Rammer for praksisemner ved MN

Har du spørsmål om opprettelse av praksisemner, eller om innholdet på denne siden, vennligst kontakt Ina Hodnebrug.

Innholdsfortegnelse

Hva er arbeidspraksis?

Ved arbeidspraksis skal studenten ta del i det daglige arbeidet hos en arbeidsgiver i en angitt tidsperiode. Arbeidsoppgavene skal være varierte, utfordrende og gi innsikt i hva slags kompetanse arbeidsgiver krever. Institutt/program godkjenner arbeidsforholdet, som reguleres gjennom signerte avtaler.

Målet med arbeidspraksis er å øke studentenes bevissthet rundt hvordan de kan bruke ferdigheter og kompetanse fra studier i en praktisk sammenheng, og gi studentene bedre innsikt i hvilke kompetanser og ferdigheter arbeidslivet krever. Dette vil igjen kunne lette overgangen fra studier til arbeidsliv.

Det er viktig for kvaliteten og studentens læring at arbeidslivserfaringen er godt integrert i studieprogrammet. Derfor må arbeidspraksis tilpasses det enkelte studieprogram. Hvis dere skal opprette et praksisemne bør dere tenke gjennom følgende:

 • Hvordan skal praksis plasseres i studieløpet på program/studieretning?
 • Omfang på emnet?
 • Innenfor hvilke bransjer kan man finne relevante arbeidssteder?

Tid til disposisjon

Hva inngår i tiden studenten har til disposisjon på emnet? Dette må være tydelig for både studenten og arbeidsgiver. Normalt inngår følgende:

 • opplæring hos arbeidsgiver
 • undervisning knyttet til praksisemnet (workshops, seminar, eller lignende)
 • skriftlige arbeider man gjør for arbeidsgiver
 • arbeid med eksamensarbeider utover det man gjør for arbeidsgiver
 • deltagelse i den daglige virksomheten på arbeidssgivers arbeidssted

Avhengig av hvilket omfang emnet har, fordeler tiden seg slik:

 

10 sp

20 sp

30 sp

Antall timer til disposisjon per uke

13 t 20 min

26 t 40 min

40 t

Antall dager/uker til disposisjon per semester

30-35 dager

60-70 dager

19-21 uker

Maks antall fraværsdager

3 dager

6 dager

12 dager

Hensyn til andre emner

Emnet må ta hensyn til andre emner som går parallelt. Hospiteringen bør derfor skje 1-3 dager i uka, ev. med noen spredte konsentrasjoner av inntil en ukes varighet.

Emnet behøver ikke ta hensyn til andre emner.

Plassering i studieløp

Studentene kan velge arbeidspraksis som en del av sitt utviklingssemester. Utviklingssemesteret er fortrinnsvis plassert i 5. semester, men for noen studieprogrammer i 4. eller 6. semester. Ved et praksisemne på 10 studiepoeng er studentene friere til å velge plassering i studieløp.

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor:

 • opptak til relevant studieprogram/studieretning
 • karaktersnitt på C
 • studenten må normalt ha avlagt minst 90 studiepoeng obligatoriske fellesemner innenfor sitt studieprogram på tidspunktet de søker

Merk: det må komme tydelig frem i emnebeskrivelsen hvilke emner som inngår i C-snittet; er det alle avlagte emner ved UiO, alle obligatoriske fellesemner i programmet eller obligatoriske fordypningsemner?

Emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelser skal gi studenten et representativt bilde av hva emnet handler om, hva man kan når emnet er avlagt og hvilke krav det stilles til studenten med tanke på hva som forlanges av deltakelse i undervisning, av gjennomførte obligatoriske aktiviteter og av eksamensarbeider for å kunne bli sensurert. Videre er emnebeskrivelser juridisk bindende i fakultetets saksbehandling overfor studentene når det gjelder klager knyttet til bl.a. opptak, overlapp, undervisning, eksamen og sensur. Emnebeskrivelsen for praksisemner fylles ut i henhold til MNs retningslinjer for emnebeskrivelser

Mal til emnebeskrivelse for praksisemner

På denne siden finner du en mal til emnebeskrivelse for praksisemner på bachelornivå, med omfang på 10 studiepoeng. Nedenfor følger presiseringer av enkelte punkter i emnebeskrivelsen.

Navn

Tittelen på praksisemner er Arbeidspraksis. Man må kunne argumentere godt for å bruke et annet alternativ. I løpende tekst i emnebeskrivelsen brukes imidlertid kun praksis.

Kode

Nivåplassering bacheloremner: 3000-emne.

Kort om emnet

Teksten kan tilpasses etter behov, men bør helst følge beskrivelsen i malen for praksisemner.

Hva lærer du?

Her angis hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten skal ha tilegnet seg gjennom et praksisopphold og etter å ha fullført emnet. Læringsutbyttebeskrivelsen kan tilpasses etter behov, men bør helst følge den generiske beskrivelsen i malen for praksisemner.

Opptak og adgangsregulering

Studenten kan ikke ha lønnet arbeid hos arbeidsgiver i samme periode som praksisoppholdet varer.

På malen til emnebeskrivelse for praksisemner er det satt opp et forslag til søknadsfrister, frist for tilbud om plasser, osv. Disse fristene kan tilpasses etter behov, men det må komme tydelig frem i emnebeskrivelsen hvilke frister som gjelder.

Undervisning

Her angis gjennomført praksisopphold som en obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen. En annen type obligatorisk aktivitet kan være seminarer på campus. Disse aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og vil ikke inngå i en mappeeksamen.

Vurdering og eksamen

De eksamensformene som kan benyttes er angitt i Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 5.1. Vurderingsformen bør reflektere læringsutbyttet studenten skal sitte igjen med etter fullført arbeidspraksis. Fakultetet anbefaler eksamensformen mappeeksamen for praksisemner, med en avsluttende muntlig eksamen. Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon.

Mappen skal inneholde de komponentene som inngår i vurderingen under den muntlige eksaminasjonen. Disse komponentene skal ikke være godkjent i forkant av eksamen. Eksempler på mappens innhold kan være:

 • innlevert rapport
 • blogg
 • innlevert refleksjonsnotat

Et refleksjonsnotat kan eksempelvis være en innlevering på 1-3 sider, der studenten reflekterer over:

 • forholdet mellom praksis og kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom programmets emner
 • hva studenten kunne tilføre arbeidsgiver med sin kunnskap
 • hvordan arbeidspraksis har utviklet denne kunnskapen

På praksisemner benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Eksisterende praksisemner ved MN

Andre relevante emner:

 

Publisert 9. nov. 2018 12:14 - Sist endret 21. mai 2019 14:02