Retningslinjer for utfylling av emnebeskrivelser

Emnebeskrivelser skal gi studenten et representativt bilde av hva emnet handler om, hva man kan når emnet er avlagt - læringsutbytte, eventuelle forkunnskapskrav, undervisningens og vurderingens omfang og art, og hvilken innsats som forventes i undervisningen.

Emnebeskrivelser er juridisk bindende i fakultetets saksbehandling overfor studentene når det gjelder klager knyttet til bl.a. opptak, overlapp, undervisning, eksamen og sensur.

1. Generelt

Den primære målgruppen for emnebeskrivelsene er studenter. Skriv derfor i du-form. Husk fullstendige setninger.

UiOs veiledninger for emnebeskrivelser og semestersider skal brukes.

2. Fakta om emnet

Skriv korte setninger i faktaboksen, ellers blir de lite lesbare.

Studiepoeng: Angi antall studiepoeng, som regel 10 studiepoeng.

Nivå: Velg mellom bachelor, master, ph.d.

Undervisning: Angi om emnet går høst, vår, vår og høst eller annet. Kommentar er mulig. Merk at hva du skriver her, styrer hva som kommer ut på oversikter. Velger du å skrive i Annet og / eller Bestemt semester, kommer emnet ikke ut på lister over vår- / høstemner.

Eksamen: Angi hvilke semestre eksamen gis. Kommentar er mulig. Merk at hva du skriver her, styrer hva som kommer ut på oversikter. Velger du å skrive i Annet og / eller Bestemt semester, kommer emnet ikke ut på lister over vår- / høstemner.

Undervisningsspråk: Velg mellom norsk, engelsk, norsk (engelsk på forespørsel) eller annet. Kommentar er mulig.

Kursavgift: Velg ja eller nei.

3. Emnenavn

Emnenavn redigeres i emnemappen, ikke i index-filene. Fyll inn emnenavn på bokmål, nynorsk og engelsk. 

Emnenavnet skal beskrive hva emnet handler om. Navnet skal forstås også av de som ikke har tatt emnet. Bruk norsk språk i norsk emnenavn. Unngå særskriving, deling av sammensatte ord.

I engelske titler bør en følge den konvensjon som er rådende i engelskspråklige land. Det vil si at stor forbokstav skal brukes i:

 • første og siste ord, alltid
 • substantiver
 • verb
 • pronomener
 • adjektiv
 • adverb
 • underordnende konjunksjoner

Hvis emnet skal endre navn må dere ta stilling til om endringen skal virke fra emnet ble opprettet eller fra endringstidspunktet. "Annet" kan brukes til å si hva emnet het før eventuell endring.

4. Kort om emnet

Gi en kort (!) og konkret beskrivelse av det faglige innholdet i emnet: Hva handler dette emnet om? Skriv 2-3 fullstendige setninger.

5. Hva lærer du?

Her skriver du ned læringsutbyttet, det vil si hvilke kunnskap, ferdigheter og kompetanse studenten skal ha tilegnet seg eller hva studenten kan gjøre etter at emnet er avlagt, f.eks.:

 • hvilke saksforhold/teorier studenten kan gjøre rede for
 • hvilke analyser studenten kan foreta
 • hvilke teorier/metoder studenten kan bruke

I emnebeskrivelsene skal læringsutbyttet beskrives i 4-6 kulepunkter på denne formen:

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

kulepunkt 1

kulepunkt 2

osv.

Se MNs mal for emneluber. For eksempel, se KJM1100. Følg denne formen.

Nivåplassering: Emner over 1000-nivå bør generelt framstå som mer viderekomne eller avanserte enn emner på lavere nivåer med hensyn til hva studentene skal kunne når emnet er avlagt, siden slike emner forutsetter at man allerede har noe høyere utdanning bak seg. Det er viktig at det er en utvikling av faglig læringsutbytte fra bachelor til master og fra master til ph.d.

Hvilke konkrete kunnskaper og ferdigheter har alle studenter som har bestått emnet, oppnådd. Beskriv så konkret og direkte som mulig.

Husk at studenten skal ha bestått alle punktene i læringsutbyttebeskrivelsen gjennom emnet for å kunne bestå emnet. Det er måten studenten har løst oppgavene på, som bestemmer karakteren.

Hvis emnet har en klone, skal læringsutbyttet være ulikt mellom de to emnene i kloneparet som følge av at emnene gis på ulike nivå.

UiO har laget en veiledning i bruken av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (pdf).

6. Opptak og adgangsregulering

Fellesteksten "Ikke privatist" ligger som default i emnemappemalen.

Avhengig av nivå velges blant fellestekstene:

 • Bachelor: "Søknadsprosedyre og opptak"
 • Master: "Søknadsprosedyre MN master"
 • Ph.d: "Registrering, PhD, matnat"

Alle emner ved MN er i utgangspunktet åpne for enkeltemnestudenter ved ledig kapasitet. Hvis et emne er forbeholdt studenter med opptak på bestemte programmer eller ikke er åpent for enkeltemnestudenter ved ledig kapasitet, må dette komme tydelig fram.

