Samordning av opptak til masterstudiet

Studieavdelingen (STA) tester nå ut en ny organisering av opptak til masterprogram i samarbeid med Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet.

Søkerne skal kunne laste opp dokumentasjon elektronisk, og slippe å måtte sende til flere steder ved UiO. (Foto: Francesco Saggio)

Gjennomgangen av rutiner og arbeidsprosesser knyttet til masteropptak er en del av prosjektet Internt handlingsrom høsten 2011.

Plangruppen for studieadministrasjon la frem en rekke forslag til forbederinger innenfor området for styret ved UiO 23. oktober 2013.

Forslagene som nå skal piloteres er:

  • Én felles søknadsfrist for alle søkere (1. mars)
  • Ett primærkontaktpunkt inn til UiO
  • Søkerne skal kun levere dokumentasjon ett sted, og kan levere dokumentasjon elektronisk
  • Søknadsalternativene begrenses til inntil tre valg
  • STA sender ut tilbudene til fastsatt dato (8. juli)
  • Søkere kan få ett tilbud om studieplass
  • Generelle krav vurderes av STA. De faglige vurderingene utføres av fakulteter og institutter.

Enklere for studentene

Gjennomgangen av rutinene viste blant annet at søkerne må forholde seg til flere kontaktpunkter og saksbehandlere, i tillegg til at rutinene medfører mye dobbeltarbeid for saksbehandlere.

– Noe av formålet er å gjøre prosessen enklere for søkerne, sier Camilla Haugland, avdelingsleder i Seksjon for studentinformasjon og opptak i Studieavdelingen.

Ett kontaktpunkt

 – Dette oppnår vi blant annet ved at søkerne får ett primærkontaktpunkt ved UiO (Knutepunktet), som vil sørge for at henvendelsen blir besvart av rett instans. Søkerne vil også kunne laste opp dokumentasjonen elektronisk i søknadsprosessen, og slipper å sende den inn til flere ulike steder ved UiO.

 Nærhetsmodellen

Den faglige vurderingen av søknaden vil fortsatt ligge i fagmiljøet. STA får ansvar for å sjekke generell studiekompetanse, språkkrav og søkernes bachelorgrad. Tidligere har deler av dette arbeidet ligget lokalt.

Organiseringen er i tråd med styrets vedtak om ”nærhetsmodellen” for den administrative oppgavedelingen: "I de tilfeller der det kan påvises stordriftsfordeler med gode effektiviseringsgevinster, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte og/eller standardiserte løsninger."

Pilotere samarbeid

– Noe av det viktigste å teste i piloten er om samhandlingen mellom enhetene og SA fungere slik vi ønsker. Det er snakk om samhandling mellom tre nivåer, program/institutt, fakultet og sentralt, sier Haugland.

Full utrulling ved masteropptaket 2014

Piloten skal evalueres høsten 2013. En eventuell utrulling ved hele UiO kan være klar for opptaket til masterstudiet høsten 2014.

Av Bente Hennie Strandh
Publisert 6. feb. 2013 14:41 - Sist endret 9. okt. 2015 17:30