Retningslinjer for markeringer og gaver ved KHM

Det er utarbeidet retningslinjer for markeringer og gaver ved KHM. De bygger på AADs retningslinjer i Statens Personalhåndbok og eksisterende retningslinjer ved UiO. Retningslinjene er revidert og gjøres gjeldende fra 1. mars 2012.

Intensjon:

  • Å sikre rettferdig og likeverdig behandling av alle tilsatte
  • Å lage retningslinjer som er enkle å forstå og praktisere
  • Å overlate mest mulig av detaljstyringen til linjen (seksjonslederne). og sikre at de har ansvar for å holde oversikt over 50 og 60 års jubilanter, arrangement, innkjøp og overrekkelse (HR-portal).

Personal holder oversikt over markeringer av lange tilsettingsforhold. Personal har også ansvar for at retningslinjene blir oppdatert, justert og fornyet ved behov.

Markering/gave ved lange tilsettingsforhold ved UiO

Nærmeste leder avgjør hva som er passende å gi sine jubilanter i gave. Enten rødvinsglass med inskripsjon (universitetsgave) eller Universal Presentkort. Personal sørger for bestilling, og gaven overrekkes av museumsdirektør/ass. museumsdirektør ved den årlige juleavslutningen i KHMs kantine.

10 års tilsetting: 2 rødvinsglass eller gavekort verdi kr 700,-
25 års tilsetting: 4 rødvinsglass eller gavekort verdi kr 2000,-
40 års tilsetting: 6 rødvinsglass eller gavekort verdi kr 2400,-

Tidspunkt for markeringen tar utgangspunkt i den dato som er registrert som tiltredelsesdato ved UiO med fratrekk av lange permisjoner uten lønn eller lange opphold i tjenesten ved UiO.

Bestiller: Personal
Kontering: Art 5901, Sted 278100, Tiltak 900000

Markering/gave ved overgang til pensjon

Nærmeste leder disponerer et beløp på kr. 3.000,- til arrangement/blomster/gave.

Gjelder overgang til alle typer permisjon som AFP, uføre- og alderspensjon. Gave ved overgang til uførepensjon gis ved faktisk fratredelse av stillingen.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett

Slutter ved KHM/UiO

Ved tilsettingsforhold på minimum 3 år sammenhengende ved KHM/UiO, disponerer nærmeste leder et beløp på 500,- til arrangement/blomster/gave.

Når den som slutter har mer enn 5 års tilsetting ved KHM/UiO, disponerer nærmeste leder et beløp på kr. 1.000,- til arrangement/blomster/gave.

Dersom den som slutter har mer enn 10 års tilsetting ved KHM/UiO, disponeres et beløp på kr. 2.500,-.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett

Gave ved 50 og 60 års dager

Nærmeste leder disponer et beløp på kr. 1.500,- til arrangement/blomster/gave.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett

Gave ved ekteskapsinngåelse

Nærmeste leder disponer et beløp på kr. 1.000,- til blomster/gave.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett

Gave ved fødsler

Nærmeste leder disponerer et beløp på kr. 500,- til gave/blomster.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonenes eget driftsbudsjett.

Gave ved fullført doktorgrad

Ved fullført doktorgrad markeres dette med UiOs glassvase.

Bestiller: Personal
Kontering: Art 5901, Sted 278100, Tiltak 890000

Blomster ved alvorlig/langvarig sykdom

Nærmeste leder sørger for at det bli sendt blomster til en verdi av kr. 300,- når en tilsatt blir alvorlig syk/innlagt på sykehus eller helseinstitusjon.

Ved lange sykefravær (over 8 uker), sørger leder for at det blir sendt blomsterhilsen til en verdi av kr. 300,-.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett

Blomsterkrans ved begravelse/bisettelse (medarbeider eller tidligere medarbeider)

Nærmeste leder kan sende krans/bårebukett i samsvar med vanlig skikk og bruk på stedet ved begravelse/bisettelse av medarbeider eller tidligere medarbeider.

Pengegave inntil kr. 1.000,- kan gis til veldedig formål etter ønske fra avdøde/pårørende i stedet for blomster.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett.

Blomster ved dødsfall i nærmeste familie (foreldre, ektefelle, samboer, barn)

Nærmeste leder disponerer et beløp på 500,- til blomster.

Bestiller: Leder/seksjonskonsulent
Kontering: Art 5901, Sted egen seksjon, Tiltak seksjonens eget driftsbudsjett.

Generelt til punktene 2, 3, 4, 5 og 6
Enheten står i utgangspunket fritt til å disponere beløpet til gave, blomster og eventuelt arrangement. Opplegg i forbindelse med eventuell markering bør skje i forståelse med den tilsatte. Gave kan ikke gis i kontanter, men kan gis i form av gavekort.

Vi oppfordrer til å bruke de flotte gavene som finnes i KHMs museumsbutikk eller universitetsgavene som er beskrevet på UiOs nettsider.
I tillegg til de midler som stilles til disposisjon fra KHM, er det vanlig å samle inn penger blant kolleger til gaver i forbindelse med jubileer/avslutninger. Dette må skje på initiativ fra enheten.

Publisert 26. okt. 2015 10:25 - Sist endret 29. nov. 2016 09:12