Oversikt fellestekster

På denne siden finner du en oversikt over fellestekstene MN brukte da vi redigerte emnebeskrivelsene direkte i Vortex. Tekstene er kopiert fra nedtrekksmenyene i editoren. Oversikten inneholder både norske og engelske fellestekster.

Fellestekster - Norsk og engelsk

Seksjon i Vortex

Tittel på fellestekst

Innhold/tekst

Opptak til emnet

Opptak til emnet fellestekst

 

Søknadsprosedyre og opptak - norsk

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Søknadsprosedyre og opptak - engelsk

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

Registrering, PhD, matnat - norsk

 

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Registrering, PhD, matnat - engelsk

PhD candidates from the University of Oslo should apply for classes and register for examinations through Studentweb.

If a course has limited intake capacity, priority will be given to PhD candidates who follow an individual education plan where this particular course is included. Some national researchers’ schools may have specific rules for ranking applicants for courses with limited intake capacity.

PhD candidates who have been admitted to another higher education institution must apply for a position as a visiting student within a given deadline.

Søknadsprosedyre MN master - norsk

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søknadsprosedyre MN master - engelsk

Students admitted at UiO must apply for courses in Studentweb. Students enrolled in other Master's Degree Programmes can, on application, be admitted to the course if this is cleared by their own study programme.

Nordic citizens and applicants residing in the Nordic countries may apply to take this course as a single course student.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures for international applicants.

Forkunnskaper

Spesielle opptakskrav

NB! Denne teksten redigeres av studieplangruppa ved fakultetet i EpN

MatNat – generelle fagkrav - norsk

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MatNat – generelle fagkrav - engelsk

In addition to fulfilling the Higher Education Entrance Qualification, applicants have to meet the following special admission requirements:

 • Mathematics R1 (or Mathematics S1 and S2) + R2

And in addition one of these:

 • Physics (1+2)
 • Chemistry (1+2)
 • Biology (1+2)
 • Information technology (1+2)
 • Geosciences (1+2)
 • Technology and theories of research (1+2)

The special admission requirements may also be covered by equivalent studies from Norwegian upper secondary school or by other equivalent studies (in Norwegian).

MatNat, fagkrav informatikk - norsk

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

MatNat, fagkrav informatikk - engelsk

In addition to fulfilling the Higher Education Entrance Qualification, applicants have to meet the following special admission requirements:

 • Mathematics R1 or Mathematics (S1+S2)

The special admission requirements may also be covered by equivalent studies from Norwegian upper secondary school or by other equivalent studies. Read more about special admission requirements (in Norwegian).

Undervisning

Forsikring

Forsikring - norsk

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Forsikring - engelsk As the teaching involves laboratory and/or field work, you should consider taking out a separate travel and personal risk insurance. Read about your insurance cover as a student.

Adgang fellestekst

Ny undervisning ved kapasitet - norsk

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ny undervisning ved kapasitet - engelsk

Access to teaching

A student who has completed compulsory instruction and coursework and has had these approved, is not entitled to repeat that instruction and coursework. A student who has been admitted to a course, but who has not completed compulsory instruction and coursework or had these approved, is entitled to repeat that instruction and coursework, depending on available capacity.

Eksamen

Eksamen fellestekst

Infotekst i klammer slettes hvis det ikke er obligatoriske øvelser.

Skriftlig eksamen midt i semesteret - norsk

Skriftlig eksamen midt i semesteret, [x] timer, som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen]

Midterm exam - English

Written midterm exam, [x] hours, which counts [x] % towards the final grade.

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam]

Avsluttende skriftlig eksamen - norsk

Avsluttende skriftlig eksamen, [x] timer, som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen]

Final written exam - English

Final written exam, [x] hours, which counts [x] % towards the final grade. 

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam.]

Muntlig eksamen midt i semesteret - norsk

Muntlig eksamen midt i semesteret som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.]

Oral midterm exam - english

Oral midterm exam which counts [x] % towards the final grade.

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam.]

Avsluttende muntlig eksamen - norsk

Avsluttende muntlig eksamen som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.]

Final oral exam - English

Final oral exam which counts [x] % towards the final grade.

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam.]

Hjemmeeksamen midt i semesteret - norsk

Hjemmeeksamen midt i semesteret som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.]

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Midterm home exam - English

Midterm home exam which counts [x] % towards the final grade.

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam.]

When writing your exercises make sure to familiarize yourself with the rules for use of sources and citations. Breach of these rules may lead to suspicion of attempted cheating.

Avsluttende hjemmeeksamen - norsk

Avsluttende hjemmeeksamen som teller [x] % ved sensurering.

[Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.]

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.
Final home exam - English

Final home exam which counts [x] % towards the final grade.

[This course has mandatory exercises that must be approved before you can sit the final exam.]

When writing your exercises make sure to familiarize yourself with the rules for use of sources and citations

Breach of these rules may lead to suspicion of attempted cheating.

Hjelpemidler fellestekst

Ingen hjelpemidler - norsk

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Ingen hjelpemidler - engelsk No examination support material is allowed.

Eksamensspråk fellestekst

Eksamensspråk norsk - norsk Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Eksamensspråk norsk - engelsk

The examination text is given in Norwegian. You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Eksamenspråk engelsk - norsk Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.
Eksamenspråk engelsk - engelsk The examination text is given in English, and you submit your response in English.
Eksamensspråk norsk-engelsk (Matematisk institutt) - norsk Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Eksamensspråk norsk-engelsk (Matematisk institutt) - engelsk Subjects taught in English will only offer the exam paper in English. You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.
Eksamensspråk, oppgavetekst engelsk - norsk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eksamensspråk, oppgavetekst engelsk - engelsk The examination text is given in English. You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English.
Eksamensspråk norsk, ikke engelsk - norsk Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.
Eksamensspråk norsk, ikke engelsk - engelsk The examination text is given in Norwegian. You may submit your response in Norwegian, Swedish or Danish.

Karakterskala fellestekst

Bokstavskala - norsk

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Bokstavskala - engelsk Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Bestått, ikke bestått - norsk

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Bestått, ikke bestått - engelsk Grades are awarded on a pass/fail scale. Read more about the grading system.

Adgang til ny eller utsatt eksamen fellestekst

Ny og utsatt eksamen MN - norsk

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Ny og utsatt eksamen MN - engelsk

This course offers both postponed and resit of examination. Read more:

Ny og utsatt eksamen, ikke trekk (MN) - norsk

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Ny og utsatt eksamen, ikke trekk (MN) - engelsk

Students who can document a valid reason for absence from the regular examination are offered a postponed exam at the beginning of the next semester.

New examinations are offered at the beginning of the next semester for students who do not successfully complete the exam during the previous semester.

We do not offer a re-scheduled exam for students who withdraw during the exam.

Utsatt, men ikke ny eksamen (MN) - norsk

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Utsatt, men ikke ny eksamen (MN) - engelsk

Students who can document a valid reason for absence from the regular examination are offered a postponed examination at the beginning of the next semester.

Re-scheduled examinations are not offered to students who withdraw during, or did not pass the original examination.

Eksamensforsøk (legges inn nederst i feltet "Eksamen" i EpN)  

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: emne:XXXX

(f.eks emne:INF1000)

 

It will also be counted as one of the three attempts to sit the exam for this course, if you sit the exam for one of the following courses: emne:XXXXX

(f.eks emne:INF1000)

Publisert 1. juli 2019 16:52 - Sist endret 1. okt. 2020 20:46