Muntlig eksamen

Dato for muntlige eksamener settes av emneansvarlig og sensor. Studieadm. anbefaler at eksamensdato også diskuteres med studentene slik at det ikke oppstår uheldige kollisjoner. Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt er ansvarlige for de praktiske sidene ved gjennomføringen av muntlige eksamener.

Informasjon som må sendes til studieadministrasjonen

For å kunne gjøre de nødvendige forberedelsene for muntlig eksamen må studieadministrasjonen få informasjon fra emneansvarlige i god tid før planlagt eksamensdato.

Oversikt over hvilke studenter som skal få gå opp til eksamen

Studieadministrasjonen sender ut liste med navn på studentene som er meldt til eksamen i slutten av april for vårsemesteret/slutten av oktober for høstsemesteret. Liste med navn på de som har gjennomført obligatoriske aktiviteter (obliger, lab) og fyller krav til eventuelle vurderinger underveis må sendes til studieadm. senest ti dager før eksamen. Så lenge en student ikke er aktivt strøket  fra listen av emneansvarlig vil studenten få tildelt et tidspunkt for eksamen. Dersom det er studenter som ikke har vært på forelesninger osv. vil også disse få eksamenstidspunkt. Ta kontakt med studieadm. om du er usikker når det gjelder hvem som skal klareres for eksamen.

Tidspunkt for eksamen

Følgende informasjon må sendes til studieadm.:

1. Dato(er) for eksamen

2. Tidspunkt for første kandidat

3. Rekkefølge for kandidatene dersom det er avtalt. Merk at tidspunktene er tilgjengelige i studentenes Studentweb så fort studieadm. har redetgistrert tidspunktene. Dersom en student vil endre tidspunkt krever dette at en annen student er villig til å bytte tid. Studieadm. har ikke kapasitet til å koordinere dette.

3. Hvor lang tid som skal settes av til hver kandidat

4. Når lunsj og eventuelle andre pauser skal være

Informasjon om sensor

Utdanningsutvalget ved Fysisk institutt har vedtatt at det ved alle ordinære muntlige eksamener skal være en ekstern sensor (dette gjelder også eksamen i spesialpensum og prosjektemnene). Emneansvarlig er ansvarlig for å finne ekstern sensor, og må avklare mulige tidspunkter for eksamen med vedkommende. Forslag til ekstern sensor må sendes til studieadm., med navn, informasjon om stilling/arbeidsgiver og e-postadresse.

Når sensor er oppnevnt får han/hun en e-post med invitasjon til å registrere nødvendig kontaktinformasjon og bankopplysninger i UiOs HR-portal. Kontrakt for sensoroppdraget genereres etter at denne registreringen er i orden.

Reiseregning fra ekstern sensor sendes til studieadm. etter at reisen er ferdig.

Eksamensoppslag og protokoll

Når tidspunkter og rom for eksamen er klart sender studieadm. oppslag og protokoll til emneansvarlig. Protokoll skal underskrives av alle medlemmene i eksamenskommisjonen, og returneres til studieadm. for registrering.

Eksamensdagen

I eksamenslokalet vil du finne skrivesaker, papir og mugge til vann og glass. Ekspedisjonskontoret ved instituttet er ansvarlig for dette. Det vil også være skjema for reiseregning til ekstern sensor i lokalet, men vi ber om at du skriver ut eksamensprotokoll og tar med til eksamen ettersom liste med navn og kandidatnr. ikke kan ligge tilgjengelig for andre.

Etter at eksamenen er ferdig skal eksamensprotokollen signeres av alle i eksamenskommisjonen.  Studenter som ikke har møtt må markeres. Husk at studenter på emner på ph.d. nivå skal ha sensur Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakterer). Protokollen skal leveres til studieadministrasjonen. Den kan leveres til en av studiekonsulentene, eller legges i lukket konvolutt i posthyllen til Christine Sundtveten.

Begrunnelse av sensur

Dersom en student ønsker begrunnelse for sensuren må han/hun be om dette umiddelbart etter at sensuren er gitt.

Klage på sensur

Studentene har ikke anledning til å klage på sensur etter muntlig eksamen. De kan imidlertid klage på formelle feil.

Ny/utsatt eksamen

Studenter som har gyldig fravær skal tilbys utsatt eksamen. Studentene må da levere legeerklæring eller annen dokumentasjon innen tre arbeidsdager.

En del emner tilbyr også ny eksamen for studenter som har strøket på eksamen. Dette gjelder bl.a. alle emner på master- og ph.d.nivå ved Fysisk institutt.

Ny/utsatt eksamen må gjennomføres i samråd mellom emneansvarlig, sensor og studieadm. ved Fysisk institutt.

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. mai 2018 12:26 - Sist endret 30. aug. 2018 13:36