Programstyrets sammensetning og mandat

Programstyret ble ledet av programeier, og skal ivareta programmets forankring og fremdrift.

Programstyrets sammensetning:

Programstyrets mandat og oppgaver:

  • Sikrer at programmet leverer innenfor avtalte rammer (kostnad, organisatorisk påvirkning, forventet gevinstrealisering) 
  • Ansvar for å sikre forankring av programmet i linjen 
  • Sikrer nødvendige avklaringer mellom prosjekter 
  • Sikrer at gevinstprofil og gevinstrealiseringsplan er realistisk 
  • Definerer akseptabel risikoprofil for programmet 
  • Har fokus på utvikling, oppdatering og oppnåelse av ønsket fremtidig situasjon
  • Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene, samt behandlinger endringer i disse 
  • Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer.
  • Beslutning om organisatoriske endringer løftes til rett nivå ut fra omfanget endringen medfører

Styringsdokumenter

Programmandat

Programbeskrivelse

Beslutningsvedtak med styrenotat og presentasjon

Kommunikasjonsstrategi

 

Publisert 24. okt. 2019 12:42 - Sist endret 23. juni 2020 11:15