Stillingsbetegnelser

Sentrale stillingsbetegnelser i universitets- og høyskolesektoren på norsk og engelsk


Begrepsbruk

Stillingstitler

Rektorat og dekanat

Norsk stillingsbetegnelse Engelsk stillingsbetegnelse SKO
Rektor Rector 1004
Prorektor (stedfortreder for rektor) Pro-Rector (deputy for rector) -
Viserektor (ikke stedfortrederfunksjon) Vice-Rector (no deputy function) -
Dekan Dean 1474
Prodekan (stedfortreder for dekan) Pro-Dean (deputy for dean) -
Visedekan (ikke stedfortrederfunksjon) Vice-Dean (no deputy function) -

Vitenskapelige stillinger

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Norsk stillingsbetegnelse Engelsk stillingsbetegnelse SKO
Amanuensis Assistant Professor 1010
Forsker Researcher 1108
Forsker Researcher 1109
Forsker Researcher 1110
Forsker * Researcher * 1183 *
Førsteamanuensis Associate Professor 1011
Førsteamanuensis II Adjunct Associate Professor  
Førstelektor Senior Lecturer 1198
Hjelpelærer Assistant Teacher -
Høgskoledosent University College Professor 1012
Instituttleder Head of Department 1475
Postdoktor Postdoctoral Fellow 1352
Professor Professor 1013
Professor (for faglig lederskap) Professor 1404
Professor II Adjunct Professor 8013 / 9301
Seniorforsker Senior Researcher 1183
Spesialistkandidat PhD Candidate 1476
Stipendiat Doctoral Research Fellow 1378
Stipendiat Doctoral Research Fellow 1017
Universitetslektor Lecturer 1009
Vitenskapelig assistent Research Assistant 1020
Vitenskapelig assistent Research Assistant 1019
Vitenskapelig assistent Research Assistant 1018

* Forskere i SKO 1183 kan be om å bli registrert med personlig tittel "Seniorforsker"/"Senior Researcher" i SAPUiO ved å kontakte lonn-hjelp@admin.uio.no.

Teknisk-administrative stillinger

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Norsk stillingsbetegnelse Engelsk stillingsbetegnelse SKO
Administrasjonssjef Head of Administration 1058
Aspirant Trainee 1429
Assistent Assistant 1138
Assisterende direktør Assistent Director 1061
Avdelingsdirektør Director of Department 1060
Avdelingsingeniør Principal Engineer 1085
Avdelingsleder Administrative Manager 1407
Avdelingstannlege Clinical Director 1260
Barnehageassistent Kindergarten Assistent 0892
Barnehageassistent Kindergarten Assistent 0830
Barnepleier Children's Nurse 0826
Bedriftsfysioterapeut Occupational Physiotherapist 1282
Bedriftssykepleier Occupational Nurse 790
Betjent General Services Officer 1078 / 1447
Bibliotekar Librarian 1410
Direktør Director 1062
Driftsleder Works Coordinator 1137
Driftsoperatør Operation Technician 1216
Driftstekniker Works Technician 1136
Fagarbeider med fagbrev Skilled worker with craft certificate 1203
Forskningssjef Director 1111
Forskningstekniker Research Technician 1511
Forskningstekniker Research Technician 1512
Fullmektig Secretary 1068
Førskolelærer Kindergarten Teacher 0947
Førstebetjent General Services Officer 1079
Førstebibliotekar Senior Academic Librarian 1200
Førstekonsulent Higher Executive Officer 1408
Førstesekretær Secretary 1063
Hovedbibliotekar Head Librarian 1077
Ingeniør Engineer 1083 / 1217
Instruktør/fysioterapeut Physical Therapist Instructor 0835
Instruktørtannlege Dentist Instructor 1015
Instruktørtannlege med spesialisering Dentist Instructor with clinical speciality 1353
Kjøkkensjef Kitchen Manager 1124
Klinikkavdelingsleder Clinical Coordinator 1033
Klinikksekretær Clinical Secretary 1379
Konsulent Executive Officer 1065
Kontorsjef Head of Office 1054
Laborant Laboratory Assistant 1097
Laborantleder Head of Laboratory 1098
Laboratorieassistent Laboratory Assistant 1096
Ledende forskningstekniker Chief Research Technician 1514
Lærling Apprentice 1362
Overarkitekt Head Architect 1094
Overingeniør Head Engineer 1087
Overlege Senior Consultant 0782
Oversykepleier Head Nurse 0820
Personalsjef Personnel Manager 1055
Prosjektleder Project Manager 1113
Psykolog med godkjent spesialitet Psychologist with clinical speciality 1304
Renholder Cleaner 1130
Renholdsleder Cleaning Coordinator 1132
Rådgiver Adviser 1434
Sekretær Secretary 1070 / 1409
Seksjonssjef Section Manager 1211
Seniorarkitekt Senior Architect 1182
Seniorforskningstekniker Senior Research Technician 1513
Senioringeniør Senior Engineer 1181
Seniorkonsulent Senior Executive Officer 1363
Seniorrådgiver Senior Adviser 1364
Seniorsekretær Senior Secretary 1433
Sjefarkitekt Chief Architect 1095
Sjefingeniør Chief Engineer 1088
Sjefpsykolog Chief Psychologist 0796
Spesialbibliotekar Senior Librarian 1515
Spesialrådgiver Special Adviser 1220
Spesialistutdannet sykepleier Specialist Nurse 0810
Spesialpsykolog Specialist Psychologist 0795
Spesialtannlege Specialist Dentist 1016
Studieleder Programme Coordinator 1473
Styrer Kindergarten Manager 0948
Tannhelsesekretær Dental Nurse 1545
Tannpleier Dental Hygienist 1533
Underdirektør Assistant Director 1059
Universitetsbibliotekar Academic Librarian 1199
Universitetsdirektør University Director 9131
Økonomisjef Financial Manager 1056

