Transaksjonskoder for LES-brukere

Her finner du en oversikt over de mest relevante transaksjonskodene for deg som LES-bruker. Se side om hovedmenyen for informasjon om hvordan du legger transaksjoner i favorittlista. Husk personvern når du tar ut rapporter!

Organisasjon

Emneord Navn Bruksområde Transaksjonskode
Organisasjon Organisasjonsmodulen Kontrollere ansattes plass i organisasjonen PPOSE
Roller Visning av attestant og anviser Undersøke attestanter og anviser for en ansatt Z_VIS_ATT_ANV
Roller Oversikt over roller og koblinger Se hvilke gjesteroller som er registrert ved angitte stedkoder Y_ROLLEOVERSIKT

Medarbeiderdata

Emneord Navn Bruksområde Transaksjonskode
CV CV Oppsummere ansattes ansettelsesforhold ved UiO YHR_CV
Medarbeiderdata Vis personalstamdata Se alle registrerte personalstamdata for en ansatt PA20
Medarbeiderdata Infotypeoversikt Se informasjon registrert på de fleste infotyper for en ansatt som listevisning S_AHR_61015471
Lønn Lønnsslipp Se lønnsslipper for en ansatt i valgt periode YHR_HIST_LONNSSLIPP
Lønn Simulering hovedlønn Simulere fremtidig hovedlønn Z_SIMU_HL
Lønn Simulering korrigeringskjøring Simulere fremtidig korrigeringslønn Z_SIMU_KL

Rapporter

Emneord Navn Bruksområde Transaksjonskode
Personalrapport Personalrapport Se alle ansatte på månedslønn med stilling ved valgt(e) enhet(er) YHR_RPTPERS
Personalrapport Fleksibel medarbeiderliste Se et utvalg infotyper for en ansatt; deriblant kostnadssted, medarbeidergruppe/-undergruppe og stillingsgruppe YHR_FLEKS3
Personalrapport Medarbeiderliste Se stedplassering, stillingskode og dato for innplasseringen (kun en post per medarbeider) S_AHR_61016369
Fravær Fraværsliste Se fravær ved valgt enhet i gitt periode YHR_FRAV
Fravær Alle kvoter Se alle fraværskvoter for ansatte ved valgt enhet. Tilsvarer lederrapport i HR-portalen YHR_MSS_ALL_QUOTAS
Fravær Avspasering og fleksitid Se kvoter for fleksitid og overtid for ansatte ved valgt enhet. Tilsvarer lederrapport i HR-portalen YHR_MSS_FAV_QUOTAS
Fravær Feriekvoter Viser kvoter for ferie og restferie for ansatte ved valgt enhet. Tilsvarer lederrapport i HR-portalen PT_BAL00
Fravær Tid Se oversikt over ansatte som overskrider maksgrense for fleksitid YHR_MSS_VAC_QUOTAS
Fravær Fravær Se skjematisk oversikt over daglig fravær/fremmøte i valgt måned PT91
Fravær/lønn Terminoversikt Se viktige datoer ifm saksbehandling registrert hos Seksjon for lønn; deriblant utløp permisjon S_PH0_48000450
Lønn Ansatt lønnsinfo Se lønnsutvikling for ansatte i gitt periode YHR_PA_ANS_LONN
Fratredelse Til- og fratredelser Se til- og fratredelser ved valgt enhet i gitt periode S_PH9_46000223
Adresse Adresseliste Se kontaktinformasjon for ansatte ved valgt enhet S_AHR_61015472
Oppfølging av ansatte Jubileer Se jubilanter (denne er kun veiledende, og beregner ikke f.eks. perioder med opphold mellom ansettelser) S_PH9_46000216
Oppfølging av ansatte Fødselsdagsliste Se bursdager og alder for ansatte ved gitt enhet S_PH9_46000221
Reise Rammedata for reiser og refusjoner Se data om en reise eller om en ansatts reiser, inkludert kostnadstilordning og vedlegg S_AHR_61016401

Øvrige lederrapporter

Navn Beskrivelse Bruk Transaksjonskode
Oversikt alle kvoter Viser alle fraværskvoter for valgt enhet. Følge opp fravær, lederstøtte YHR_MSS_ALL_QUOTAS
Avspasering og fleksitid Viser kvoter for avspasering (fleksitid). Følge opp fravær YHR_MSS_FAV_QUOTAS
Feriekvoter Viser alle feriekvoter og restferie for ansatte ved valgt enhet. Følge opp fravær, lederstøtte YHR_MSS_VAC_QUOTAS
Ansattes grunnlønn Viser start- og sluttdato i stilling, stillingsnummer for aktuell stilling og lønnshistorikk fra 2005 til i dag. Lønnsbudsjettering YHR_MSS_LONNSDATA
Overtidssaldo     YHR_MSS_OTSALDO
Detaljert overtidsrapport     YHR_MSS_WAGETYPE
Sykdom     YHR_MSS_SICKNESS
Kalender alt fravær Skjematisk oversikt over fravær per dag i en valgt måned. Er lik transaksjon PT91.   YHR_MSS_FRAV_ALT
Kalender ferie     YHR_MSS_FRAV_FERIE
Fraværskalender     YHR_MSS_FRAV_ALT
Bostedsadresser     YHR_MSS_ADRESSE
Telefon/Mobil nummer     YHR_KOMMUNIKASJON
Nærmeste pårørende     YHR_MSS_PAARORENDE
Til- og fratredelser     YHR_MSS_TILFRATREDELSE
Kontrakt/hjemmel     YHR_MSS_KONTRAKTER
Fødselsdager     YHR_MSS_FODSELSDAGER
HMS Kvalifikasjoner/Smittervern     YHR_KVALIFIKASJONER

 

Publisert 19. nov. 2013 11:50 - Sist endret 18. nov. 2020 21:21