UK-SK-møter

Dato Saksliste Referat
25.november 2019 Til stede Anu, Linn Astrid, Karianne, Bitten, Nina, Patrick, Hans Kristian, Aïda, Kathrine, Anna, Gunnhild, May, Annely og Piotr (siste del)
  Masteroppgaveskriveseminar ved Anu

Masteroppgaveskriveseminaret (2-3 timer) Anu og Ragnhild gjennomførte i forrige semester og i oktober, har som formål å gi praktisk info om masteroppgaveskriving, og studentene får mulighet til å bli kjent med hverandre. NOAS-NORDSPRÅK skal samarbeide om seminaret med LING i 2020. For å sikre bra oppmøte bør studentene informeres tidlig i semesteret om når seminaret skal holdes. Om det finnes ressurser, er det ønskelig med et masteroppgaveskriveseminar hvert semester.

VMS- og VMNS-studenter skal ha egne seminarrekker integrert i masterprogrammet i 2020.

NORDLITT mener det er best å ha et uformelt møte med masterstudenter.
  Tettere oppfølging av masterstudenter som har fått tildelt veileder ved Annely Studieadmin. ved Gunnhild skriver utkast til en personlig oppfølgingsmail som studieadmin. sender til masterstudenter som har fått tildelt veileder. Utkastet snakker vi om på UK-SK mandag 3. februar 2020. 
 

Ekstern ordinær sensur: Mal for rapport ved Annely

Enighet om at krav til rapportens innhold bør tilpasses ytterligere for å kunne sikre at rapporten kan bli brukt til å heve studiekvaliteten ved ILN. Rapporten bør kunne skrives på to timer.

 

Mal for rapport basert på tilbakemeldingene og diskusjonen i møtet.
 

Periodisk emneevaluering ved Margrethe

Oversikt over emner som ble evaluert våren 2019.

NOAS2101
NOAS2105
NOAS2301
NOAS4105
NOAS4103
NOR2120
NOR4120
IBS2220
IBS4220
IBS4205
IBS4001 (ingen svar å hente)
NOR2310
NOR4310
NOR4402
NOR4430
NOR4440
IRSK2100
LING1112
LING1113
LING3090
LING4130
NFI2102
NFI4122
NFI2120
NFI4111
NFI2300
NORINT0114
NORINT0141 (utsatt til neste år)
NORINT0142
NORINT2115
RETKOM2104
RETKOM4110

 

For å oppnå høyere svarprosent oppfordrer Margrethe oss til å gjennomføre den periodiske emneevalueringen på forelesning/seminar rett før semesterets slutt. Skjemaene stenges vanligvis før eksamen for å unngå for mye fokus på emnets eksamensoppgaver i svarene. Om emneansvarlig mener det er meningsfullt å tilpasse evalueringsskjemaet ved å stille tilleggsspørsmål, sendes spørsmålene til studiekonsulent i god tid før studentene får skjemaet.

Kvalitetssystemet vil bli fornyet, og mer info om det kommer i 2020.
 

Det universitetspedagogiske programmet er blitt utvidet med 50 timer (pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet) ved Annely

Info om pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet:  https://www.uio.no/link/universitetspedagogikk/kurstilbudet/pedagogisk-utviklingsarbeid/

 

UL og/eller UK kartlegger sammen med gjennomføringsstipendiaten hva som er pedagogisk interessant og meningsfullt å utvikle/forbedre/teste ut/innføre ved instituttet. Det skrives rapport om utviklingsarbeidet, og rapportene legges ut som blogginnlegg på ILNs undervisningsblogg (som ennå ikke er blitt opprettet) for å informere og inspirere resten av instituttet.
 

