UiO: Økonomi og lønn

Prosjektet skal gjennom konkrete aktiviteter lokalt bidra til å sikre det overordnede strategiske målet om at UiO i samarbeid med BOTT (Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU) skal forenkle, forbedre og fornye de administrative prosessene for å frigjøre ressurser. Prosjektet var tidligere en del av Program for administrativ forbedring og digitalisering.

Bakgrunn

Strategien skal realiseres gjennom felles samarbeid om etablering av nye løsninger innen økonomi og lønn, arbeid med å utvikle felles praksis (standard arbeidsprosesser) og enklere organisering av fagområdene, samt styrking av vår omstillingsevne.

Effektive tjenester og frigjøring av administrative ressurser er hovedmålsettingen ved UiO som skal oppnås ved å: 

 • Effektivisere administrative arbeidsprosesser
 • Videreutvikle kompetanse og kultur for endring og omstilling
 • Skape eierskap til fremtidige arbeidsprosesser
 • Sikre ønsket effekt av nye løsninger / tjenester

Prosjekt UiO: Økonomi og lønns mål er:

 • forberede organisasjonen på nye løsninger
 • sørge for smidig overgang med god opplæring

 • tilrettelegge for gevinstuttak i linjen (enhetene er ansvarlige for uttak av gevinster)

Les mer om prosjektet:

Prosjektfaser

Prosjektfase 1: Planleggingsfasen

Prosjektfasen går fra august 2020 - oktober 2020

Leveranser:

 • Avklart organisering og nøkkelroller i mottaksprosjektet
 • Utarbeidet ressursoversikt for prosjektperioden
 • Utarbeidet overordnet milepelsplan for mottaksprosjektet
 • Utarbeidet «Kritisk Sti» for mottaksprosjektet ( det vil si avhengigheter mellom delprosjekter, nasjonalt prosjekt og andre enheter ved UiO)
 • Oppdatert risikovurdering for mottaksprosjektet

Når fasen er avsluttet skal prosjektet sammen med styringsgruppen ha et godt grunnlag for å styre prosjektet i henhold til plan, leveranser og risiko

Prosjektfase 2: Forberedende fase

Prosjektfasen går fra oktober 2020 - februar 2021

Leveranser:

 • Utarbeide retningslinjer for bruk av ny Økonomimodell
 • Kartlegging av nødvendige oppdatering av Tableau rapporter
 • Gjennomføre nødvendige forberedelser ifm konvertering
 • Støtte organisasjonen i arbeid med organisasjonstilpasninger
 • Utarbeide opplæringsplaner
 • Fasilitere nødvendige forberedelser før overgang
 • Rigging av brukerstøtte og forvaltning

Når fasen er avsluttet skal alle fakulteter og enheter ha oversikt over hvem som skal inneha hvilke roller ved produksjonsstart, hvilke endringer dette medfører for den enkelte enhets arbeidsprosesser og hvilken konvertering og opplæring aktuelle roller skal gjennom i overgangen til nye løsninger.

Prosjektfase 3: Implementeringsfasen

Prosjektfasen går fra februar 2021 - mai 2021

Leveranser:

 • Gjennomføre opplæring ihht opplæringsplaner
 • Etablere brukerstøtte i overgangen til nye løsninger
 • Teknisk konvertering til nye løsninger
 • Gjennomføre produksjonssetting

Når fasen er gjennomført skal UiO være på nye løsninger, aktuelle involverte jobber skal være i henhold til nye standar arbeidsprosesser, og UiO har et restrukturert grunnlag til bruk i økonomistyringen

Prosjektfase 4: Produksjon

Prosjektfasen går fra mai 2021 - september 2021

Leveranser:

 • Gjennomføre obrukerstøtte
 • Overlevering av brukerstøtte fra prosjekt til forvaltning i linjen

Fasen er gjennomført når UiO er over i stabil drift etter overgangen til nye løsninger, kritiske feil og avvik er håndtert og brukerstøtten er evaluert

Prosjektfase 5: Evaluering

Prosjektfasen går fra mai 2021 - september 2021

Leveranser:

 • Evaluering av prosessene
 • Plan og oppfølging av brukertilfredshet med gevinstrealisering i linjen

Fasen er gjennomført når forvaltning er etablert i henhold til nye roller og premisser, og alle er kjent med sin rolle og praksis rundt brukerstøtte i forvaltningen av nye løsninger

Prosjektfase 6: Gevinstrealisering (i linjen)

 

Gevinster

 • Økt brukervennlighet
 • Økt systemfunksjonalitet
 • Økt digitalisering av økonomi- og lønnsprosessene
 • Mindre dobbeltarbeid
 • Mer samordnede arbeidsprosesser på UiO

Hva er BOTT?

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø om felles systemer og prosesser.
Samarbeidet har som formål å styrke universitetenes evne til å levere administrative og tekniske tjenester som støtter opp om utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Les mer på BOTT-samarbeidets hjemmesider.

Publisert 26. apr. 2019 08:58 - Sist endret 29. sep. 2020 14:47