Enhetsnavn

Oversikt over norske og engelske navn på fakulteter og administrative enheter ved Universitetet i Oslo

Ved spørsmål og innspill kontakt Avdeling for personalstøtte (e-post).

Fakulteter

Bokmål / Nynorsk Engelsk
Det humanistiske fakultet Faculty of Humanities
Det juridiske fakultet Faculty of Law
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Det medisinske fakultet Faculty of Medicine
Det odontologiske fakultet Faculty of Dentistry
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitskaplege fakultet
Faculty of Social Sciences
Det teologiske fakultet Faculty of Theology
Det utdanningsvitenskapelige fakultet /
Det utdanningsvitskaplege fakultet
Faculty of Educational Sciences

For institutter og sentre under fakulteter, se organisasjonsoversikt på norsk og engelsk.

Andre enheter

Bokmål / Nynorsk Engelsk
Bioteknologisentret The Biotechnology Centre in Oslo
Den internasjonale sommerskole
Den internasjonale sommarskolen
International Summer School
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Senter for tverrfagleg kjønnsforsking
Centre for Gender Research
Senter for utvikling og miljø Centre for Development and the Environment
Kulturhistorisk museum Museum of Cultural History, University of Oslo
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Museum of Natural History, University of Oslo
Universitetsbiblioteket University of Oslo Library

Administrative enheter

Hovedenhetene er satt i fete typer, underenheter i vanlige typer.

Bokmål / Nynorsk Engelsk
Universitetsledelsen
Universitetsleiinga
University Management
Avdeling for administrativ støtte (ADS) Department of Administrative Support
Seksjon for applikasjonsforvaltning (SAF) IT Applications Management Office
Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (SFESD) Office for Electronic Records Management and Archives
Seksjon for innkjøp (SI) Procurement Office
Seksjon for lønn (SL) Payroll Office
Seksjon for prosjekt/prosessforbedring (SPP)
Seksjon for prosjekt/prosessforbetring (SPP)
Project and Process Improvement Office
Seksjon for regnskap (SR)
Seksjon for rekneskap (SR)
Accounts Office
Avdeling for forskningsadministrasjon (FADM) Department of Research Administration
Seksjon for forskningsstøtte (FST) Research Support Office
Seksjon for forskningsforvaltning (FFO) Research Management Office
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) Department of Communications and External Relations
Universitetsledelsens kommunikasjonsstab (UKS) University Management Communications Staff
Seksjon for kommunikasjon (KOM) Communications Office
Seksjon for samfunnskontakt (SES) External Relations Office
Avdeling for studieadministrasjon (SADM) Department of Education Services

Seksjon for digitale tjenester (DIG)

Digital Services Office
Seksjon for opptak (OPP) Admissions Office
Seksjon for studiekvalitet (SK) Educational Quality Office
Avdeling for personalstøtte (AP) Department of Personnel Support
  International Staff Mobility Office (ISMO)
Eiendomsavdelingen (EA)
Eigedomsavdelinga (EA)
Estate Department
Underavdeling for drift og vedlikehold
Underavdeling for drift og vedlikehald
Underavdeling for drift og vedlikehold
Underavdeling for plan og prosjekt Planning and Projects
Underavdeling for stab Management Support
Enhet for bedriftshelsetjeneste (EBHT)
Eining for bedriftshelseteneste (EBHT)
Occupational Health Service Unit
Enhet for HMS og beredskap (EHMS)
Eining for HMS og beredskap (EHMS)
Unit for HSE and Emergency Preparedness
Enhet for intern revisjon (EIR)
Eining for intern revisjon (EIR)
Internal Auditing Unit
Enhet for lederstøtte (EL)
Eining for leiarstøtte (EL)
Management Support Unit
Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) University Center for Information Technology


Publisert 6. mai 2014 11:31 - Sist endret 21. nov. 2019 13:47