Undervisning og eksamen

Programspesifikk informasjon

Bare programmer med programspesfikk informasjon om undervisning og eksamen skal ha en egen side om dette. Hvis det er lite informasjon som er programspesfikk, anbefaler vi å legge de avsnittene nederst på Oppbygning og gjennomføring.

Detaljer om hvert enkelt emne skal vedtas i emnebeskrivelsen.

 

* Betyr at innholdet vedtas i programbeskrivelsen.

Undervisning og læringsformer *

Beskriv hvordan undervisningen er lagt opp i studieprogrammet som helhet for å sikre kandidatens kompetanse beskrevet i læringsmålene/læringsutbyttet, bla:

 • variasjonen i læringsformer
 • bruk av studentaktive metoder
 • bruk av fleksible læringsformer
 • bruk av informasjonsteknologi
 • hvordan veiledning (oppfølging av studenten) er lagt opp underveis i studieprogrammet
 • rammer for pensum/litteratur som støtter opp om studieprogrammet ved 5-årige masterprogram.

Læringsformene for det enkelte emne vedtas i emnebeskrivelsene. Det er ikke meningen at man skal ramse opp hvert emne og tilhørende læringsformer her.

Praksis *

 • Beskriv eventuell praksisordning, angi varighet.

Obligatorisk undervisning (*)

 • Ved store/viktige fellestrekk i studieprogrammet: Beskriv obligatorisk undervisning. Gjelder både mht fremmøte og mht undervisningsaktiviteter.

(*) Vedtak i programplan eller emnebeskrivelser.

Undervisningssted

 • Fylles bare ut hvis undervisningen foregår et annet sted enn i Oslo - spesifiser hvor.

Vedtak i emnebeskrivelsene.

Eksamens- og vurderingsformer *

 • Beskriv de vurderingsformer som benyttes i studieprogrammet, med vekt på å beskrive studieprogrammet som helhet. Vurderingsformene skal være tilpasset den undervisning og veiledning som blir gitt, og være egnet for studieprogrammets mål.
 • Ved store/viktige fellestrekk i studieprogrammet: Beskriv Faglige krav for å avlegge eksamen. Hva som må være avlagt av tidligere eksamener i studieprogrammet for å kunne fortsette videre.

Eksamen- og vurderingsformer for det enkelte emne vedtas i emnebeskrivelsene. Det er ikke meningen at man skal ramse opp hvert emne og tilhørende læringsformer her.

Eksamensspråk og karaktersystem

Vi anbefaler at denne informasjonen kun legges i emnebeskrivelsene - der innholdet vedtas. Generelle tekster som henviser til emnebeskrivelsene bør fjernes.

Særskilte forhold (*)

 • Legg inn nye overskrifter og fritekstelementer for å beskrive særskilte forhold vedrørende eksamen:
  • bestemmelser mht utsatt eksamen, ny eksamen og antall forsøk til eksamen
  • andre tema som gjelder for hele studieprogrammet.

NB! Ordninger som er særskilt for den enkelte eksamen, skal fremgå av emnebeskrivelsen.

(*) Vedtak i forskrift/utfyllende regler fremfor programplan.

Publisert 14. mars 2014 12:38 - Sist endret 14. juli 2015 14:18