Skriftlig eksamen

Skriftlige eksamener arrangeres av MN-fakultetet, Eksamensdato fastsettes i semesteret før og er tilpasset timeplanen til studentene. Tidspunkt for eksamen publiseres på emnets semesterside før studentene kan melde seg til undervisning og eksamen.

Liste over studenter som skal få gå opp til eksamen

 Ca. fem uker før eksamensdato sender studieadministrasjonen liste med navn på studentene som er meldt til eksamen. Liste over hvilke studenter som har gjennomført alle obligatoriske aktiviteter (obliger, lab) må leveres til studieadministrasjonen senest 14 dager før eksamen. 

Dersom det er andre elementer som inngår i karaktersetting enn skoleeksamener, f.eks. hjemmeeksamen, prosjektoppgave, rapporter og liknende, må det leveres en liste også over hvilke studenter som har gjennomført disse elementene til studieadm.

Studentene som ikke står på listen som studieadm. får inn blir slettet fra eksamen.

Eksamenssett

- Mal for forsiden på eksamenssettet finner du på nettsidene til MN fakultetet.

- Eksamenssett må leveres til studieadministrasjonen senest ti arbeidsdager før eksamensdato. Det er viktig at denne fristen overholdes slik at MN fakultetet får kopiert og distribuert eksamenssettet i tide.

-  Studieadministrasjonen gir beskjed om hvilke språk eksamenssettet må foreligge på.

- Gi beskjed til studieadm. om det er nødvendig å kopiere eksamenssettet i farge.

Eksamensdagen

På eksamensdagen går emneansvarlig normalt en runde i eksamenslokalet. Runden kan begynne tidligst 30 minutter etter at eksamen har begynt. Gi beskjed til overinspektør om at du har kommet, så vil det bli informert om dette i lokalet. Den som går runden skal henvende seg til hver kandidat, og svare på spørsmål av språklig og typografisk art. Spørsmål av faglig art skal ikke besvares. Se egen informasjon om runde i Silurveien.

Eksamensbesvarelser

Besvarelsene fra eksamener som er gjennomført med penn og papir kan hentes ved eksamensslutt i lokalet der eksamen har blitt gjennomført, eller hentes hos MN-fakultetet neste arbeidsdag etter lunsj. Eksamensseksjonen ved MN-fakultetet sitter i østfløyen i Fysikkbygningen, i kontorlandskap med inngang fra trapperommet i 3.etasje. De som jobber med eksamen sitter på venstre hånd med en gang du kommer inn i lokalet. Etter at sensuren er ferdig og fristen for å ha spurt om begrunnelse av sensur har gått ut må besvarelsene leveres til studieadm. v/Christine Sundtveten for oppbevaring ihht. reglene for dette.

Besvarelsene fra eksamener som gjennomføres i Inspera vil normalt bli tilgjengelige i løpet av samme dag dersom eksamenen er tidlig på dagen eller neste dag ved eksamener som er lagt i ettermiddagsøkten. For eksamener der det er brukt digital håndtegning (Scantron) vil det gå ca.to dager ekstra før besvarelsene er tilgjengelige.

 

Sensur

Studieadministrasjonen sender protokoll to dager etter eksamen. Da skal studentene som ikke møtte eller ikke leverte eksamensbesvarelse være fjernet. Alle besvarelser skal sensureres av to fagpersoner. Alle som deltar i sensuren i et emne skal signere på eksamensprotokollen. Protokollen skal leveres til studieadministrasjonen. Frist for sensur er tre uker. I emner som har eksamen sent i en eksamensperiode kan denne fristen bli kortere, da vil studieadm. gi beskjed.

Begrunnelse av sensur

Studentene kan be om å få en begrunnelse av sensuren i emner med avsluttende skriftlig eksamen. Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at sensuren er gjort kjent i emner med avsluttende skriftlig eksamen. Studenten skal normalt få begrunnelsen innen to uker.

Klage på sensur

Studentene har rett til å klage på sensur innen tre uker i emner med avsluttende skriftlig eksamen. Klage skal behandles av en ny eksamenskommisjon, med en intern og en ekstern sensor. Den nye eksamenskommisjonen får tilsendt eksamenssett, løsningsforslag, eventuell sensorveiledning og studentenes besvarelser. I emner med flere vurderingsdeler skal de nye sensorene vurdere også midttermeksamen, hjemmeeksamen osv. på nytt.

Ny/utsatt eksamen (konteeksamen)

Det er opp til emneansvarlig å bestemme eksamensform for ny/utsatt eksamen i emner der den ordinære avsluttende eksamenen er skriftlig.

Ny/utsatt eksamen i skriftlig form

Alle skriftlige eksamener gjennomføres i løpet av to fastsatte dager i begynnelsen av påfølgende semester. MN-fakultetet setter opp dato og tidspunkt for hvert emne etter at studentenes oppmeldingsfrist har gått ut.

Ny/utsatt eksamen i muntlig form.

Dersom emneansvarlig bestemmer seg for at ny/utsatt eksamen skal gjennomføres muntlig, har studentene krav på å få beskjed om dette senest en uke før de skriftlige nye/utsatte eksamenene blir gjennomført. Studieadm. skal gi denne informasjonen til studentene. Muntlig ny/utsatt eksamen må avholdes etter de skriftlige.

 

Publisert 22. mai 2018 12:26 - Sist endret 25. apr. 2019 10:51