Semesterstartseminar ved Piotr

Skal vi fortsette å ha semesterstartseminar med overnatting for nye bachelorstudenter som i fjor og i år? Det er for tidlig å si hvordan seminaret har påvirket gjennomføringen til dem som deltok i fjor og i august. Siden vi ikke gjennomførte noen undersøkelse før seminaret om hvorvidt de som deltok, hadde tenkt å fullføre studiene, ville det uansett være vanskelig å argumentere for seminarets positive/negative påvirkning.
UK-ene blir bedt om å diskutere med resten av fagmiljøet hva slags arrangement(er) for nye bachelorstudenter (og masterstudenter) vi bør ha og når. Helt umiddelbart mener Anna at NORRKELT kan ha et faglig arrangement for sine nye bachelorstudenter i Mímir. Aïda kommenterer at det bør være faglige arrangementer studieprogramvis i første uke slik at nye bachelorstudenter får mulighet til å bli kjent med hverandre før de eventuelt drar på et overnattingsseminar. Piotr spør om vi kan ha et dagsseminar på Blindern istedenfor å reise et annet sted. Det blir foreslått at seminaret bør gjøres obligatorisk.
  Undervisningsplanlegging ved Piotr For å ha en bedre oversikt over hvordan ILNs undervisningsressurser brukes og hva slags ressursbehov vi har, planlegger vi ett år ad gangen. Undervisningsplanleggingen tar utgangspunkt i de tilgjengelige ressursene ved instituttet for å unngå økning i overtid.

Dato

Saksliste Referat
30. September Til stede Anu, Hans Kristian, Giuliano, Kathrine, Margrethe, Aïda, Kjell Lars, Patrick, Morten, Annely
 

Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen ved Morten

Om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/emner/Ekstern%20evaluering/index.html

 

Vi skal pilotere bruk av ekstern ordinær sensor på to-tre emner per fagområde, men først vil vi få svar på en del spørsmål om ordningen. Vi lurer blant annet på om ordningen åpner for bruk av både interne og eksterne ordinære sensorer, dvs. dobbeltsensur? Om det bare blir eksterne ordinære sensorer, hvordan skal vi kunne justere sensorveiledninger etter eksamen? Og med emner med mange studenter, f.eks. NOR1100, må vi antakelig finne 3-4 eksterne ordinære sensorer fordi det ellers vil bli for mye sensur på én, men hvem skal koordinere dem? Kunne vi da hatt én ekstern ordinær sensor + et par interne ordinære sensorer? Hva skjer om vi ikke klarer å finne noen eksterne ordinære sensorer med den nødvendige faglige kompetansen i Norge? Har fakultetet planer om å oversette nettsiden og malene til engelsk? Alle disse spørsmålene må vi få svar på (Annelys ansvar) før fagmiljøene melder inn emner og navn på mulige eksterne ordinære sensorer til Morten 18. oktober. De potensielle eksterne ordinære sensorene blir kontaktet av SK-er.

  ILNs årsplan 2020-2021 ved Annely

HFs årsplan (utkast): https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/vedlegg/190927-d1-hf-aarsplan-2020-2021-190920.pdf 

 

UiOs årsplan: https://www.uio.no/om/strategi/planer-rapporter/arsplaner/arsplan-2020-2021-til-web.pdf 

 

Høyttenkning om tiltak i ILNs årsplan 2020-2021:

 • Skal vi fortsette med semesterstartseminaret? Fagmiljøene hadde ønsket å ha egne arrangementer/ et eget arrangement med fokus på det faglige allerede i studiestartsuken i august. Diskusjon om semesterstartseminar på neste UK-SK-møte i november.
 • karrieredag i 2020? På norsk eller på engelsk?
 • flere fagmiljøer ønsker å bruke alumni i undervisningen
 • flere fagmiljøer ønsker å gjennomgå emneporteføljen på samme måte som RETKOM – heldagsseminar, meningsfulle og engasjerende diskusjoner om undervisnings- og vurderingsformer, gjennomgang av pensum
 • LEP har allerede høy status ved ILN, men vi må kunne påvirke når lektorstudentene har praksis – dialog med IL
 • fokus på internasjonalisering
 • internasjonale studenter må integreres bedre i ILNs hverdag/synliggjøres
 • informere om LINK: Hva kan vi bruke LINK til?
 • mer kontakt med arbeidslivet/synliggjøre utdanningstilbudets arbeidslivsrelevans
 • mer fokus på bedring av utdanningstilbudet (og mindre snakk om finansiering J )
  MoD ved Annely Suksess, men mer info om MoD på neste UK-SK i november
Dato Saksliste Referat
8. april Til stede Anna, Karianne, Aasta, Nina, Anu, Bitten, Morten, Gunnhild, Marja, Kathrine, Victor, Giuliano, Åshild, Margrethe, Annely
 

