Programstyrets sammensetning og mandat

Programstyret ble ledet av programeier, og skulle ivareta programmets forankring og fremdrift.

Programstyrets sammensetning

Programstyrets mandat og oppgaver

  • Sikrer at programmet leverer innenfor avtalte rammer (kostnad, organisatorisk påvirkning, forventet gevinstrealisering)
  • Ansvar for å sikre forankring av programmet i linjen
  • Sikrer nødvendige avklaringer mellom prosjekter
  • Sikrer at gevinstprofil og gevinstrealiseringsplan er realistisk
  • Definerer akseptabel risikoprofil for programmet
  • Har fokus på utvikling, oppdatering og oppnåelse av ønsket fremtidig situasjon
  • Vedtar mandat og beskrivelse for prosjektene, samt behandlinger endringer i disse
  • Behandler og innstiller forslag til organisatoriske endringer.
  • Beslutning om organisatoriske endringer løftes til rett nivå ut fra omfanget endringen medfører

Styringsdokumenter

Publisert 24. okt. 2019 12:42 - Sist endret 16. sep. 2020 13:31