English version of this page

Retningslinjer for påskjønnelser og gaver

Universitetet kan tilby en rekke gave- og profilartikler som kan brukes til merkedager for ansatte eller gaver til gjesteforelesere, utenlandsbesøk osv.


Hensikt og gyldighetsområde

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre så lik praksis som mulig for påskjønnelser og gaver til ansatte ved UiO. Retningslinjene gjelder alle ansatte ved UiO. Retningslinjene er i tråd med regelverket for gaver og påskjønnelser i arbeidsforhold.

Skattefritak

Skattefritak for gaver gjelder for verdier inntil kr. 3 000,-. Beløpsgrensen gjelder for de mest vanlige merkedagene/jubileene knyttet til at mottageren fyller 50, 60 eller 70, gifter seg, går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften. Det er særskilte regler for jubileum knyttet til tjenestetid i virksomheten. For mer informasjon, se Skatte-ABC, emne "Gaver og tilskudd i arbeidsforhold mv." (skatteetaten.no).

Om UiOs gave- og profilartikler

Universitetet kan tilby en rekke gave- og profilartikler. Dersom det er i tråd med enhetens praksis kan man benytte seg av sortimentet blant UiOs gave- og profilartikler til merkedager/jubileer i arbeidsforhold. Ved valg av gave og markeringsform anbefaler vi likevel at det tas hensyn til den enkelte jubilants egne ønsker i den grad det er mulig.

Praktisering og finansiering

For påskjønnelser og gaver skal fakultetene eller tilsvarende enheter selv sørge for at det finnes en praksis for hvordan dette administreres. Midler til påskjønnelser og gaver inngår i fakultetenes samlede ramme.

Merk: Gavekort kan ikke angis av enheter som insentiv eller takkegave til UiO-ansatte for ordinær arbeidsinnsats slik som forelesning/ gjesteforelesning, forskningsformidling eller vitenskapelig publisering.

Enheter med egne retningslinjer

Hvilke formål kan det gis påskjønnelser for?

Det kan gis påskjønnelser til disse formålene:

Merkedager

Pensjonist på fratredelsesdagen eller ansatt som slutter av andre årsaker etter minimum 10 år ved UiO

Inntil kr. 3 000,-

Tilsatt ved UiO i 25 og 40 år

Inntil kr. 5 000,-

Fødselsdager 50, 60 og 70 år

Inntil kr. 1 500,-

Fullført doktorgrad

Inntil kr. 1 000,-

Annet Inntil kr. 1 000,-

Begravelse (ansatt/tidligere ansatt)

Krans/blomst i samsvar med vanlig skikk og bruk på stedet. Alternativt kan tilsvarende beløp gis som donasjon til veldedig formål.

Spesielle tilfeller

Dekan/museumsdirektør/avdelingsdirektør/fagdirektør/instituttleder kan ellers, etter helt spesiell begrunnelse fra institutt/avdeling/fagforening eller andre, vurdere påskjønnelse som faller utenfor disse retningslinjene. Disse skal i så fall forelegges universitetsdirektøren for godkjenning.

Disponering av beløp

Avdelingene/enhetene avgjør selv hva de ønsker å tildele av gaver til de enkelte anledninger. Dersom enheten ønsker å gi gavekort eller reisestipend, kan dette gis som et Universal Presentkort (presentkort.no), gavekort fra gavekorttorget.no eller gavekort fra et reisebyrå e.l. Det gis ikke adgang til å utbetale beløp i kontanter. Gavekort må bestilles av den enkelte enhet direkte hos leverandør.

Utregning av antall år tilsatt

Reglene for dette følger prinsippene for utregning av ansiennitet for den tiden vedkommende har vært tilsatt.

Oppbevaring av gavekort

Ved oppbevaring av innkjøpte gavekort, er det den enkelte enhets ansvar å påse at kortene oppbevares forsvarlig nedlåst, og at det føres oversikt over mottakere (beløp, navn og adresse) slik at distribusjon av kortene kan etterprøves.


Retningslinjene er fra 20. mars 2017, og drøftet med tjenestemannsorganisasjonene 9. mars 2017.

Publisert 19. sep. 2008 10:43 - Sist endret 26. apr. 2019 14:50