Hvis emnet har kapasitetsbegrensninger skal det stå maksimalt antall plasser og det må beskrives hvordan eventuelle rangeringer gjøres.

Er emnet klonet må rangeringsreglene gjelde for maksimalt antall studenter på begge emner. Se for eksempel rangeringsreglene for MNKOM3000/4000.

7. Forkunnskaper - Obligatoriske forkunnskaper - Anbefalte forkunnskaper

Velg fellestekstene "Matnat - generelle fagkrav" eller "Matnat - informatikk". Noen få av emnene våre har ikke noen av disse kravene.

List opp obligatoriske og/eller anbefalte emner/aktiviteter som gjelder. Bruk referansekomponenten for å sette inn emner.

Husk HMS-forkunnskapskrav.

8. Overlappende emner

Hvis det er overlapp mellom to emner på minst 3 studiepoeng, skal dette stå i emnebeskrivelsen. Husk å angi overlapp også mot emner ved andre institutter.

Husk overlapp mellom kloner. Ta også med overlapp mot nedlagte emner. Bruk referansekomponenten for å sette inn emner.

9. Undervisning

Beskriv undervisningens form og varighet. Hva slags obligatoriske og ikke- obligatoriske øvelser består undervisningen av? Antall timer og undervisningsformer (forelesning, lab, gruppe, osv.).Se notat om omfang i undervisning.

Er det obligatoriske øvelser som ikke teller med i vurderingen/karakterfastsettingen, men som må være godkjente for å kunne ta eksamen i emnet? I så fall må dette stå både under "Undervisning" og under "Eksamen".

Det må stå om det er obligatorisk oppmøte på første forelesning eller liknende.

Hvis emnet har lab.- og/eller feltundervisning, skal dere bruke fellestekst om forsikring. Det må også stå hvilke HMS-krav som gjelder før deltagelse på lab./felt.

Hvis emnet bruker Fronter, skal det være en henvisning til dette fra semestersiden.

Hvis emnet har en klone, kan dere krysse av for dette på semestersiden.

Hvis emnet har obligatoriske øvelser, hvor lenge er disse gyldige hvis de er godkjente?

Ta stilling til om dere skal bruke fellesteksten "Ny undervisning ved kapasitet".

Se forøvrig notat om studentaktive læringsformer.

10. Eksamen

Beskriv eksamensformen presist. Skal det være digital-, hjemme-, skole-, muntlig eksamen? Hvis emnet har flere deleksamener, må det komme frem hvordan de ulike delene vektes og om hver del må være bestått.

Hvis det er obligatoriske øvelser - et samlebegrep på både oppgaver og aktiviteter, ta med en setning om dette, f.eks: "Obligatoriske øvelser må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen."

Fellestekster:

 • Hjelpemidler - Velg eventuell fellestekst om ingen hjelpemidler, eller beskriv tillatte hjelpemidler. Hvis det er tillatt å bruke kalkulator så lenk til Matematisk institutt sin side om godkjente kalkulatorer: /studier/admin/eksamen/hjelpemiddel/mn-math-kalkulatorer.html
 • Eksamensspråk - Velg mellom:
  • "Eksamensspråk MN"
  • "Eksamensspråk, engelsk undervisning, MN"
  • "Eksamensspråk, engelsk"
 • Karakterskala - Velg mellom:
  • "Bokstavskala"
  • "Bestått, ikke bestått". Alle ph.d.-emner har "Bestått, ikke bestått".
 • Begrunnelse og klage - Velg "Klage".
 • Adgang til ny eller utsatt eksamen - Utsatt eksamen = for studenter med gyldig fravær, Ny eksamen = for studenter som ikke består eller avbryter eksamen. Husk at 1000-emner skal ha Ny og utsatt eksamen. Velg mellom:
  • "Ny og utsatt eksamen (MN)"
  • "Ny og utsatt eksamen, ikke trekk (MN)" (ny eksamen hvis stryker, men ikke hvis trekker seg)
  • "Utsatt, men ikke ny eksamen (MN)"
 • Trekk fra eksamen - Velg "Antall forsøk og trekk"
  • Si eventuelt noe om hvilke emner som sees i sammenheng ved praktisering av regelen om tre eksamensforsøk.
 • Tilrettelagt eksamen - Velg "Tilrettelagt eksamen".

11. Evaluering av emnet

Bruk alltid fellesteksten "Evaluering av emnet".

12. Annet

Dette feltet brukes i liten grad. Feltet kan brukes for å si noe som ikke passer et annet sted i emnebeskrivelsen.

Hvis emnet har byttet emnenavn, kan dette stå omtalt her.

Publisert 2. mai 2012 09:26 - Sist endret 14. nov. 2017 14:11