Vurdering av mulighet for felles fakultetsadministrasjon for MED og OD

 

Siste nytt 20/1

Universitetsdirektøren har tatt initiativ til å utrede muligheten for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det medisinske fakultet (MED) og Det odontologiske fakultet (OD). En eventuell felles administrasjon vil støtte to fakulteter og to dekaner. Dekanenes rolle som enhetlige ledere ved henholdsvis OD og MED understrekes og opprettholdes.

Bakgrunn og bestilling fremgår av mandatet for prosjektet. Det er planlagt at utredningen gjennomføres i løpet av første halvår 2020. Presentasjoner fra innledende orienteringsmøter som er avholdt er tilgjengelige i kalenderen under på denne siden.

Prosjekteier er universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Prosjektet ledes av Eva Helene Mjelde.

Involvering av ansatte

Arbeidsgruppen har i tråd med sitt mandat utarbeidet en plan for å legge til rette for bred involvering og medvirkning. Planen er i januar blitt drøftet med tillitsvalgte og verneombud ved de to fakultetene.

Arbeidsgruppen vil i januar og februar gjennomføre intervjuer og møter for å høre hva ansatte *så langt* tenker om muligheten for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for OD og MED. Arbeidsgruppen vil invitere til
  • gruppeintervjuer for berørte ansatte per fagområde i fakultetsadministrasjonene.
  • individuelle intervjuer med ledere.
  • møter for ledere og ansatte på instituttnivå ved de to fakultetene.

Invitasjoner til intervjuer og møter sendes direkte til de aktuelle gruppene/personene. Synspunkter og innspill i disse intervjuene og møtene vil danne grunnlag for styringsgruppens vurdering av hvilke eventuelle modeller det vil være hensiktsmessig å vurdere videre. Alternative modeller vil i så fall bli gjenstand for vurdering av ansatte og interessenter på fakultets- og insituttnivå i en neste fase (tentativt i mars 2020).

Det er åpent for å melde innspill direkte til arbeidsgruppen i stedet for, eller i tillegg til, å delta på intervju/møter. Skriftlige innspill kan meldes til arbeidsgruppen via denne adressen:  arbeidsgruppen-prosjektod-med@admin.uio.no

Har du innspill eller forhold av relevans for utredningen som du ønsker å melde inn anonymt, kan du ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgtes representant i arbeidsgruppen, Niclas Johan Marius Berger,

Oppsummeringer av innspill og annet materiale som utarbeides underveis vil bli tilgjengelig på denne siden.Informasjon kommer innen utgangen av uke 4

Aktivitetsplan (oppdateres løpende)

Dato/tid Aktivitet Deltakere Materiale

14.11.19

Kl. 14:00-14:30

Orienteringsmøte MED v. universitetsdirektør og prosjektleder

Ansatte fakultetsadministrasjonen, fakultetsledelse

Muntlig orientering

15.11.19

Kl. 09:00-09:30

Orienteringsmøte om initiativ og prosjekt v. universitetsdirektør og prosjektlederOrienteringsmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ansatte instituttnivå, fakultetsledelse Muntlig orientering

04.12.19.

Kl. 12:00

Orientering på allmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Alle ansatte ved OD

Presentasjon fra møtet

12.12.19

Kl. 09:00-09:45

Workshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte i AFWorkshop åpen for ansatte iOrienteringsmøte MED v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ledere instituttnivå, fakultetsledelse, tillitsvalgte, verneombud

Presentasjon fra møtet

13.12.19

Kl. 10:45-11:30

Orienteringsmøte OD v. universitetsdirektør og prosjektleder Ansatte fakultetsadministrasjonen, adm ansatte instituttnivå, fakultetsledelse, tillitsvalgte, vernombud Presentasjon fra møtet
Januar-februar Arbeidsgruppen gjennomfører intervjurunde. Invitasjon går direkte til møtedeltakere. Informasjon kommer innen utgangen av uke 4Informasjon kommer innen utgangen av uke 4Berørte ansatte og ledere i fakultetsadministrasjonen ved hhv OD og MED Intervjumal
24.05Februar Møter for ansatte på instituttnivå - datoer kommer    
       
       
   
 
 

 

Publisert 22. nov. 2019 11:23 - Sist endret 20. jan. 2020 14:17