UiO:Strategi2020 - mot et internasjonalt toppuniversitet

UiO:Strategi2020 er Universitetet i Oslos strategiske plan for perioden 2010-2020. Planen inneholder retning og ambisjonsnivå for alle UiOs aktiviteter i dette tiåret.

Strategiens hovedambisjon er «å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste.»

Se Strategi 2020 (pdf)

Utviklingen av strategien

Perioden for strategisk plan for UiO 2005-2009 utløp ved utgangen av 2009. Universitetsstyret vedtok den 15. september 2009 mandat og framdriftsplan for å utarbeide en ny strategisk plan. Arbeidet ble koordinert av Forskningsadministrativ avdeling. Den ferdige strategien ble vedtatt av Universitetsstyret på styremøtet 27. april 2010.

Høring

Frist for tilbakemeldinger på høringsnotatet var 29. januar 2010. I alt kom det inn 143 høringssvar. 1/3 var formelle uttalelser fra UiOs enheter, mens 2/3 var enkelttilbakemeldinger fra ansatte, studenter, prosjekter og andre grupperinger.

Alle høringssvarene er samlet i ett (pdf-)dokument (400 sider, 9,9 MB). For ordens skyld er tilbakemeldingene fra enkeltpersoner via nettskjema anonymisert, da det ikke fremgikk av skjemaet at innspillene ville ble gjort tilgjengelige.

Det er også utarbeidet en oppsummering av alle høringsvarene (pdf).

 I arbeidet med høringen er det utarbeidet to analysedokumenter:

Prosessens hovedelementer:

 • Planen skal ha en tidshorisont på ti år (2010 – 2020)
 • Hensikten med en ti-års plan er blant annet å vitalisere diskusjonen om veivalg og om universitetets langsiktige rolle i det moderne samfunnet
 • Bygge videre på arbeidet med de faglige prioriteringene, samt deler av den forrige strategiske planen
 • Å styrke UiO sin stilling som forskningsuniversitet av høy internasjonal standard skal fortsatt være et overordnet mål
 • Internasjonalisering, grønt universitet og utvikling av det gode universitet skal vektlegges
 • Den ferdige strategiske planen skal kunne brukes mer aktivt overfor myndigheter og eksterne partnere

Tidsplan 2009 og 2010

Fase I: Utarbeidelse av høringsnotat

 • Uke 39 – 41: Innspill fra fakulteter og fagenheter til rektoratet om mulige hovedmål og hovedutfordringer
 • 12. oktober: Frist innspill fra fakultetene
 • 20. november: Høringsnotat med forslag til hovedretninger sendes til fakulteter, museer og andre høringsinstanser, samt at alle som vil kan gi innspill via nettskjema

Fase II: Høringsfase

 • 24. november: Orientering om status og framdrift for Universitetsstyret
 • Uke 4: Kreativ uke
 • 29. januar: Høringsfrist (Se høringssvarene (pdf))

Fase III: Utarbeidelse av endelig strategi

 • 2. mars: Presentasjon av høringsrunde for Universitetsstyret
 • 27. april: Endelig vedtak i Universitetsstyret. Last ned styreutkastet (pdf)

UiOs samlede strategier 2010-2020 består av den overordnede strategien for UiO, samt utdypende strategier for de underliggende enhetene, som fakultet, museum og senter. Disse strategiene skal understøtte den overordnede strategien, men samtidig ta hensyn til fakultetenes egne ståsted og særskilte utfordringer og ambisjoner.

Den overordnede strategiens fem hovedtemaer og prinsippet om at forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal integreres, gjenspeiles også i de underliggende enhetenes strategier.

Publisert 24. sep. 2009 10:46 - Sist endret 23. juni 2016 14:17