Kort om ARK

Representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har sammen med en gruppe forskere fra Universitetene i Oslo og Trondheim, utviklet et nytt verktøy for klima- og arbeidsmiljøundersøkelser.

Verktøyet skal bidra til at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren jobber enhetlig og systematisk med arbeidsmiljøutvikling lokalt, samt at dataene skal kunne benyttes i forskningsøyemed.

Prosjektets formål

I arbeidet har en lagt vekt på å få fram et samlet opplegg som:

 • Danner grunnlag for utviklingstiltak i innen områdene personal, organisasjon og ledelse.
 • Kan brukes til å kartlegge alle viktige aspekt av psykososiale arbeidsmiljø, både belastninger og ressurser, slik at kravene som ligger i arbeidsmiljølovgivningen, tilfredsstilles.
 • Er tilpasset sektorens utfordringer gjennom risikovurderinger og kunnskap om egenart og rammebetingelser.
 • Har et teoretisk og forskningsbasert fundament som gir grunnlag for oppfølgingstiltak og forskning.
 • Benytter valide og reliable måleinstrument.

ARK består av følgende elementer:

 • Spørreskjema (KIWEST - Knowledge Intensive Environment Survey Target)
  Satt sammen med grunnlag i forskningsbaserte og teoretiske fundament med validerte skalaer som har som mål å undersøke forhold rundt jobbkrav, arbeidsorganisasjon og jobbinnhold, mellommenneskelige forhold, ledelse, forskning og innovasjon.
 • Formular for faktainnhenting
  To sett spørsmål som skal besvares av leder og verneombud, ett før og ett etter spørreskjemaundersøkelsen. Før undersøkelsen skal organisatoriske spørsmål besvares, etter undersøkelsen skal spørsmål vedrørende oppfølging og gjennomførte lokale prosesser besvares.
 • Database
  Det etableres en database som skal inneholde data fra alle gjennomførte spørreskjemaundersøkelser sammen med utfylte faktaark. Databasen skal kunne levere ut data som grunnlag for rapporter og resultatpresentasjoner ved 1) gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og 2) for bruk i forskning. Rapportene eies av den enkelte virksomhet.
 • Forskning og personsvern
  Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Alle som deltar i ARK får informasjon om at dataene fra ARK skal kunne benyttes i forskningsøyemed. Det kommuniseres at det er frivillig å delta i undersøkelsen, og at alle opplysninger blir behandlet konfidensielt. Ingen svar innlemmes i databasen uten at den enkelte har gitt sitt samtykke i den elektroniske spørreundersøkelsen. Alle resultater  presenteres som gjennomsnittsverdier, slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Ingen ledere eller andre får tilgang til den enkeltes svar.  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen og oppbevaring av data. Forskere som vil forske på ARK må søke og oppfylle Senter for helsefremmende forsknings retningslinjer for forvaltning og bruk av data.
 • Opplegg for tilbakemelding og oppfølging av resultat fra spørreskjemaundersøkelsen
  Det ses som nødvendig med en viss standardisering av gjennomføringsprosessene, for å sikre faglig forsvarlighet, videreutvikling av konseptet og mulighet for forskning. Det vil bli stilt krav om at prosjektledelsen går gjennom og risikovurderer resultat for alle enheter. Det vil også bli stilt krav om at alle som gjennomfører spørreskjemaundersøkelse skal gi tilbud om deltakelse i resultatpresentasjon og–tolkning overfor alle ansatte. Det vil i tillegg bli gitt noen klare råd for hva en bør og kan gjøre ift utarbeidelse av tiltak.
 • Kurs, veiledning og opplegg for erfaringsutveksling
  For å kunne utnytte verktøyet i tråd med intensjonene, er det nødvendig å ha kunnskap om noe bakenforliggende teori. Det er derfor ønskelig at nøkkelpersonell kan få tilbud om opplæring og trening relatert til dette. I tillegg er det etablert et årlig opplegg for erfaringsdeling mellom nøkkelpersonell i sektoren og forskerne.
Publisert 11. sep. 2012 10:51 - Sist endret 10. feb. 2017 15:07