Digital eksamen i Inspera ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Faglig-pedagogisk utvikling og kvalitetssikring av eksamen står sentralt når digitaliseringen av eksamen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal gjennomføres.

Helga Engs hus


Universitetet i Oslo opprettet en Prosjektgruppe i 2015, som skal bistå fakultetene i deres arbeid med digitalisering av eksamen. Fakultetskoordinatorene og andre involverte rundt digitalisering av eksamen, jobber tett med Prosjektgruppa. 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har gjennomført papirløs eksamen for alle studentene på Praktisk-pedagogisk utdanning siden 2012. De vil bruke sin erfaring for å få en god overgang fra eksamen på papir, til papirløs eksamen for hele UV. 

I samarbeid med Prosjektgruppa for digital eksamen, skal UV denne våren gjennomføre digital eksamen for flere emner. Det er både hjemmeeksamen og skoleeksamen som får en heldigital eksamensflyt. Mulig at protokollen også blir knyttet til eksamensløsningen i løpet av våren. 

 

Lykke til med arbeidet.

Ketil Mathiassen (fakultetskoordinator for UV).


Variert eksamenssituasjon

De mest vanlige eksamensformene vi finner brukt ved UV er innleveringer (filopplasting) og langssvarsoppgaver med og uten kontrollerte betingelser (skriver direkte i eksamensløsningen – med innlevering). Med og uten sikker nettleser (SEB).

Etter hvert ser vi mer variasjon i eksamensformene når teknologien utnyttes mer kvalitativt.  

Bedre og bredere oppgaver i Inspera

Mulighetene for utforming og oppbygning av oppgavesett til eksamen er store.

Du kan:

 • benytte flere typer spørsmålsstillinger
 • bruke bilder
 • lage oppgaver med flere deler
 • bygge oppgaver som går over flere sekvenser

Digitale eksamensformer gir varierte eksamenssituasjoner for studentene, og eksamensoppgavene kan gjøres mer omfattende for å dekke større deler av pensum.

Fordel med nettbasert sensurarbeid

Sensorene utfører sitt arbeid i et nytt system som er laget for digital sensur. Sensuren kan automatiseres om svaralternativene er lagt inn på forhånd, og det er definert hvilke(t) svar som er riktige/gale.

Sensorene vurderer hovedsakelig studentenes svar på langsvaroppgaver skrevet direkte i Inspera. Egne kommentarer før sensur kan skrives i kommentarfelt, men det er også mulig å skrive direkte i studentenes besvarelse. Dette er kun til eget bruk.

Det er også mulig å begrense plass ved å gi kortsvaroppgaver på vanligvis 1 til 10 svarlinjer.

En stor fordel med ordningen er at bedømmelsen av studentenes besvarelser blir sikrere. Sensor kan logge seg på nett for å sensurere besvarelsene oppgitt i kommisjoner umiddelbart etter at eksamen er avsluttet og plagieringskontroll er gjennomført.

Viktige erfaringer

En god og vellykket eksamen krever grundige forberedelser, der oppgaveforfattere samarbeider om skriving og gjennomlesing av oppgavene i et fellesskap.

Det er også definert hvilke studieadministrative rutiner og oppgaver som må utføres før eksamen. Dette koordineres fra studieseksjonen ved fakultetet, i samarbeid med eksamenskommisjon/emneansvarlig og studieadministrasjon ved instituttene.

I hovedtrekk ser en forberedelsesprosess slik ut:

 • Emneansvarlig har oppstartsmøte med eksamenskommisjon: prinsipper for faglig-pedagogisk arbeid med digital eksamen, rammer for forberedelse og fremdriftsplan
 • Eksamensadministrasjonen henter eksamen fra FS og lager en prøve/eksamen i eksamensløsningen
 • Faglig- pedagogisk kvalitetssikring av oppgaveteksten og gitte rammer for eksamen. Eksamenskommisjonen drøfter utkast til oppgaver.
 • Faglærer lager oppgaven(e) og ferdigstiller oppgavesettet i eksamensløsningen.
 • Administrasjonen kobler oppgavesettet til prøven/eksamen i eksamensløsningen
 • Korrekturlesing av eksamenskommisjonen
 • Dagen før kvalitetssikres eksamen
 • Eksamen er synlig for studentene en uke før eksamen
 • Studentene logger seg inn på eksamensløsningen 1 time (30 minutter) før eksamen. Monitoreres.
  • Eksamen åpner automatisk på gitt klokkeslett. Overvåkes av hovedansvarlig.
Emneord: digital eksamen, inspera, UV Av Foto: ukjent
Publisert 7. sep. 2016 13:42 - Sist endret 23. juli 2018 14:08