E-post til 1. pri-søkere på BA ved Annely

Ved HF sender hvert program ut egen e-post til sine 1. pri-søkere etter at Samordna Opptak har publisert første søkertall, for å gi 1. pri-søkerne informasjon om hva programmet innebærer, å motivere og trygge dem på at det er smart å velge studier ved HF.

 

Mer info: https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/nettverk/programkonsulentnettverk/arbeidsoppgaver/studiestart/malforstepriepost.html

 

Vi er blitt enig om å sende enten e-post eller videosnutt. E-posten/videosnutten bør ikke gi uttrykk for at 1. pri-søkeren har fått plass på programmet. E-postteksten/videosnutten sendes til Morten innen 31. mai.

 

Gjennomføring av forventningsavklaring med nye studenter på alle programmer fra august 2019 ved Annely 

HF skal ha gjennomføring av forventningsavklaring med nye studenter på alle programmer fra august 2019.

 

Metode (https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/nettverk/programkonsulentnettverk/moter-og-sakspapirer/2019/24042019.html , etter MN):

 «Etter at informasjon er gitt, løftes tre-fire spørsmål opp på tavla, og alle studenter bes snu seg mot de to som sitter bak, og danner dermed små grupper på 4-5 personer. Her er det viktig å holde streng regi slik at alle tilhører ei gruppe. Det deles deretter ut posit-lapper og penner til gruppene, som får 20 min. til å diskutere og finne svar på spørsmålene. Helst en lapp per spørsmål, men dersom svarene spriker, kan gruppene få levere litt flere. Her kan gjerne fadderne inkluderes, slik at de kan gå rundt og få samtalen til å flyte lettere. Etter 15 min. kan de få påminnelse om å runde av. Deretter samles lappene inn og henges opp på tavla i to bolker; faglig og sosialt. Hvert svar adresseres og diskuteres i plenum, uten at de som har skrevet det adresseres. Viktig å presisere at dersom en lapp ikke blir tatt høyt, så er ikke det en avvisning, men noe dere kan komme tilbake til.»

 

ILN gjennomfører forventningsavklaring med nye bachelorstudenter på semesterstartseminaret 29.-30. august 2019 på samme måte som i 2018.

  Prodekan Gunn Enli på besøk

Prodekan Gunn Enli https://www.hf.uio.no/personer/adm/fak/ledelse/gunnen/ forteller om sin faglige bakgrunn og informerer om hva hun og det nye dekanatet ønsker å fokusere på på utdanningssiden: studiekvalitet, arbeidslivsrelevans i studiene og HFs bidrag til Lektorutdanningen.

ILN stiller flere spørsmål til den nye prodekanen

 

ILN: nynorsk på HF - etterlyser mer eksponering på andre institutter 

Svar: ILN har et særansvar for nynorsk ift å utdanne norsklærere, mens mange av de andre instituttene har mindre direkte faglige krav om nynorsk i sine utdanninger. Det er mulig for studenter å skrive på nynorsk, men ikke obligatorisk, noe som er en etablert og velfungerende ordning. Jeg foreslår at det jobbes med å redusere strykprosenten i nynorsk på andre måter. Dette kan vi selvsagt diskutere.

 

ILN: SFB-er (selvfinansierende bachelorstudenter) - status? 

Svar: Dette er den siste informasjonen vi har knyttet til SFB-opptaket: 

Lenke til sakspapirer og referat for Utdanningskomitemøtet 28. mars 2017, der SFB var sak 6.

 

Sakspapirer: https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2017/mote-nr-3/

 

Referat fra møtet om SFB (sak 6): https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2017/mote-nr-3/referat.html

 

I 2018 ble "Forskrift om opptak til høgre utdanning" endret, slik at den åpner for å kunne ta opp SFB-studenter.

