Vurdering av mulighet for felles fakultetsadministrasjon for MED og OD

  • Styringsgruppens anbefaling til universitetsdirektør ble levert den 11. mai. Prosjektet for å gjennomføre en vurdering er med dette avsluttet. Universitetsdirektøren vil vurdere videre oppfølging basert på styringsgruppens anbefalinger
  • Sammenfatning av innspill fra intervjuer og møter ble levert styringsgruppen til deres møte 22. april. Sammenfatningen er også oversendt enhetene som har bidratt med innspill.

Universitetsdirektøren har tatt initiativ til å utrede muligheten for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet (MED) og Det odontologiske fakultet (OD). En eventuell felles administrasjon vil støtte to fakulteter og to dekaner. Dekanenes rolle som enhetlige ledere ved henholdsvis OD og MED understrekes og opprettholdes.

Bakgrunn, universitetsdirektørens begrunnelse og bestilling fremgår av mandatet for prosjektet.

Prosjekteier er universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Prosjektet ledes av Eva Helene Mjelde.

Involvering av ansatte

Arbeidsgruppen har i tråd med sitt mandat lagt til rette for bred involvering og medvirkning. Planen for involvering er drøftet med tillitsvalgte og verneombud ved de to fakultetene.

Arbeidsgruppen har invitert til
  • gruppeintervjuer for berørte ansatte per fagområde i fakultetsadministrasjonene.
  • individuelle intervjuer med ledere.
  • møter for ledere og ansatte på instituttnivå ved de to fakultetene.

Informasjon kommer innen utgangen av uke 4

Aktiviteter som har vært gjennomført for informasjon og involvering

Dato/tid Aktivitet Deltakere Materiale

14.11.19

Kl. 14:00-14:30

Orienteringsmøte MED v. universitetsdirektør og prosjektleder

Ansatte fakultetsadministrasjonen, fakultetsledelse

Muntlig orientering

15.11.19

Kl. 09:00-09:30

Orienteringsmøte om initiativ og prosjekt v. universitetsdirektør og prosjektlederOrienteringsmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ansatte instituttnivå, fakultetsledelse Muntlig orientering

04.12.19.

Kl. 12:00

Orientering på allmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Alle ansatte ved OD

Presentasjon fra møtet

12.12.19

Kl. 09:00-09:45

Workshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte iOrienteringsmøte MED v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ledere instituttnivå, fakultetsledelse, tillitsvalgte, verneombud

Presentasjon fra møtet

13.12.19

Kl. 10:45-11:30

Orienteringsmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ansatte instituttnivå, fakultetsledelse, tillitsvalgte, vernombud Presentasjon fra møtet
Januar-februar Arbeidsgruppen gjennomfører intervjurunde. Invitasjon går direkte til møtedeltakere. Informasjon kommer innen utgangen av uke 4Informasjon kommer innen utgangen av uke 4Berørte ansatte og ledere i fakultetsadministrasjonen ved hhv OD og MED Intervjumal
24.0505.02.20. Møte for orientering og innspill ved Institutt for oralbiologi, OD.  Vit. ansatte ved Institutt for oralbiologi  
25. og 27.02.20. Møter for orientering og innspill ved Institutt for klinisk odontologi Klinikkledere, fagledere  
       
   
 
 

 

Publisert 22. nov. 2019 11:23 - Sist endret 30. juni 2020 10:26