English version of this page

Hvilken fraværstype skal du velge i HR-portalen?

Når du søker om fravær i HR-portalen, må du oppgi en fraværstype. Her finner du en oversikt over de ulike typene, hvem som kan benytte dem og hvordan de blir behandlet.

Syk del av dag

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som registrerer arbeidstid i HR-portalen

Hva skal du gjøre?

 • Brukes når du må gå hjem i løpet av arbeidsdagen pga sykdom. Registrer Syk del av dag fra tidspunktet du drar fra jobben.
 • Du må i tillegg registrere tiden du har vært på jobb som arbeidstid i HR-portalen for å unngå minustid denne dagen.
 • Din leder må godkjenne sykefraværet i HR-portalen for at tiden registrert som Syk del av dag ikke skal gi minustid i tidsregnskapet ditt.

Relatert informasjon

Egenmelding

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Registreres for de dager du har vært borte fra arbeid pga sykdom.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.
 • Hvis du har sykmelding fra lege, skal du følge andre rutiner.

Relatert informasjon

Egenmelding, arbeidsrel

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Brukes for de dager med egenmeldt sykdom som skyldes fysiske eller psykososiale årsaker på arbeidsplassen. 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.

Relatert informasjon

Egenmelding, svangersrel

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som er gravide

Hva skal du gjøre?

 • Benyttes når egenmeldt fravær skyldes årsaker knyttet til graviditet.
 • Her må en avtale mellom arbeidsplassen og NAV inngås i forkant. Fravær blir refundert av NAV. Kontakt Fraværsgruppen (e-post).
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.
 • For regelverk og NAVs rutiner se gravid arbeidstaker (nav.no).

Relatert informasjon

Ferie med lønn

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som har kvote «Ferie med lønn».

Hva skal du gjøre?

 • Når du søker om ferie, benytte denne fraværsårsaken.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele fridager.

Relatert informasjon

Ferie uten lønn

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som har kvote «Ferie uten lønn». Normalt er dette ansatte som ble ansatt i fjor eller inneværende år.

Hva skal du gjøre?

 • Når du søker om ferie, benytte denne fraværsårsaken.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele fridager.

Relatert informasjon

1 ekstra fridag romjulen

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Fraværstypen kan kun benyttes i perioden mellom 24.–31. desember.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.

Relatert informasjon

Sykt barn/barnep sykdom

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som har barn i alderen 12 år og under, eller der hvor NAV har innvilget sykt barn-dager utover 12-årsgrensen

Hva skal du gjøre?

 • Forutsetter at barn inntil 12 år er registrert i HR-portalen under Personlige data, se veiledning.
 • For barn over 12 år må det sendes kopi av innvilgelsesbrev fra NAV til Fraværsgruppen i Seksjon for lønn.
 • Fraværet kan benyttes for hele eller halve dager.

Relatert informasjon

Velferdsperm m/lønn

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

Relatert informasjon

Tj.fri senior

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte fylt 62 år eller mer i inneværende år

Hva skal du gjøre?

 • Ansatte i 100 % stilling får 12 dager i året.
 • Ubenyttete dager overføres ikke til neste år.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.
 • Kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent for mer informasjon.

Relatert informasjon

14 dg fødsel/adop m/lønn

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Far/medmor i direkte forbindelse med nedkomst/mottak av adoptivbarn

Hva skal du gjøre?

 • Permisjon utover 14 dager må søkes om manuelt.

Relatert informasjon

Eksamens-/lesedager

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Ved eksamen kan du søke om fri. Det er en grense på 21 arbeidsdager.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.
 • Kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent for mer informasjon.

Relatert informasjon

Avspasering fleksitid

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som registrerer arbeidstid i HR-portalen

Hva skal du gjøre?

 • Uavviklet fleksitidsaldo kan ikke utbetales ved sluttoppgjør.
 • Saldo justeres den 31.12 hvert år hvor alle plusstimer over 50 timer og alle minustimer utover 10 timer blir fjernet.
 • Leder får rapport over slettete timer etter årsslutt.

Relatert informasjon

Avspasering overtid

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Ansatte som har valgt Overtid til avspasering ved tidligere godkjent overtidsarbeid

Hva skal du gjøre?

 • Ved sluttoppgjør har du krav på lønnskompensasjon for disse timene om de ikke er avspasert.

Relatert informasjon

Annet fravær m/lønn

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte

Hva skal du gjøre?

 • Fraværet skal benyttes til å søke om fri for å delta på heimevernsøvelse, fri for å delta på arrangementer i regi av tjenestemannsorganisasjon og fri for meddommer-/jurytjeneste.
 • Årsak til fri må beskrives i boksen Merknad for godkjenner.
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager.
 • Kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent for mer informasjon.

Relatert informasjon

Legebesøk, tannlegebesøk o.l.

Hvem kan benytte denne fraværstypen?

Alle ansatte etter avtale med nærmeste leder

Hva skal du gjøre?

 • Det er ihht. statens personalhåndbok anledning til å ha nødvendig korttidsfravær, f.eks. korte lege- eller tannlegebesøk, i arbeidstiden.
 • Gjentatte behandlinger hos lege mv. bør tas som fleksitid eller som velferdspermisjon dersom arbeidsgiver finner grunnlag for det.
 • Korttidsfravær skal ikke registreres i fleksitidsregnskapet.

Relatert informasjon

 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 8. juli 2019 11:51