"§ 5-3.Opptak på visse vilkår for søkjarar frå land utanom Norden som må ha visum for å kunne takast opp til årskurs i norsk

Utanlandske søkjarar til årskurs i norsk som kan dokumentere at dei fyller krava for opptak til påfølgjande, ordinære studium, kan få tilbod om studieplass på påfølgjande studium på same institusjon etter visse vilkår. Opptaket til ordinære studium følgjande studieår, blir gitt på vilkår av at søkjaren fullfører og består årskurs i norsk. Søkjarar som ikkje består årskurs i norsk mister tilbod om studieplass."https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13/%C2%A75-3

 

Spørsmål til ILN: Er det noe konkret dere ønsker vi skal følge opp videre i denne saken?

ILN: ønskelig med 90-grupper 

Svar: Det er mulig å sende inn søknad om 90-grupper med begrunnelser.  

 

ILN: HFs strategi for blandet læring (MOOC-er, bruk av podcast etc.)  

Svar: HF er ikke kommet langt på dette feltet, med unntak av noen dyktige og innovative ildsjeler. Se f.eks. dette innlegget: https://khrono.no/alexander-refsum-jensenius-mikroutdanning-mooc/dagens-system-tar-ikke-hoyde-for-at-folk-skal-kunne-ta-kurs-pa-02-studiepoeng-men-hvorfor-ikke/268814

I dagens finansieringsmodell er det usikkert om HF har så mye å vinne på MOOC’er og podkast med opptak fra forelesningene, men dette kan endre seg fort, særlig i forbindelse med EVU og livslang læring etc. HF er i ferd med å utvikle en strategi for digital humaniora og der vil forventeligvis blandet læring få en sentral plass. Så her sier jeg bare: Stay tuned!   

 

ILN: HFs strategi for arbeidslivsrelevans 

Svar: Dette er et prioritert område for studiedekanen, og vi kommer til å legge mer vekt på arbeidslivsrelevans fremover. Likevel er det store ulikheter mellom de ulike instituttene ift hvor langt de har kommet, og hvordan fagmiljøene forholder seg til dette. Vi vil i løpet av høsten 2019 utarbeide en strategi for arbeidslivsrelevans, og kommer tilbake med invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppe etc.   

 

ILN: samarbeid med ILS (praksis, BA-oppgave) 

Svar: Foreslår at vi tar dette i arbeidsgruppen som skal jobbe med HFs lektorprogram. Fint om du tar opp saken allerede på første møte da vi skal kartlegge utfordringer.

 

ILN: revisjon av arbeidspliktregnskap 

Svar: Dette er et prioritert område for dekanatet, men det er også en tidkrevende prosess men mange involverte parter. Vi vil starte arbeidet høsten 2019, og fortsette i 2020. Håper å ha kommet langt innen utgangen av 2020.   

 

ILN: midler til å utvikle UiOs språktandemapp

Svar: Dette er et bra initiativ, som det burde finnes støtte til på UiO. Hold meg gjerne oppdatert om hvilke støtteordninger dere vurdere som relevante, og hvor stort beløp det dreier seg om. Alternativt kan dere kontakte Gunnar Liestøl på IMK og spørre om hans studenter vil kunne utvikle en slik app som en del av sine praktiske kurs innen medieinnovasjon.  

Dato Saksliste Referat
4. mars Til stede Morten, Kathrine, Linn Astrid, Karianne, Margrethe, Giuliano, Hans Kristian, Anu, Åshild, Nina, Victor, Gunnhild, Kjell Lars, Annely
  HFs tilsynssensorordning ved Gunnhild

HFs retningslinjer for ekstern evaluering av vurdering eller vurderingsform:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/
hf/emner/Ekstern%20evaluering/retningslinjer-for-tilsynssensor.html


Ekstern evaluering av vurdering eller vurderingsordning:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/
emner/Ekstern%20evaluering/index.html


Det er også en egen side for tilsynssensorordningen:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/hf/tilsynssensor/

 

Spørsmål til fagmiljøene: Ønsker dere å ha en tilsynssensor som engasjeres for ett semester om gangen, dvs. for et bestemt oppdrag eller for en lengre tidsperiode?

