Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 11. feb. 2020 08:38

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. I dette nyhetsbrevet finner du status for de fire prosjektene i programmet. 

Publisert 16. des. 2019 09:16

I forbindelse med innføringsarbeidet fram mot 1.1.2021 ønsker prosjektet å knytte til seg personer fra enhetene, såkalte Lokalt innføringsansvarlige. Hensikten med dette er å sikre optimal informasjonsflyt mellom mottaksprosjektet og alle involverte på den enkelte enhet, og å sørge for at opplæring og innføring av nye rutiner og prosesser planlegges og gjennomføres på en best mulig måte.

Bildet kan inneholde: kart, illustrasjon, tegning, kunst.
Publisert 25. nov. 2019 10:36
Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 19. nov. 2019 07:45

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette skal skje gjennom å utnytte mulighetene i systemer, standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester, utvikle fellesløsninger og brukerorienterte løsninger.

I dette nyhetsbrevet finner du kort status for de fire prosjektene i programmet. 

Publisert 28. okt. 2019 05:34

Etter at de fleste informasjonsmøtene med fakulter, museer, sentre og LOS er gjennomført inviterer vi til åpen informasjonskafè hvor man kan komme og stille de spørsmålene man ikke fikk stilt på informasjonsmøtet.

Publisert 26. sep. 2019 15:32

Prosjektet har startet runden med informasjonsmøter med enhetene. Interessante møter med SV, HF, KHM, NHM, UV, TF, LOS og MN er gjennomført, resten står for tur i løpet av november. 

Presentasjonen fra informasjonsmøtene kan du lese her

 

Bildet kan inneholde: produkt, design, illustrasjon, teknologi.
Publisert 29. aug. 2019 12:38

Visste du at UiO har en nyansatt robot som jobber døgnet rundt, med rutineoppgaver av ulike slag? Roboten er del av verktøykassen vår for digitalisering av administrative prosesser, og skal nå i gang med å ta imot og sortere varsler fra studentene gjennom Si fra-systemet. Flere arbeidsprosesser vil få robothjelp i tiden framover.

Workshopdeltakere høsten 2018.
Publisert 7. juni 2019 09:44

UiO: Saksbehandling og arkiv skal implementere de nye løsningene som kommer fra det nasjonale BOTT-samarbeidet. UiOs mottaksprosjekt er delt inn i tre delprosjekter, der delprosjekt 1 har hatt som mandat å vurdere organiseringen av arkivfunksjonen ved UiO. Dagens organisering av arkivtjenesten på UiO er 20 år gammel, og var moden for en gjennomgang.

DFØ-appen sparer tid. Foto: DFØ
Publisert 23. mai 2019 14:57

Når vi går over til DFØ som tjenesteleverandør på lønnsområdet, vil vi alle få tilgang til den såkalte DFØ-appen. Med denne appen kan du sende inn reiseregninger, registrere honorarer og tid, se lønnsslipper og mye mer. Se demonstrasjonsvideo nederst i saken.

Teamwork. Foto: Colourbox.com
Publisert 19. mai 2019 22:09

Universitetsstyret ba i juni 2017 om at UiO satte i gang en prosess for mer effektive arbeidsprosesser mellom fakultetene. Fakultetsdirektørene og avdelingsdirektørene i UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) jobbet så frem et forslag til administrative områder som man ønsket en gjennomgang av, og Fellesløsninger ble igangsatt som prosjekt fra august 2018. Prosjektet har nå avsluttet sin konseptfase, og takker for alle forslag og innspill som har kommet fra store deler av UiO.

Publisert 7. mai 2019 13:35

I det nasjonale prosjektet BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT SA) jobbes det for å anskaffe et system som skal gjøre saksbehandling lettere. Anskaffelsen vil over sommeren legges ut for konkurranse. UiOs mottaksprosjekt "UiO: Saksbehandlig og arkiv" er godt i gang med å kartlegge arbeidsprosesser med sikte på forenkling.

Publisert 2. mai 2019 13:57

I løpet av høsten 2019 er prosjektet på en runde til fakulteter, museer, UB og sentre for å informere om prosjektet. Hensikten er å nå ut med informasjon til alle ansatte som vil bli berørt av endringene ved overgang til de nye administrative systemene i 2021.

Publisert 23. apr. 2019 11:21

UiO er nå, sammen med de andre universitetene, inne i en fase med standardisering og utvikling av de digitale løsningene innenfor økonomi- og lønnsområdet som skal tas i bruk fra 2021/22. 

Publisert 28. feb. 2019 11:53

Avtalen mellom BOTT økonomi og lønn og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ble tirsdag signert på Solstrand utenfor Bergen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen signerte på vegne av UiO.

Publisert 11. feb. 2019 12:35

Det skal etableres en felles løsning for økonomi og lønn ved de fire universitetene i BOTT-samarbeidet. Målet er å få standardiserte rutiner og felles praksis, som støttes av digitale løsninger og tjenester fra DFØ.

Publisert 24. mai 2018 15:06

Prosjektet som arbeider med å anskaffe ny løsning for arkiv og saksbehandling ved UiO, går nå ut i en markedsdialog.