Personlige titler

Merk:

  • En personlig tittel kan ikke ha samme betegnelse som en stillingskode.
  • Det er bare personlige titler angitt i oversikten under som kan brukes ved UiO.

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Norsk stillingsbetegnelse Engelsk stillingsbetegnelse
Advokat Lawyer
Anskaffelsesrådgiver Purchasing Adviser
Ansvarlig/Ansvarleg redaktør Managing Editor
Assistent Assistant
Assisterende fakultetsdirektør Assistant Faculty Director
Assisterende forskningsleder Assistant Head of Research
Assisterende IT-direktør Assistent Director of Information Technology
Assisterende museumsdirektør Assistent Museum Director
Assisterende seksjonsleder Assistant Head of Section
Assisterende senterleder Assistent Centre Director
Assisterende universitetsdirektør Deputy University Director
Daglig leder BOT General Manager BOT
Daglig leder MUSIT General Manager MUSIT
Direktør for virksomhets- og økonomistyring Director of Corporate Governance and Finance
Driftsingeniør Works Engineer
Drifts- og vedlikeholdsdirektør Works and Maintenance Director
Eiendomsdirektør Estate Director
Eksamenskonsulent Examination Officer
Fagreferent Research Librarian
Fakultetsdirektør Faculty Director
Feltassistent Archeological Assistant
Feltleder Archaeological Supervisor
Feltleder 1 Archaeological Surveyor
Formgiver Designer
Forskerassistent/Forskarassistent Research Assistant
Forskningsgruppeleder Head of Research Group
Forskningskonsulent Research Consultant
Forskningsleder Head of Research
Forskningsrådgiver Research Adviser
Forvaltningssjef Head of Property Management Section
Fotograf Photographer
Fungerende direktør Acting Director
Fungerende fakultetsdirektør Acting Faculty Director
Fungerende forskningsleder Acting Head of Research
Fungerende IT-direktør ActingDirector of Information Technology
Fungerende museumsdirektør Acting Museum Director
Fungerende seksjonsleder Acting Head of Section
Fungerende senterleder Acting Centre Director
Gjesteforeleser Visiting Lecturer
Gjesteforsker Visiting Researcher
Glassblåser Glass Blower
Grafisk ansvalig/ansvarleg Graphic Designer
Gruppeleder Head of Group
HMS-koordinator HSE Coordinator
HR-sjef HR Manager
Hvoedtillitsvalgt Trade Union Offical
Hovedvernombud Senior Safety Representative
Husøkonom Cleaning Manager
IT-direktør Director of Information Technology
IT-leder IT Coordinator
IT-sikkerhetssjef IT Safety Supervisor
Innkjøpskonsulent Purchasing Officer
Innkjøpssjef Purchasing Manager
Journalist Journalist
Klinikkoordinator Clinical Coordinator
Kommunikasjonsdirektør Director of Communication
Kommunkasjonsrådgiver Communications Adviser
Konservator Conservator
Koordinator Coordinator
Lokal HMS-koordinator Local HSE Coordinator