  Obligatorisk oppmøte i studiestart ved Annely

Gro Enerstvedt Smenes, leder for studieseksjonen, skriver: «Det teologiske fakultet (TF) har en ordning med obligatorisk oppmøte i studiestartsuka hvor studentene må møte på et visst antall dager i studiestartsuka (uke 33). De studentene som ikke har tilstrekkelig oppmøte og som ikke har gyldig fravær, får trukket studieretten sin. TF gjør dette blant annet for å få mer reelle møtt-tall for egne studenter. Denne ordningen har kommet opp og blitt diskutert på instituttledermøte og undervisningsledermøte, og flere uttrykte interesse for å teste ut dette på egne studieprogrammer.

Høsten 2019 vil vi derfor ha et pilotprosjekt ved HF der instituttene kan ha obligatorisk oppmøte i studiestartsuka for de studieprogrammene hvor dette ønskes testet.»

Siden ILNs semesterstartseminar gir oss informasjon om antall aktive studenter per program og studieretning, er det uklart hva gevinsten ved å delta i pilotprosjektet vil være. UK-er og SK-er blir enig om å ikke delta.

  tableau ved Annely

Informasjon om søkertall, opptakstall, studiepoengproduksjon, gjennomføring, frafall, antall studenter per emne etc.

https://rapport-dv.uhad.no/#/signin

Innlogging: UiO-brukernavn (f.eks. annelyt) @uio.no og UiO-passord

Studiebarometeret

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/Studiebarometererdata_1/Indekserprogram?:iid=1

  Master of Didactics ved Annely

Et EU-prosjekt som involverer Departementet for vitenskap og høyere utdanning i Polen og UiO.

Ved UiO er det ILN, IKOS og ILOS som samarbeider om å utvikle et didaktisk program med følgende fokus:

«The Didactics Programme for Polish faculty will give participants the possibility to obtain insight into the structure and academic content of the UiO’s new Honours Programme. The main focus of this programme will be on learning varied didactic strategies and methods to promote the development of students’ talents and skills and more specifically tutoring talented students who show an interest which goes beyond the normal limits of the classroom. The programme that we propose consists of workshops, lectures, one-to-one tutorials, group tutorials and observation. Its goal is to encourage the Polish faculty to discuss and analyse the tutoring strategies and methods presented in the programme and to reflect on how many of them would be useful to introduce in Poland. Only active participation which includes constant feedback, challenge, and motivation of each other will lead to inspiring changes.

How can we develop and strengthen a desire to explore questions that would both expand students’ world view and improve their ability to engage in academic conversation? The answer could involve a strong and open interaction between students and faculty, more interdisciplinary studies or mentorship as a mandatory part of a degree, - these topics and several more will be a part of the Didactics Programme.”

I alt kommer det 60 polske akademikere til Oslo. De første 20 kommer i september 2019, den andre gruppen i februar 2020 og den siste i september 2020. Programmet i Oslo består av to uker med workshoper og individuell og gruppeveiledning på Blindern, én uke på f.eks. Soria Moria og den fjerde uken er Canvasbasert. Både ILOS, IKOS og ILN bidrar med workshoper. I tillegg skal de polske akademikerne få en egen mentor ved enten ILOS (7 + 7 + 7 mentorer), IKOS (6 + 6 + 6 mentorer) eller ILN (7 + 7 + 7 mentorer).

Workshopene som blir utviklet, skal også bidra til kompetanseheving på både ILOS, IKOS og ILN, i tillegg til å inngå i Master of Didactics.

Prosjektet generer inntekter i form av midler fra EU og incentivmidler.

  Orienteringssaker ved Annely
 1. MultiLings postdoktorer

For å sikre at nye postdoktorer får relevante undervisningsoppgaver ved ILN, møter undervisningsleder dem sammen med leder for MultiLing for å diskutere mulig undervisning og veiledning.

