Prosjekt fellesløsninger innen forskerstøtte: Referat fra fjerde møte i styringsgruppen

Referat fra møte i styringsgruppen 6. mars

 

1. Orienteringssak: Status for prosjektet  

Prosjektleder Johannes Elgvin orienterte om arbeidet i ekspertgruppene. Alle ekspertgruppene har fått sin egen koordinator, og arbeidet er i gang. Prosjektleder og koordinator har hatt møter med administrative enhetsledere i to av samarbeidskonstellasjonene. På grunn av et par ukers forsinkelser i forbindelse med koronautbruddet, er milepælsplanen oppdatert. 

 

2. Vedtakssak: Mandat for ekspertgruppene 

Prosjektleder, koordinator samt leder for hver enkelt ekspertgrupper har utarbeidet førsteutkast til mandater. Deretter har ekspertgruppene bearbeidet disse utkastene videre. Til slutt er har det vært forsøkt å gjøre mandatene så like som mulig.

 

Prosjektet har fått innspill fra FADM til mandatene. Styringsgruppen var enig om å ta disse til etterretning, og innspillene er nå innarbeidet i mandatene.

 

Styringsgruppen hadde flere innspill til mandatene som nå er forsøkt innarbeidet, blant annet: 

 

  • Den innledende setningen om at mandatet kan justeres underveis er justert, slik at den er noe mindre løs/åpen. 

  • NFR har nylig bedt oss om navn til nasjonale referansegrupper. Det er inkludert i mandatet for tematiske prosjekter at ekspertgruppen bør holde kontakt med disse referansegruppene. 

  • Noen formuleringer i formålet og arbeidsoppgavene er gjort spissere/tydeligere.  

  • Det er lagt inn et avsnitt om forskjellen på ekspertgruppene og samarbeidskonstellasjonene.  

 

Siste versjon av mandatene ligger i styringsgruppens Teams-gruppe. Styringsgruppen bes om å kommentere på disse i Teams innen onsdag 27. mai. 

 

3. Diskusjonssak: Utkast til mandat for samarbeidskonstellasjonene

Prosjektet har utarbeidet et førsteutkast til mandat for samarbeidskonstellasjonene. Utkastet er ikke sendt ut til enhetene enda, og arbeidet er helt i startgropen. Styringsgruppen hadde flere innspill til mandatet, som nå er forsøkt innarbeidet, blant annet: 

  • Overskriften "Arbeidsoppgaver og aktiviteter" er endret til "Arbeidsoppgaver og aktiviteter som kan inngå". Samarbeidskonstellasjonene er enda mer i utprøvingsfasen enn ekspertgruppene.  

  • Setningen om at felles FANE-nettverk skal erstatte de lokale nettverkene, er fjernet. Hver enkelt enhet og konstellasjon avgjør hvordan de vil løse dette. 

  • Enkelte formuleringer er forsøkt spisset/presisert. 

  • Avsnittet om avgrensning mot ekspertgruppene er forsøkt gjort enda tydeligere. 

 

Siste versjon av mandatet ligger i styringsgruppens Teams-gruppe. Utkastet skal legges frem for enhetene før det igjen går tilbake til styringsgruppen. Prosjektet ønsker derfor styringsgruppens innspill på mandatet innen innen onsdag 27. mai.

 

4. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

 

Publisert 11. mai 2020 17:02 - Sist endret 20. mai 2020 09:51