Partssammensatt utvalg under AMU

AMU har nedsatt et partssammensatt utvalg som skal følge gjennomføringen av ARK ved UiO.

Det partssammensatte utvalget har møter ca. 1 gang i halvåret. Status for prosjektet blir gjennomgått og prinsipielle spørsmål bli diskutert. Irene Sandlie er leder av utvalget som rapporterer til arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Mandat

Det partssammensatte utvalget er et midlertidig underutvalg av AMU. Utvalget rapporterer til AMU. Utvalget vil ha forskjellige oppgaver i forskjellige faser av arbeidet med arbeidsmiljøundersøkelsen:

  • Før oppstart av prosjektet kom utvalget med innspill til prosjektplanen for gjennomføring av ARK ved UiO, slik at prosjektet kunne gjennomføres på en god måte. Det var særlig fokus på at deltagernes anonymitet skal sikres.
  • Etter at svarene på spørreundersøkelsen foreligger ved alle enheter og det har blitt utarbeidet forslag til tiltak skal det partssammensatte utvalget være med på å oppsummere og gi forslag til prioritering av tiltak som skal gjennomføres på UiO-nivå. Forslaget til prioritering legges frem for AMU.
  • Etter at arbeidsmiljøundersøkelsen er avsluttet og det foreligger en liste over prioriterte tiltak skal det partssammensatte utvalget evaluere gjennomføringen av arbeidsmiljøundersøkelsen ved UiO i sin helhet. Denne evalueringen skal legges frem for AMU.

Medlemmer av utvalget

  • Irene Sandlie (Personaldirektør)
  • Berit Kaasa (leder)
  • Hege Lynne (HVO)
  • Eva Mjelde (kontorsjef IMB)
  • Anita Sandberg (OU-direktør)

Sekretær: Berit Hernes Bakke, personalsjef i Avdeling for personalstøtte

Publisert 16. des. 2013 15:22 - Sist endret 3. apr. 2020 15:08