 1. Fordypningsemner på master med færre enn 5 studenter

For å sikre at fagmiljøene blir behandlet likt, informeres alle om tiltaket. Studieleder sender mer konkret info om implementering i april.

 1. Markedsføring av masterprogrammer/rekruttering til master

Fagmiljøer med færrest masterstudenter blir prioritert. Undervisningsleder undersøker hvilke muligheter vi har og samarbeider med fagmiljøene om rekruttering.

     

 

Dato Saksliste Referat
28. januar Til stede Morten, Kathrine, Linn Astrid, Karianne, Giuliano, Aasta, Anu, Åshild, Nina, Victor, Gunnhild, Kjell Lars, Annely
  Orienteringssaker ved Gunnhild
 1. Oppfølgingsarrangement for førsteårsstudenter

Hva med å organisere et oppfølgingsarrangement i forbindelse med ILNs fagdag? Studieleder innkaller UK-er til idémyldringsmøte.

 1. Viktige frister

Orientering om WorkPlan og arbeidstidsregnskapet for høsten 2018. Fristen for å godkjenne timeregnskapet er 15. februar.

 1. Publisering av sensorveiledninger

Det finnes ingen gode løsninger for publisering i Inspera for øyeblikket, så sensorveiledninger legges ut på emnesider.

  Orienteringssaker ved Annely
 1. Sensorveiledninger

Alle er enige om at sensorveiledninger er nyttig kvalitetssikring, men ulempen ved ordningen er at det er tidkrevende å skrive spesifikke sensorveiledninger. Klagesensorer og studenter bør oppfordres til å gi tilbakemeldinger på sensorveiledninger – hva har fungert bra og hva har ikke fungert så bra?

 1. Undervisningsplanlegging

Fra og med dette semesteret planlegger vi ett år om gangen, men vårsemesterets plan trenger ikke å være like detaljert som høstsemesterets (hvilke emner + hvem underviser).

 1. Masteroppgaveseminar

Diana Maria Camps og Maria Antonina Obojska har utviklet og gjennomført et seminar for LING- og NORRKELT-studenter på engelsk. Det er blitt avholdt et liknende seminar for NORLITT-studenter med Gitte som seminaransvarlig. NOAS og NOR-SPRÅK skal organisere et masteroppgaveseminar for sine studenter i mars. Masterstudentenes interesse har vært litt lunken, men de som har deltatt, er veldig fornøyde.

 1. Forskningsprosjektrelaterte masteroppgavetemaer

UK-er mener at det er vanlig med forskningsprosjektrelaterte masteroppgaver ved ILN.

  Utveksling ved Therese Gjessing

Mer informasjon om utveksling https://www.hf.uio.no/studier/utland/

Mer konkret orienterer Therese Gjessing om utveksling til Washington.

     
Dato Saksliste Referat
5. november Til stede Kjell Lars, Giuliano, Aasta, Åshild, Gunnhild, Karianne, Nina, Linn Astrid, Morten, Kathrine, Victor, Anu, Annely

 

Nasjonal lektorutdanningskonferanse

 18.-19.oktober i Trondheim, kort oppsummert av Toril Sjo som representerte ILN på konferansen

Toril forteller at konferansens tema var kunnskap, identitet og samarbeid. På konferansen understrekes det at lektorutdannere må være opptatt av hva slags kompetanse som er viktig for framtidsskolen. Det er nødvendig å diskutere hvordan man kan styrke samarbeidet mellom aktørene (f.eks. ILN, ILS og praksisskolene), og hvordan man kan bevare identiteten til fagene. Samfunnet trenger lektorer som ønsker å utvikle seg selv, skolen og elevene. For å kunne utdanne motiverte lektorer med styrket faglig kompetanse må faget, didaktikk, pedagogikk og undervisningspraksis integreres i «teachership». ILS’ samarbeid med universitetsskoler er derfor et skritt i riktig retning, men hvor godt er ILN integrert i lektorutdanningen?   
 

