Hvilke rapporter får man fra ARK

Hvilke rapporter blir levert som standard og hvordan brukes disse i det lokale utviklingsarbeidet? I hvilke situasjoner kan man bestille spesialrapporter?

Standardrapporter

Etter å ha gjennomført spørreundersøkelsen blir det generert en rapport pr. organisatorisk  enhet som spørreundersøkelsen er gjennomført ved. Denne rapporten har også med en oppsummering på samtlige nivåer over i organisasjonen der det er mulig. Rapporten leveres som en PowerPoint presentasjon med alle resultater grafisk presentert.

Denne rapporten er en fullverdig rapport og brukes aktivt i tilbakemeldingsmøtet der de ansatte er med på å diskutere resultatene, finne frem til bevaringspunkter og forbedringspunkter. De ansatte er også med på å prioritere hvilke områder det er viktigst å ta tak i.

Overlevering av rapporter

Når en rapport er generert ved ARK-sekretariatet ved NTNU vil den bli oversendt til prosjektleder ved UiO på en sikker måte. Rapportene vil først bli lagt frem for leder og verneombud sammen i et planleggingsmøte og den vil bli presentert for de ansatte i et tilbakemeldingsmøte. Rapporten vil så bli oversendt formelt til enhetens leder via ePhorte, hvor den vil bli skjermet som et organinternt dokument.

Tilbakemeldingsmøter

Resultatene vil bli presentert for alle de ansatte i et tilbakemeldingsmøte. I dette møtet er det lagt opp til at de ansatte skal være aktivt med på å tolke resultatene og diskutere hva som er viktig å bevare i arbeidsmiljøet og hva som er viktig å forbedre i arbeidsmiljøet. Tilbakemeldingsmøtet ledes av en prosessleder som har fått grundig opplæring i ARK. Tilbakemeldingsmøtet vil ta ca. 3 timer.

Etter tilbakemeldingsmøtet er det leders ansvar å ta resultatene og det som kom opp i tilbakemeldingsmøtet videre. Oppfølginsarbeidet innebærer å konkretisere og gjennomføre tiltak. Verneombudene skal være involvert i prosessen hele veien. Det er viktig å innarbeide tiltakene i enhetens øvrige handlingsplaner. Tiltakene skal også legges frem for det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU).

Spesialrapporter

Det er mulig å bestille spesialrapporter. Kostnadene for slike rapporter bæres av den lederen som bestiller rapporten. Rapporter kan kun bestilles for leders egen enhet og eventuelt underliggende enheter. Bestillingen skal ha et klart formål og det skal være en plan for hvordan resultatene skal brukes. Rapporter vil ikke bli generert dersom anonymiteten ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Slike spesialrapporter er ofte mer interessante på aggregert nivå enn på enhetsnivå. På enhetsnivå får man nok kunnskap til å utvikle og gjennomføre tiltak gjennom standardrapporten og det som blir diskutert i tilbakemeldingsmøtet.

Kontakt prosjektleder for ARK ved UiO for eventuelle bestillinger av spesialrapporter.

Publisert 16. des. 2013 14:46 - Sist endret 11. des. 2015 10:01