Saksbehandling av emner ved MN-fakultetet - studieplanarbeid

Det er fakultetet som vedtar etablering av emner etter instituttbehandling. Før instituttet sender forslag om opprettelse av et emne til fakultetet, må instituttet saksbehandle emnet.

1. Generelt

1.1. Krav til saksbehandling

Fakultetet har krav til saksbehandling av emner ved:

 • opprettelse
 • endring
 • nedleggelse

Vi ber instituttene om å legge opp til saksbehandling av emner, for eksempel i undervisningsutvalg, som følger fristene nedenfor.

Når instituttet vedtar opprettelse, endring og / eller nedleggelse av et emne, må instituttet bekrefte at involverte studenter er ivaretatt. Det er viktig for studenter å kunne planlegge utdanningsplanen sin, derfor må emnene være klare i god tid før et kommende semester.

1.2. Frister

Studentene skal ha god og riktig informasjon om emner når studentweb åpner for neste semester. Derfor er det viktig at nye emner opprettes i god tid før undervisingsplanlegging og i henhold til frister for undervisnings- og vurderingsregistreringer i FS. 

Frist for når emnene skal sendes til fakultetet for godkjenning:

 • midten av mars for emner som tilbys / ikke lenger tilbys i høstsemesteret

 • midten av september for emner som tilbys / ikke lenger tilbys i vårsemesteret

 • endringer som påvirker opptakskrav og forkunnskapskrev må behandles i god tid i forhold til søknadsfrister og åpning av søknadsweb for alle relevante søkere, som kan være lenge før fristene i midten av mars og september.

1.3. Kommunikasjon på tvers

Når instituttet ønsker å opprette, endre eller nedlegge et emne, er det viktig at instituttene kommuniserer seg imellom før saken sendes til fakultetet. Dette kan gjelde emner som inngår / brukes i flere studieprogram og / eller emner som undervises av ansatte på flere institutter. Før behandling på fakultetet må:

 • alle berørte institutter /studieprogram være inkludert i saksbehandlingen rundt emnet
 • alle berørte studenter være ivaretatt
 • saker som inkluderer ressurser på flere institutter være behandlet i vedtaksorgan ved instituttene

  1.4. Emnestørrelse

  Antall studiepoeng må stå i forhold til arbeidsmengde. 10 studiepoeng skal tilsvare en tredel av et semester.

  Bacheloremner skal ordinært være på 10 studiepoeng. Masteremner skal fortrinnsvis være på 10 studiepoeng, men kan også i noen tilfeller være på 5, 15 eller 20.

  1.5. Klonede emner

  • Klonede emner er emner der undervisningen er felles for to nivåer - bachelor og master, eller master og ph.d. Det er ikke mulig å klone ett emne til tre nivåer.
  • Det skal være egne emnebeskrivelser for begge emner i et klonepar. Det er mulig å vedlikeholde bare én semesterside. Hvordan dette gjøres beskrives under Felles undervisning, klonede emner / heisemner.
  • Klonede emner er selvstendige emner. Det må dermed komme tydelig fram fra emnebeskrivelsene hva som er differensieringen for emnene i kloneparet. Differensieringen kan skje på flere måter: Forskjellig vurderingsform, forskjellig pensum eller annet.
  • Det er et krav at læringsutbyttet - det som står under Hva lærer du? i de to emnebeskrivelsene, må være ulikt, gjerne ved at det mer avanserte emnet har et tilleggspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen. 
  • Det er i utgangspunktet fullt overlapp mellom klonede emner, og det må komme fram i emnebeskrivelsen.

  1.6. Gjennomføring av emner

  For bacheloremner skal emnene gjennomføres i parallell. På masternivå er det mulig å gjennomføre emnene i serie eller som intensivundervisning. 

  2. Etablering av emner

  2.1. Godkjenning av nye emner - instituttbehandling før emnet sendes fakultetet

  • Et emne må være obligatorisk eller anbefalt i et studieprogram ved fakultetet for at emnet skal kunne opprettes. Instituttet må gi beskjed om hvilke studieprogram emnet skal inngå i.
  • Emnet må være behandlet av instituttet før forslag om opprettelse av emnet sendes fakultetet. Det må komme fram at instituttet har gjort en vurdering av ressurssituasjonen før emnet foreslås opprettet.
  • Behandling på instituttet omfatter i hovedsak behandling i et undervisningsutvalg eller tilsvarende. 
  • Følg MNs retningslinjer for emnebeskrivelser ved instituttbehandling av emnet.
  • Hvis det er samarbeid mellom flere enheter om et emne, skal ansvar for emnet avtales skriftlig i forbindelse med opprettelse av emnet. Eventuelle inntekter/utgifter må være avklart i en slik avtale. Alle emner har en institutteier og ressursene går automatisk til emneeier - avvik må avtales spesielt. Emnekoden skal speile samarbeid - slik at for eksempel INF-MAT-emner eies og drives av Institutt for informatikk, mens MAT-INF-emner eies og drives av Matematisk institutt.
  • Når nye master- og ph.d.-emner skal opprettes eller endres, må det tydeliggjøres at nasjonalt faglig ansvar og regionale muligheter for samarbeid er vurdert. Dette inkluderer også lektorprogrammet, høgskolesamarbeid, samarbeid om emner med andre fakulteter og eventuelle andre samarbeid.

  2.2. Oppretting av emner

  Fagmiljøet oppretter emnet i EpN (Emneplanlegging på nett) og sender emnet videre til neste nivå (lokal studieadministrasjon) i EpN, slik at emnet kan instituttbehandles i undervisningsutvalg eller tilsvarende.

  Emnet opprettes og publiseres når det er godkjent av studieplanansvarlig på fakultetet. 

  3. Endring av emner

  Ved endring av emner er det viktig å ta stilling til om emnet er endret så mye at det blir et nytt emne, eller om endringen kan skje innenfor gjeldende emnekode/navn.

  Ved vesentlige endringer skal emneendringene behandles av fakultetet innenfor de gjeldende frister. Med vesentlige endringer mener vi:

  • antall studiepoeng
  • navn
  • eksamensordning
  • undervisningssemester og andre vesentlige endringer i undervisningsformen
  • obligatoriske forkunnskapskrav
  • innhold med tanke på overlapp mot andre emner

  For å forsikre dere om at alle berørte studenter er ivaretatt, se for eksempel FS-rapport FS727.004.

  4. Nedlegging av emner

  Det er fakultetet som vedtar nedlegging av emner etter instituttbehandling. For at fakultetet skal kunne godkjenne nedlegging av et emne må det:

  • bekreftes at alle berørte institutter/ programmer er informert
  • bekreftes at alle  berørte studenter er ivaretatt, se for eksempel FS-rapport FS727.004
  • stadfestes når emnet gikk for siste gang, det vil si siste termin for undervisning og eksamen

   

   

  Publisert 2. okt. 2012 10:48 - Sist endret 11. juni 2021 15:42