Nettverk for nynorsk i lærerutdanninga 22.oktober på Storbyuniversitetet, kort oppsummert av Toril Sjo som representerte ILN på møtet

Selv om det ifølge Synnøve Skjong har skjedd en positiv dreiing i lærerstudentenes personlige og yrkesprofesjonelle holdninger til nynorsk, trenger deres nynorskkompetanse ytterligere styrking. Man kan styrke ens nynorskkompetanse f. eks. ved å lære nynorsk gjennom skriving – Kristin Kibsgaard Sjøhelle foreslår å bruke nynorsk som hverdagsspråk i ett år.
  Utkast til årsplanens utdanningsdel ved Annely

Utkastet vi er blitt enige om, finner dere her.

Til orientering: Info om ansettelse av masterstudenter i undervisningen https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/hf/ansettelse-av-masterstudenter-i-undervisningen/

  Rutine for sensorveiledninger ved Annely

Frist for å være ferdig med eksamensoppgaven(e) i Inspera er også frist for å sende sensorveiledningen på e-post til studiekonsulent. Sensorveiledningen kan justeres etter eksamen, og den endelige versjonen sendes til studiekonsulent én uke før sensurfrist.

Gunnhild undersøker muligheten til å unnta eksamensoppgaver fra offentliggjøring. 

  Orienteringssaker ved Annely

a) forslag til vårens UK-SK-møter (Annely innkaller i kalenderen etter at styremøteplanen er blitt bestemt.):

28.januar: ansettelse av masterstudenter i undervisningen

 • 4.mars
 • 8.april
 • 27.mai: seminar om læringsfremmende tilbakemeldinger

b) årsfest 10.januar (bare fest, ikke noe seminar!)

 

Ferdigstilling av

NOR3090-katalog ved Morten

UK-ene og Morten og Gunnhild samarbeider om å ferdigstille katalogen.
Dato Saksliste Referat
3. september Til stede Morten, Kjell Lars, Giuliano, Linn Astrid, Kathrine, Victor, Aasta, Pia, Karianne, Nina, Anu, Åshild, Bitten, Gunnhild, Mikael, Annely

 

Semesterstartseminar for nye BA-studenter 30.-31.august ved Gunnhild og Morten

Ifølge spørreundersøkelsen utført på seminarets siste dag, 31.august, var 79% av studentene svært fornøyde og 21% fornøyde med seminaret for nye BA- studenter i Sandvika. Morten skal skrive en rapport basert på studentenes tilbakemeldinger. Etter at studieadministrasjonen har presentert rapporten, blir de vitenskapelig ansatte som deltok på seminaret, også bedt om å svare på en del spørsmål for å kunne komme med forbedringsforslag. 

  Utveksling ved Bitten Bitten organiserer infomøter om utvekslingsmuligheter. Hun skal også kontakte flere vitenskapelig ansatte for å be dem om å informere om og oppfordre studenter til å dra på utveksling. Bitten samarbeider med de ulike fagmiljøene om inspirerende og nyttig informasjon om utveksling til våre studenter.
 

Innføring av obligatoriske sensorveiledninger ved Annely

Alle er enige om at det er viktig med kvalitetssikring av sensur. Vi ønsker å se flere eksempler på gode generiske og spesifikke sensorveiledninger. Dessuten tar Annely opp spørsmålet om hva slags uttelling arbeidet med sensorveiledninger vil gi i timeregnskapet på undervisningsledermøtet 6.september. 

Etter at fakultetet har oppdatert nettsiden om sensorveiledninger, blir vi enige om detaljene rundt innføringsprosessen ved ILN. 
  Orienteringssaker ved Annely

a) et didaktisk EU-prosjekt som dreier seg om pedagogisk kompetansebygging for polske universitetslærere 

b) et mulig samarbeid med f.eks. IMV, IKOS og ILOS om en SFU-søknad

c) emneporteføljerevisjonen så langt og veien videre

d) årsplandiskusjonen på lunsjmøtet 21.september

 

Publisert 10. sep. 2018 08:28 - Sist endret 6. des. 2019 14:58