UNDERVISNING – ORGANISERING OG ARBEIDSOPPGAVER VED IAKH

Fra 01.01.2015 ble det foretatt en omorganisering i undervisningsstrukturen ved IAKH. En oversikt over den nye strukturen vil komme.

Institutt for arkeologi, konservering og historie endret fra 01.01.2015 strukturen på organiseringen av studiesiden.

Øverste ansvarlig for studier er fortsatt undervisningsleder, men ved siden av seg har han to programledere, en for historieprogrammet, og en for ARKO-programmet. Programlederene er ledere for hvert sitt programråd. Hvert programråd har videre egne programarbeidsmøter hvor undervisning, eksamen og annen programutikling foregår.

En nærmere beskrivelse over funksjoner og rolleansvar kommer.

 


Notat (dette gjelder den gamle strukturen)

Institutt for arkeologi, konservering og historie består for tiden av tre undervisningsavdelinger. Hver avdeling har en undervisningskoordinator som utpekes av instituttleder blant avdelingens faglige personale. De tre undervisningskoordinatorene ledes av en undervisningsleder.

 Undervisningsavdelingene er

    - Arkeologi
    - Historie
    - Konservering 

Instituttet har en studieleder som er instituttets øverste studieadministrative leder for studieteamet, bestående av studiekonsulenter og førstelinjetjenesten.

 I dette dokumentet beskrives (1) undervisningsavdelingenes funksjon, (2) undervisningsleders oppgaver, (3) de arbeidsoppgaver som tilligger koordinatorene og (4) de emneansvarliges ansvarsområde. I dokumentet er også (5) studieadministrasjonens oppgaver beskrevet.

 1. Undervisningsavdelingene

En undervisingsavdeling består av lærerne på ett eller flere fagfelt. Sammensetningen av en undervisningsavdeling bestemmes av instituttet. Hver undervisningsavdeling har en egen tilsynssensor.

Undervisningsavdelingen har ansvar for undervisningen på sitt fagfelt. Dette innebærer at undervisningsavdeling kommer med forslag overfor instituttet om hvilke emner som skal undervises, når undervisningen skal foregå, hvordan og av hvem.  

En fast vitenskapelig ansatt tilhører kun én undervisningsavdeling, men kan undervise i emner som gis av en annen avdeling, etter avtale med undervisningsleder og angjeldende undervisningskoordinator.

Hver undervisningsavdeling har et felles ansvar for å sette opp en undervisningsplan som ligger innenfor instituttets vedtatte budsjett.

 2. Undervisningsleder

Undervisningsleder har ansvar for å disponere undervisningsressurser og forhandle med undervisningskoordinatorer og programledere om undervisningstilbudet. Undervisningsleder skal sørge for at arbeidspliktregnskapet og budsjettet til time- hjelpelærere ikke overskrides.

Undervisningsleder har det overordnede faglige ansvaret for undervisningen ved instituttet. Instituttleder utpeker undervisningsleder. Det gis kompensasjon i arbeidspliktregnskapet for arbeidet.

Undervisningsleder skal harmonisere undervisningstilbudet ved instituttet, og oppmuntre til effektiviseringer og forenklinger.

Undervisningsleder skal koordinere alle undervisningsavdelingene, og innkalle og lede møter med undervisningskoordinatorene. Undervisningsleder skal delta på møter i regi av fakultetet, og instituttleder er stedfortreder. Undervisningsleder har ansvar for å videreformidle innholdet i fakultetsmøtene til koordinatorene, og fremme synspunkter fra instituttet på disse møtene.

Undervisningsleder har ansvar for å fremme IKT-basert læring blant de ansatte, og følge opp instituttets strategiske plan vedrørende planer som omfatter undervisning. Undervisningsleder har et særskilt ansvar for etter- og videreutdanningstilbud ved instituttet, samt internasjonalisering av undervisning.

3. Undervisningskoordinator

Koordinator for en undervisningsavdeling utpekes av instituttleder. Undervisningskoordinator fremmer synspunkt og forslag til instituttledelsen på vegne av sin avdeling, via undervisningslederen.

Undervisningskoordinator holder oversikt over avdelingens fag, emner og emnegrupper samt undervisningsbehov og kapasitet, utvikling eller begrensning av studietilbudet, undervisningsformer og vurderingsformer.

Undervisningskoordinator har ansvar for å sørge for at det holdes lærermøter på avdelingen.

Undervisningskoordinator har ansvar for kvalitetssikringen av undervisningstilbud og eksamensavviklingen i avdelingen. Det innebærer å organisere møte med tilsynssensor for undervisningsavdelingen en gang i året, samt følge opp kommentarer og innvendinger fra tilsynssensor. Koordinator har også ansvar for å gjennomgå evalueringsrapporter fra lærerne tilhørende undervisningsavdeling, og følge opp disse.

Det gis uttelling i arbeidspliktregnskapet for arbeidet som undervisningskoordinator, etter satser fastsatt av instituttet.

