Roller i eBilagssystemet

Aktører Ansvar
Avdeling for personalstøtte (AP)
 • Bistår i juridiske vurderinger, tariffspørsmål og policyvurderinger
Seksjon for applikasjonsforvaltning (SAF)
 • Teknisk ansvarlig for systemet (3. linje)
 • Ansvar for forvaltning av systemet
 • Brukeradministrasjon
Seksjon for lønn (SL)
 • Eierskap til lønnsprosessen for eBilag på et operativt nivå
 • Rette feil i saksflyt 
 • Gjennomføre kontrollrutiner og stikkprøver før og under lønnskjøring
 • Brukerstøtte (2. linje) 
 • Avklare fortolkning av regelverk og policyer
 • Oppfølging mot enheter
 • Ansvar for superbrukerforum
Seksjon for prosjekt/prosessforbedring (SPP)
 • Ansvarlig for videreutvikling av systemet
Faglig ansvarlig (Enhet)
 • Ansvar for informasjon til superbrukere om endringer i regelverk, rutiner, maler og systembruk 
 • Oppdatering av nødvendig kursdokumentasjon
 • Lære opp nye superbrukere
 • Brukerstøtte for superbrukere (1. linje)
 • Gjennomføring av superbrukerforum  
Superbruker (Enhet)
 • Kvalitetssikre kontrakter fra saksbehandler før de går til BDM
 • Videreformidle informasjon fra de faglig ansvarlige og Seksjon for lønn til saksbehandlere
 • Passe på at saksbehandlere godkjenner utbetalinger til gitte frister. 
 • Følge med på gamle utbetalinger. Dersom arbeidet ikke er utført, må saksbehandler få beskjed om å slette utbetalingsradene.
 • Lære opp saksbehandlere på egen enhet
 • Melde inn RT-saker til faglig ansvarlig: e-bilag-hjelp@admin.uio.no
Saksbehandler (Enhet)
 • Dialog med involverte før kontraktsopprettelse
 • Opprette og vedlikeholde kontrakter med den eksterne
 • Godkjenne utbetalinger 
 • Oppfølgingsansvar og kommunikasjon med den eksterne
 • Oppfølgingsansvar og kommunikasjon i egen enhet innfor sitt ansvarsområde
 • Tilmelde spørsmål og behov til superbruker i enhet
Publisert 26. nov. 2015 10:23 - Sist endret 8. mai 2020 19:24