HFs normer for LeP-fagemne med praksis

Emnet må ligge i 9. semester på Lektorprogrammet.

Emnet er knyttet til fag I/masterspesialiseringen.

Det skal være integrasjon mellom emnets undervisningsopplegg, pensum og praksisdelen.

Hva lærer du? / Læringsutbytter

Læringsutbyttene for emnet skal bidra til å oppfylle læringsmålene for programmet som helhet og for praksisundervisningen spesielt, jf. Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 kap. 9.4.

Studentene har allerede oppnådd læringsutbyttene på praksisemnet PPU3220, bla. har de lært akademisk skriving, forsket på og reflektert over egen praksis og kan vurdere og begrunne verdien av kunnskap og metoder for et gitt formål. Læringsutbyttene for praksisdelen av studiet er derfor i og for seg allerede oppnådd. De har også allerede hatt praksis i fag I og II og hatt gruppe- og parpraksis. De har vært i en klasse i lengre perioder og kjenner denne godt. Det vil være en form for progresjon at de forbereder og utfører undervisning i alene i klasser de ikke har fulgt tidligere.

Hensikten med den økte praksisdelen i lektorutdanningen er å gjøre lærerne tryggere i klasserommet og forberede dem på arbeidslivet. Fagemnet med praksis skal bidra til dette og bygge på og ha en progresjon i forhold til læringsutbyttene som allerede er oppnådd i studiet, gjennom påbygg/fordypning/andre vinklinger på disse.

Undervisning

Undervisningen består av to komponenter

1) Praksis 

 • Omfang: Praksis utgjør tilsammen 15 dager, men behøver ikke tas ut som hele dager.
 • Innhold: Praksis kan i tillegg til ordinær undervisning omfatte alle andre aktiviteter for en lærer som angår elevene, for eksempel planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingssamarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid, faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, kontakt med skolens samarbeidsaktører, kjennskap til skolen som organisasjon m.m.

En kvalifiseringsoppgave kan inngå, se nedenfor under Vurderingsformer og Karakterskala.

2) Undervisning ved HF

 • Omfang: Rest til undervisning regnet etter normene (10 sp = 266 timer; 15 dager praksis = 120 timer = 45 %):
  • kunnskapsemne med sluttvurdering: minst 15 timer undervisning
  • kunnskapsemne med integrert vurdering: minst 11 timer undervisning

Pensum kan være halvparten av det vanlige på et 10 sp emne.

 • Innhold:
  • Studenten skal bli fortrolig med og reflektere over
   • hvordan egen fagkunnskap kan anvendes til å lage egnede undervisningsopplegg
   • hvordan slike faglige kunnskaper og pedagogiske ferdigheter kan oppdateres og anvendes på nye områder for å bidra til nytenkning, innovasjon og hevde lærerens rolle som kunnskapsaktør.
  • Studenten kan velge et felt der han ønsker å bedre seg som lærer.

Praksislærer på skolen og faglærer fra HF

Hver student skal ha egen praksislærer på skolen der praksisopplæringen foregår, og en eller flere faglærere fra HF som veileder(e) i hver praksisperiode.

Praksislærer bør ha mastergrad og undervisningserfaring og ev. også veilederkompetanse.

Vurderingsformer

De mest nærliggende vurderingsformer er semesteroppgave og hjemmeeksamen. Også muntlig eksamen/prøveforelesning er mulig.

Skriftlige eksamensarbeider kan ha et maksimalt samlet sidetall på 8.

Det er mulig å ha en kvalifiseringsoppgave knyttet til praksisdelen.

Karakterskala

Hvis både praksis og eksamensbesvarelse karaktersettes, brukes karakterene bestått / ikke bestått. Begge eksamensdelene må bestås.

Hvis gjennomført praksis godkjennes som en kvalifiseringsoppgave, og praksis slik ikke inngår i det som karaktersettes, kan man bruke bokstavkarakterskalaen for å sette karakter bare på eksamensbesvarelsen.

At praksisdelen er bestått/godkjent, melder praksislærer fra om til faglærer ved HF som så setter karakter. Ved uenighet møtes praksislærer og faglærer for en nøyere vurdering av studentens måloppnåelse.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Bestått/godkjent praksis kan ikke tas på nytt. Ved ikke bestått praksis tas hele emnet på nytt med mindre praksis og eksamensbesvarelse er så koplet fra hverandre at delene kan tas uavhengig av hverandre. Dette må i så fall fremgå på emnesiden. 

Publisert 24. sep. 2014 13:32 - Sist endret 1. mars 2018 11:03