Prosjekt økonomi og lønn styringsgruppemøte

Agenda:

1. Referat fra styringsgruppemøte 22.11.2019

2. V-sak: Milepælsplan/leveransedokument

3. O-sak: Risikoanalyse, Mål 4 (fortsettelse fra forrige møte)

4. O-sak: Status Økonomimodell og Prosjektøkonomi

5. V-sak: Møteplan 2020

6. Eventuelt

 

Referat fra SG møte 22.11.2019

Presentasjon SG møte 19.12.2019

Tilstede Ellen Johanne Caesar, Camilla Kuhlman, Jo Døhl,  Knut Tore Stokke, Kjetil Kirkebø, Irene Sandlie, Trude Jensen, Tone Morken og Line Dolmset
Sak nr Beslutning Kommentarer og innspill
1   Ingen kommentarer til referat fra forrige møte
2 Vedtak

Milepælsplanen ble godkjent med følgende kommentarer:

MP8: Viktig med tidlig informasjon vedr. videre drift av SAP. 

MP4: Stor B på Linja, ikke styringsgruppen.

Vi trenger ny milepæl på ferdigstillelsen av integrasjoner.

Prosjektet vil nå lage aktivitetsplan ut i fra milepælsplanen.

3 Til etterretning

Vi hadde en god diskusjon rundt delmål 4 og fikk kommentarer og innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet. Viktig at vi identifiserer tiltak per risiko.

Vi tar en ny gjennomgang av Risikoer i styringsgruppemøte 25.mars 2020.

4 Til etterretning

Tone Rogstadkjærnet, Terje Bakke og Thomas Kjensli informerte om status på Økonomimodell og prosjektøkonomi.

Mottaksprosjektet styrer informasjon/dialog mot enheter ift ny økonomimodell. 

5 Vedtak

Møteplan for 2020 ble godkjent uten kommentarer.

Neste møte onsdag 12.februar, kl 09:00-11:00 på Eric Clapton.

6   Ingen saker til eventuelt

 

Publisert 21. juni 2019 09:07 - Sist endret 20. des. 2019 13:09