Forklaring av rapportresultater i HR-portalen

Her finner du en oversikt over og forklaring av de forskjellige rapportene du som leder kan hente ut gjennom HR-portalen. Husk personvern når du tar ut rapporter! Se også veiledning for uttak av rapporter.

Tema Rapporter
Tid Overtidssaldoer
Kvoter Oversikt over alle kvoter
Avspaseringssaldo
Feriekvoter
Lønn Detaljert overtidsrapport
Ansattes grunnlønn
Lønnsoversikter og krav i forbindelse med lønnsforhandlinger finner du på områder for deling av sensitive data.
Medarbeidere Bostedsadresse
Nærmeste pårørendes telefon
Til-/fratredelser
Kontrakt/hjemmel
Fødselsdager
HMS-kvalifikasjoner
Fravær Sykdom
Kalender ferie
Kalender alt fravær

Overtidssaldoer

 • Viser antall overtidstimer i valgt tidsrom.
 • Gule linjer viser totalt antall timer for den ansatte.

Oversikt over alle kvoter

 • Viser total-, brukte og restkvoter for fravær. Kolonnen Avregnet viser brukte og godkjente dager, mens Ønsket viser fravær som har blitt søkt om, men ikke er ferdigbehandlet.
 • Merk at noen kvoter er oppgitt i dager, mens andre (deriblant fleksitid) er oppgitt i timer.

Avspaseringssaldo

 • Viser avspaseringssaldoer innenfor valgt periode.
 • Negativ saldo tyder på færre registrerte timer enn arbeidsplanen tilsier.
 • Du kan også benytte Mitt team-funksjonen under Generell informasjon for å se detaljert tidsinformasjon for den enkelte ansatte.

Feriekvoter

 • Viser oversikt over feriekvoter på referansedato.
 • Kolonnen Avregnet viser brukte og godkjente dager, mens Ønsket viser fravær som har blitt søkt om, men ikke er ferdigbehandlet.

Detaljert overtidsrapport

 • Viser arbeidet mertid og overtid innenfor valgt periode.

Ansattes grunnlønn

 • Viser ansattes lønnstrinn og bruttolønn på referansedato.
 • Velg periode Alle for å se full stillings- og lønnshistorikk.

 • Velg ansatte for å se informasjon om en eller flere ansatte

 • Kolonnen Sist endret lønn viser dato for forrige endring i lønnsbetingelser.

 • Årslønnen vises som 100 %-stilling. OU-fond trekkes med kr 400.

 • Månedslønnen beregnes slik: (Årslønn – OU-fond) /12 x stillings%.

 • Bruttolønn som vises på lønnsslippen = kr (524.200-400)/12*0,8 = kr 34.920

Bostedsadresse

 • Viser ansattes adressedata.
 • Adressetype Besøksadresse viser adressen til den ansattes normale arbeidsplass. Bostedadresse viser privatadresse.
 • Se veiledning om registrering av adresse for informasjon om hvordan du endrer adresse.

Nærmeste pårørendes telefon

 • Viser telefonnummer for personer som er registrert som ansattes nærmeste pårørende.

Til-/fratredelser

 • Viser tiltredelses- og evt. fratredelsesdato for ansatte, samt stillingskode og -tittel.
 • Fast ansatte vil vises med fratredelse 31.12.9999, midlertidig ansatte med fratredelse ved kontraktens utløp.

Kontrakt/hjemmel

 • Viser kontraktsbestemmelser for ansatte.
 • For midlertidig ansatte og ansettelser under bestemt hjemmel vises detaljer i kolonnen Kontrakt/Hjemmel.

Fødselsdager

 • Viser fødselsdager og alder for ansatte.

HMS-kvalifikasjoner

 • Viser innrapporterte kurs og kvalifikasjoner for ansatte.
 • Kolonnen Kvalifikasjon(Betegnelse) angir navn og type for kurset eller kvalifikasjonen.
 • Kolonnen Kvalifikasjonsgruppe vil alltid ha verdi "HMS". Kolonnen Skalaverdi vil alltid ha verdi "Har", og angir at den ansatte besitter den aktuelle kvalifikasjonen.

Sykdom

 • Viser sykdomsfravær og -type for ansatte.
 • Kolonnen Dgr/planl. viser fravær i prosent av arbeidsplan.
 • Linjer merket med stjerner (****) er summeringslinjer. Øverste linje summerer informasjon fra hele utvalget; neste linje summerer enhet (her: Lønningsseksjonen).
 • Påfølgende linjer viser sykefravær for den enkelte ansatte. Linje markert med stjerner her summerer sykefraværet for den ansatte, påfølgende linjer spesifiserer type sykefravær.

Kalender ferie

 • Viser ansattes feriefravær i kalender.
 • Dager merket F er feriedager.
 • Kalender kan bare hentes ut for én måned av gangen.

Kalender alt fravær

 • Viser ansattes fravær i kalender.
 • Kalender kan bare hentes ut for én måned av gangen.

Forklaring av forkortelser:
F
= Ferie    A = Avspasering    a = Avspasering fleksitid    N = Perm fødsel/adopsjon 80%    D = Delvis sykemelding   
S = Sykdom    s = Syk del av dag    E = Egenmelding    V = Velferdspermisjon    B = Sykt barn    * = Flere registreringer

 

Publisert 23. sep. 2014 14:28 - Sist endret 19. mai 2020 14:53