Strategisk fokus på karrieretjenester

Fra Gisle Hellsten, Leder av Karrieresenteret ved UiO

Jeg ønsker å melde min inn interesse for å spille inn viktigheten av å dekke karrierebegrepet og karrieretjenester i den nye strategien som skal utformes.

Snart legger UiO frem årets kandidatundersøkelse, og der vil det komme frem at veldig mange studenter har lav karrierebevissthet, er ukomfortable til å omtale egen kompetanse og at de opplever jobbsøkerprosessen som vanskelig. Mange som studerer ved UiO tar utdannelser som er forskningsbasert og fremstår for mange studenter som noe uklar med tanke på karrieremuligheter. Når det gjelder profesjonene er det relativt oversiktlig for mange studenter hva de skal bruke utdanningene til, mens dette fremstår som mye mer uklart for studenter som tar de mer generelle utdannelsene som eksempelvis historie, sosiolog, biologi med mer. Vi vet videre de aller fleste studentene ved UiO er veldig fornøyd med egen utdanning, men mindre fornøyd med kontakten med arbeidslivet gjennom studietiden. UiO har mange velfungerende karrieretjenester, men relativt få benytter disse. Slik jeg ser det er det derfor viktig å koble utdanning og forskning sammen med karrieretjenester. Hvis mulig ønsker jeg derfor å møte tankesmien «utdanning og forskning»

 

 Jeg er leder for Karrieresenteret ved UiO, men som dere vet er senteret organisert i SiO. Dette betyr at jeg ikke er en del av strukturene som naturlig blir invitert inn til arbeid med strategier. Karriere ble så vidt omtalt i forrige strategi, men jeg håper det kan få et tydeligere fokus i ny strategi. Min erfaring tilsier at dette er tjenester som i økende grad vil bli etterspurt, og det vil derfor være viktig å kunne tilby gode karrieretjenester i neste strategiperiode slik at fremtidige studenter ved UiO vil oppleve at det som venter etter endte studier er viktig for UiO.

 

 Karrieresenterets tjenester blir i dag benyttet av forholdsvis få studenter. Tjenestene er godt kjent blant UiOs studenter, men veldig mange sier selv at de ikke har behov for dette mens de er studenter, ref kandidatundersøkelsen som kommer. For meg er dette et stort paradoks siden enda flere studenter selv rapporterer at de finner jobbsøking vanskelig og at de ikke i særlig grad evner å formidle egen kompetanse. Mange arbeidsgivere har opp gjennom årene påpekt til meg at våre studenter er vel så flinke som andre studenter, men at de behersker jobbsøkersjangeren dårligere enn mange andre. Det å promotere egen kompetanse til en potensiell arbeidsgiver faller for mange studenter som utfordrende, og dette bildet blir bekreftet i kandidatundersøkelsen som snart skal presenteres.

 

 Kort oppsummert, jeg håper å kunne få lov til å formidle dette budskapet til tenketankene som jobber med utdanning og forskning. Min hypotese er at fremtidens studenter i økende grad vil etterspørre denne type tjenester, og at UiO vil være tjent med å vektlegge dette i egne strategier. I tillegg er det min oppfatning at l økt fokus og tilbud rundt karrieretjenester vil gjøre at flere studenter vil bli tryggere i jobbsøkerprosessen og at overgangen til jobb bli lettere. Slik jeg ser det vil det å trekke inn karrieretjenester i det strategiske arbeidet være en vinn-vinn situasjon for alle. Fremtidige studenter vil vektlegge det når de søker, studenter vil bli tryggere på egen kompetanse og dermed også få en lettere overgang til arbeidslivet.

 

Jeg deltar mer enn gjerne med min innspill i det videre arbeidet som skal skje i tenketanken UiO sett utenifra. 

 

 Mvh

Gisle Hellsten

Leder for Karrieresenteret ved UiO

Publisert 20. feb. 2019 09:33 - Sist endret 20. feb. 2019 09:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere