Pilot av ARK ved TF 2012

Det teologiske fakultet skal være pilot for det nye arbeidsmiljø- og klimakartleggingsverktøyet ARK. Piloten vil være fullverdig med tanke på kartlegging og utvikling av arbeidsmiljøet ved fakultetet, men dataene fra piloten kommer ikke til å bli brukt i forskning.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undesøkelsen består av et spørreskjema som besvares på nett og tilbakemeldingsmøter hvor en jobber med resultatene. Det vil ta ca 20-30 minutter å svare på spørreskjemaet. Når dataene er samlet inn og analysert vil det bli gitt en presentasjon av resultatene i tilbakemeldingsmøter hvor alle skal få være med og diskutere hvordan man skal jobbe med å utvikle arbeidsmiljøet videre.

Diskusjonene rundt resultatene av spørreundersøkelsen gir et grunnlag for å finne gode tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet ved fakultetet. Det er sentralt at arbeidet med å prioritere og gjennomføre disse tiltakene skjer i et samarbeid mellom ledelsen ved fakultetet og LAMU.

Deltakere

Alle ansatte som har minst 20 % stilling og får utbetalt regulær lønn vil få tilsendt spørreskjema.

Tidsplan

 • 20. september - 1. oktober: Link til spørreskjema sendes ut på e-post og spørreskjemaet ligger åpent for besvarelse.
 • Månedsskiftet oktober/november: Tilbakemeldingsmøter, hvor resultatene blir presentert for alle de ansatte og diskutert.

Noen viktige spørsmål

 1. Kan jeg være helt sikker på at min leder ikke vil kunne skjønne hvem som har svart hva?
  • Ja, fordi alle data skal lagres i en egen database som kun er tilgjengelig for en liten gruppe i UHR-prosjektet som skal analysere dataene. Ledelsen ved fakultetet vil ikke få tilgang til rådata.
  • Ja, fordi koplingen mellom din e-postadresse og ditt svar vil bli slettet den dagen muligheten for å svare stoppes.
  • Ja, fordi vi ikke skal analysere rådata mens undersøkelsen er åpen for besvarelse. Vi skal kun ta ut opplysninger om svarprosent underveis.
  • Ja, fordi din leder får utlevert ferdige resultatpresentasjoner, det vil ikke bli brukt noen personopplysninger ved utarbeidelse av disse presentasjonene.
  • Ja, fordi bakgrunnsopplysningene om deg kun vil bli brukt i analyser av data for hele organisasjonen/fakultetet, det vil da være så mange personer av hver kategori at det ikke vil være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner.
  • Ja, fordi alle ansatte vil bli betraktet som en gruppe i analyser for det enkelte institutt/avdeling/seksjon.
 2. Hvem er min nærmeste leder?
  • Det er den du skal ha medarbeidersamtale med
  • Hvis dere har et definert nivå med faggrupper på ditt institutt, er det faggruppelederen.
  • Hvis du er ansatt på et institutt uten definerte faggrupper, er det instituttleder.
  • Hvis du er ansatt på en avdeling eller en seksjon, er det avdelingsleder eller seksjonsleder.
  • Hvis du er instituttleder, er din nærmeste leder dekanus.
 3. Er dette en undersøkelse som er laget spesielt for TF?
  • Nei, undersøkelsen er skreddersydd for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Den er tilpasset våre utfordringer samtidig som den skal kunne kartlegge psykososiale forhold i arbeidsmiljøene. Undersøkelsen ble utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.
 4. Hvordan vil resultatene bli presentert?
  • Resultatene vil bli gitt som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. I løpet av oktober/november vil resultatene bli gjennomgått for alle i egne tilbakemeldingsmøter.
 5. Blir resultatene fulgt opp?
  • Det er fakultetledelsen ved TF sitt ansvar å sørge for at resultatene fra undersøkelsen følges opp og at LAMU involveres i arbeidet.
  • LAMU bør etterspørre informasjon om oppfølgingen.
 6. Får lederen bistand i arbeidet med oppfølging?
  • Ja, ledelsen ved fakultetet får veiledning av prosjektgruppen for UHR-prosjekter.
  • Ja, ledelsen vil kunne søke bistand hos eksterne konsulenter ifm gjennomføring av lokale prosesser. Evt. ekstern bistand skal finansieres lokalt.
 7. Hvorfor er det ikke fokusert på fysiske forhold som inneklima og lignende?
  • Fordi andre verktøy er mer virksomme dersom en skal kartlegge fysiske forhold i arbeidsmiljøet.
Publisert 11. sep. 2012 11:19 - Sist endret 22. juli 2019 10:34