Undervisningskoordinator har følgende konkrete oppgaver:

 • Ha oversikt over emner som inngår i undervisningsavdeling, og bidra til koordineringen mellom fagtilbud innad i avdelingen.
 • Fastsette i samarbeid med studiekonsulenten opplegg for undervisningen og eksamen for kommende semester, innen de fristene som studieadministrasjonen setter. Studieadministrasjonen gjør det praktiske arbeidet.
 • Sørge for at det til enhver tid foreligger plan for undervisningen 3 år frem i tid for bachelor-emner, og 2 år frem i tid for master-emner. Studieadministrasjonen oppdaterer web.
 • Ha oversikt over undervisingskapasitet og undervisningsbehov på avdelingen med henblikk på koordinering og dimensjonering av undervisning.
 • Ha ansvar for å følge opp budsjettet vedrørende midler til undervisning.
 • Ha ansvar for arbeidspliktsregnskapet for de ansatte.
 • Bidra i samarbeidet med studieprogrammene, særlig med henblikk på opprettelse og stabil drift av emner og emnegrupper.
 • Foreslå veiledere til nye masterstudenter.
 • Innkalle og lede møtet med tilsynssensor minst en gang i året.
 • Innkalle og lede karaktermøter for lærerne på en undervisningsavdeling, minst en gang i året
 • Organisere eksamensmøter, slik at de er i tråd med vedtak fattet av HF-fakultetet 12.06.05 vedrørende sensurrutiner, punkt 2.

 4. Emneansvarlige

Hvert av instituttets emner skal ha en emneansvarlig blant instituttets fast vitenskapelig ansatte som har det overordnede, faglige ansvaret for emnet. Til dette ansvaret hører å utforme og revidere emnebeskrivelse, pensumliste og undervisningsopplegg. Emneansvarlig har også ansvar for kvalitetssikringen (evalueringen)av emnet og sørge for at denne blir gjennomført.

5. Studieadministrasjon

Studiekonsulentene tilknyttet en undervisningsavdeling har følgende konkrete oppgaver:

 • Oppdatere 3-årsplaner for ba-emner og 2-årsplaner for ma-emner i samarbeid med undervisningskoordinator. Sørge for nødvendige oppdateringer på web.
 • Ha oversikt over undervisningskapasitet og behov sammen med undervisningsavdeling –koordinator.
 • Bidra i samarbeidet med studieprogrammene, med særlig henblikk på opprettelse og stabil drift av emnegrupper. Ansvar for den administrative drift av emnegrupper som undervisningsavdeling /instituttet eier.
 • Motta og kvalitetssikre forslag til nye emner fra undervisningskoordinator. Nye emnebeskrivelser sendes via studieleder og instituttbestyrer til fakultetet for godkjenning innen gitte frister.
 • Fastsette undervisnings- og eksamensopplegg for kommende semester, samt all registrering i web, fs og syllabus som hører med.
 • Kvalitetssikre emnebeskrivelser hver gang et emne skal undervises.
 • Ansvar for at pensumlister og detaljerte undervisningsplaner blir oppdatert på semestersidene. Ansvaret kan delegeres til ekspedisjonskontoret.
 • Ansvar for å sette opp plan for periodisk emneevaluering for emner på undervisningsavdeling, samt informere emneansvarlig lærer om evalueringsform.
 • Gjennomføre den administrative delen av eksamensavviklingen. 
 • Registrere veiledningskontrakter for masterstudenter i FS. Oversikter over læreres veiledningsportefølje printes ut en gang i året å meddeles lærerne.
 • Bistå undervisningskoordinator med registrering av arbeidsplikt for fast ansatte.

Ekspedisjonskontorene har blant annet følgende oppgaver:

 • Bestille kompendier og være kontaktpersoner for UniPub og Akademika.
 • Avlaste studiekonsulenten med oppgaver.
 • Bidra under eksamensavvikling med praktiske oppgaver rundt innleveringer.
 • Sørge for arkivering av eksamensbesvarelser.
 • Gå gjennom semestersidene til emnene og informere studiekonsulent dersom mangler. 

Studiekonsulent for fleksibel læring har følgende konkrete oppgaver:

 • Opprette tekniske og pedagogiske støttefunksjoner og – verktøy for de ansatte. Stå for opplæring, brukerstøtte og bistand i forbindelse med bruk av IKT-verktøy i undervisningen (CF).
 • Lage og publisere retningslinjer og tekniske hjelpedokumenter for studentene. Bistå studentene ved innleveringer og i noen grad demonstrere bruk av IKT for studentene.
 • Arbeide med internasjonalisering sammen med studieleder.
 • Arbeide med utvikling av EVU-tilbud for instituttet i samarbeid med studieleder og informasjonskonsulent.
 • Bistå studiekonsulentene med studiesaker. Blant annet delta under avvikling av eksamen og koding av FS (undervisningsaktiviteter) og under opptak til emner. 

Studieleder har følgende konkrete oppgaver:

 • Tilrettelegge kvalitetssikringssystemet for instituttet.
 • Holde seg oppdatert på reglementer, retningslinjer og tidsfrister – formidle dette videre til studieteam og undervisningsleder.
 • Innkalle og lede studieteammøter en gang i uken.
 • Arbeide med internasjonalisering.
 • Arbeide med EVU-tilbudet til instituttet i samarbeid med IKT-konsulent og informasjonskonsulent.
 • Oppdatere studiesidene på instituttets hjemmeside.
 • Være superbruker for vortex og syllabus.

Forfattet av Gro Smenes, 
rev. 19.05.10/mk

Publisert 19. mai 2010 15:08 - Sist endret 16. nov. 2015 11:46