English version of this page

Internasjonal forskning i fokus (ifif-prosjektet)

Ifif-prosjektet ble igangsatt i 2006 som et administrativt og organisatorisk bidrag til å styrke Universitetet i Oslos stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard. UiOs mottakstjenester for internasjonale forskere skulle samles og styrkes ved hjelp av et helhetlig konsept som kombinerte overordende retningslinjer med sentrale og lokale tiltak.

Prosjektet ble avsluttet innen utgangen av 2010. De implementerte tiltakene ivaretas nå som en varig driftsordning. Kvalitetssikringsrutiner sørger for at mottaksapparatet videreutvikles i tråd med skiftende rammevilkår og behov.


Bakgrunn

Internasjonalisering av forskning genererer økt forskermobilitet. Allerede i 2006 hadde rundt ¼ av alle forskere som var tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) utenlandsk statsborgerskap, og på årsbasis ble det tatt imot om lag 1000 internasjonale forskere fra hele verden. Disse tallene ble forventet å stige betydelig i årene framover, og det ble lagt opp til at internasjonaliseringsaspektet skulle gjøre seg gjeldende i flere og flere av våre fagmiljøer.

Vellykket forskermobilitet krever et velfungerende mottaksapparat. Den tradisjonelt fragmenterte og lite koordinerte ordningen svarte ikke til dette kravet. Prosjektet skulle rette på dette.

Mandat

Ifif-prosjektet fikk i oppdrag å utvikle og implementere et helhetlig mottakskonsept med:

  • en klar og hensiktsmessig ansvarsdeling
  • en dekkende tjenesteprofil
  • systematiske kvalitetssikringsprosesser

Prosjektrapport og implementering

På grunnlag av en omfattende prosjektrapport vedtok Universitetsledelsen høsten 2008 et helhetlig mottakskonsept for internasjonale forskere ved UiO.

Organisasjons- og personalavdelingen (OPA), i samarbeid med andre fagavdelinger, gikk i gang med å iverksette de sentrale tiltakene. Innen utgangen av 2010 fikk den sentrale mottaksinfrastrukturen en varig driftsordning. Pålitelige kvalitetssikringsrutiner sørger for at mottaksapparatet videreutvikles i tråd med skiftende rammevilkår og behov.

Ifif-prosjektet gjorde det mulig for UiO å slutte seg til EURAXESS Services Network (euraxess.no) som Local Contact Point i 2009 og dermed markere seg som en best practise-institusjon på dette området i europeisk målestokk.

Implementerte tiltak

1. Assistanse

2. Skriftlig informasjon

3. Innkvartering

4. Kurs og arrangement

5. Statistikk

  • Pålitelig data om statsborgerskap er nå registrert for alle personer inkludert i UiOs HR-database SAPUiO.

6. Kompetanse

  • EURAXESS Services: sentral kompetanseenhet for praktisk forskermobilitetsassistanse med to medarbeidere er etablert i Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering. Per 1.1.2018 er enheten utvidet til å omfatte fem medarbeidere og organisatorisk flyttet til Avdeling for personalstøtte. Samtidig skiftet enheten navn til International Staff Mobility Office (ISMO).
  • Institusjonell forankring: Ifif-konseptet er blitt forankret på fakultetene og grunnenhetene.
Publisert 29. jan. 2010 16:55 - Sist endret 27. apr. 2020 09:13