Lønningssjef Compensation and Benefits Manager
Museumsdirektør Museum Director
Nestleder Assisting Head of Office
Nettredaktør Web Editor
Områdeleder Area Maintenance Manager
Organisasjonsrådgiver Organisational Adviser
OU-direktør Director of Organisational Development
Parksjef Park Manager
Personaldirektør Director of Personnel
Personalkonsulent Personnel Officer
Personalleder Personnel Coordinator
Planlegger Planning Coordinator
Plan- og prosjektdirektør Director of the Planning and Project Subdepartment
Plan- og utredningssjef Planning Manager
Prodekan Pro-Dean
Produksjonsleder Production Manager
Produsent Producer
Produsent og regissør Producer and Director
Professor emeritus Professor Emeritus
Programkonsulent Programme Officer
Prorektor Pro-Rector
Prosjektkontroller Project Controller
Prosjektsjef Head of Project Section
Psykologspesialist Clinical Psychologist
Redaktør Editor
Regnskapskontroller Accounts Controller
Regnskapsmedarbeider Accounts Officer
Regnskapssjef Chief Accountant
Rekvirent Requisitioner
Renholdssjef Head of Cleaning Section
Resepsjonsmedarbeider Receptionist
Revisjonssjef Auditing Director
Seksjonsleder Head of Office
Senterdirektør Centre Director
Senterleder Centre Director
Sikkerhets- og beredskapsrådgiver Security Adviser
Sjef bygningsdrift Operations Manager
Stabsdirektør Staff Director
Studentbetjent Student Officer
Studiekonsulent Student Adviser
Utgravningsleder Archaeological Field Officer
Utstilingsdesigner Exhibition Designer
Vedlikeholdssjef Maintencance Manager
Veterinær Veterinary
Viserektor Vice-Rector
Webrådgiver Web Adviser
Yrkeshygieniker Occupational Hygienist
Økonomikonsulent Financial Officer
Økonomikontroller Financial Controller
Økonomileder Financial Coordinator
Økonomirådgiver Financial Adviser

Språktips

  • Professor emeritus
    Bruk av hunnkjønnsform "emerita" for professor emeritus har vært diskutert og brukes forskjellig. UiOs språkforum har etter en lengre diskusjon konkludert med at det grammatisk korrekte for en kvinnelig pensjonert professor er: professor emeritus. Begrunnelsen er at hankjønnsformen emeritus følger av hannkjønnsordet professor.
  • Dekan/prodekan
    • Den tradisjonelle betegnelsen dekanus eller prodekanus er problematisk fordi den ikke oppleves som kjønnsnøytral. Det er like korrekt å bruke dekan, og kvinnelige dekaner eller prodekaner foretrekker denne formen. Universitetsstyret har derfor bestemt at universitetet skal bruke formen dekan. Denne formen er for øvrig ganske vanlig også ved andre nordiske universiteter.
    • Merk: Det er viktig å unngå at man bruker dekanus om mannlige dekaner og dekan om kvinnelige. Det er feil!
Publisert 30. jan. 2012 13:28 - Sist endret 28. okt. 2020 10:19