Gjennomføring av nærhetsmodellen

Bakgrunnen for arbeidet er styrets  vedtak om nærhetsmodellen 23. oktober 2012 og vedtaket om reorganisering av sentraladministrasjonen 17. juni 2013.

I arbeidet med gjennomføring av nærhetsmodellen skal ansvars og oppgavefordelingen mellom enhetene og LOS gjennomgås. En gjennomgang av UiOs nettverk inngår i arbeidet.

Det er opprettet arbeidsgrupper for hver avdeling, ledet av avdelingsdirektørene i LOS. Gruppenes arbeid har munnet ut i et notat til universitetsdirektøren som skal drøftes med organisasjonene 20. november.

 

 

Innhold i notatet

 1. En beskrivelse av hvilke forventninger LOS og enhetene har til hverandre knyttet til tjenesteytelser.
 2. En beskrivelse av hvordan LOS og enhetene skal samarbeide og hvordan man skal  fatte beslutninger i saker om berører både enhetene og LOS.
 3. Et forslag til hvilke administrative oppgaver som skal utføres på enhetene og hvilke som skal ligge i LOS.
 4. Forslag til hvordan endringsprosesser skal prioriteres, besluttes og gjennomføres.
 5. En beskrivelse av roller, ansvar og myndighet knyttet til policy, drift og forvaltning av lov og regelverk der det ikke er avklart.
 6. En langsiktig plan for hvilke arbeidsprosesser vi bør forbedre.

Prosjektets mandat (pdf)

Utkast til kriterier for nettverk (pdf)

Overordnet koordinator: OU-direktør Anita Sandberg

Avdeling for administrativ støtte

Arbeidet ledes av avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar.

Koordinator for fakultetene: Fakultetsdirektør Bjørn Hol, Med

Gruppens mandat (pdf)

Avdeling for fagstøtte

Arbeidet ledes av avdelingsdirektør Monica Bakken

Koordinator for fakultetene: Fakultetsdirektør Jarle Nygard, MN

Gruppens mandat (ppt)

Avdeling for personalstøtte

Arbeidet ledes av avdelingsdirektør Irene Sandlie

Koordinator for fakultetene: Fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen, TF

Gruppens mandat (pdf)

Eiendomsavdelingen

Arbeidet ledes av underdirektør Britt Hoel Amundsen

Koordinator for fakultetene avdelingsdirektør KHM,  Karsten Aase-Nilsen

Gruppens mandat (pdf)

USIT

Arbeidet ledes av avdelingsdirektør Lars Oftedal

Koordinator for fakultetene: Fakultetsdirektør Bård Kjos, UV

Gruppens mandat (pdf)

Nærhetsmodellen betyr:

 • Nærhetsmodellen bygger på at beslutninger skal fattes på lavest mulig effektive nivå, og brukerinteresser tillegges tung vekt.
 • Organiseringen av de administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå.
 • Ved stordriftsfordeler, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte løsninger.
 • Økt grad av standardisering i administrative tjenester der en helhetlig vurdering tilsier dette.
 • Mindre kontroll og rapportering: Oppgavegjennomgangen skal ha som mål å unngå et kontrollregime, dominert av rapportering og revisjon

Interne arbeidsdokumenter

Felles dokumenter

(Krever innlogging)