Administrative IT -systemer

IHR-plangruppe for administrativ IT utarbeidet høsten 2011 notatet “Administrative IT-systemer”. Etter høring ved enhetene ble notatet behandlet på møtet i universitetsstyret 27. januar 2012. På møtet fikk forslagene fra arbeidsgruppa tilslutning.