E-postlister og nettgrupper

Mykje av tilgangen til instituttet sine ressursar vert styrt av opplysningane som ligg i studentdatabasen Felles Studentsystem (FS). Det gjeld listene som gruppelærarane fyller ut med godkjentopplysningar, skrivarkvoter, tilgang til terminalstover osv.

E-postadresser

Faglærere/gruppelærere

Desse adressene vert oppdatert kvar natt. Der det står kurs, skal ein skrive emnenamnet med små bokstavar og utan evt. bindestrek ("INF-MAT3350" vert til "infmat3350").

kurs-gruppe@ifi.uio.no

    Vert vidaresendt til gruppelæraren (eller gruppelærarane om der er fleire) for gruppa. Eksempel: inf1000-137@ifi.uio.no

kurs-grl@ifi.uio.no
    Vert vidaresendt til alle gruppelærarene i kurset og kursleiinga. Eksempel: inf1000-grl@ifi.uio.no

kurs@ifi.uio.no
   Vert sendt til kurskontoen dersom kurset har en brukerkonto. Kursleiinga vil/må setje opp vidaresending til rette mottakar. Eksempel: inf1000@ifi.uio.no

Studenter

E-post til listene beskrevet under, alle på formen studenter.noe@ifi.uio.no, blir kun levert hvis avsender selv er på listen, eller er registrert som foreleser eller gruppelærer i kurs. Husk at avsender ikke nødvendigvis er det samme som From:-feltet i mailen, så du må bruke en e-post-klient på UiO som faktisk sender mail fra UiO-kontoen din, og ikke en ekstern e-post-tilbyder slik som Gmail eller Hotmail. E-post-systemet sjekker konvolutt-avsender på mailen, og den blir som oftest kun satt riktig av e-post-klienter som snakker direkte med UiO sitt e-post-system.

Alle studenter-adressene har sperrer viss der er meir enn 50 mottakarar på lista. Så store lister er det berre tilsette, gruppelærarar og studentrepresentantar som kan sende e-post til.

Merk: Man kan kun sende e-post til en liste av gangen, skal man sende samme e-post til flere lister må med andre ord dette gjøres separat.

studenter.kurs-gruppe@ifi.uio.no
    Vert vidaresendt til alle som går på denne gruppa. Gruppelæraren kan leggje til eller trekkje frå medlemer av gruppa i godkjentlistesystemet. Eksempel: studenter.inf1000-137@ifi.uio.no

studenter.kurs@ifi.uio.no
    Vert vidaresendt til alle som er meldt opp i kurset. Eksempel: studenter.inf1000@ifi.uio.no

INF3xxx og INF4xxx

Mange INF3xxx-kurs finnest også som INF4xxx. Sjølv om det er akkurat same kurset, skiljer automatikken mellom dei to. Skal ein sende e-post til alle studentane på INF3440/INF4440, må ein sende til både studenter.inf3440@ifi.uio.no og studenter.inf4440@ifi.uio.no.

Derimot vil det for gruppelærarar vere fullt overlapp, så inf3440-1@ifi.uio.no og inf4440-1@ifi.uio.no skal gå til same person(ar).

Nettgrupper

I praksis er dette mykje av den same informasjonen som ligg inne i e-postadressene. Innhaldet av ei nettgruppe kan listast ut med kommandoen lsng på ein Unix-maskin. Medlemskap i grupper kan styre tilgang til ressursar.

gkurs-gruppe
    Gruppelærarar for kurset. Spesialtilfelle: gruppe 0 er kursleiinga.
gkurs
    Alle gruppelærarar og kursleiinga.
skurs-gruppe
    Alle som fylgjer gruppeundervisning i gruppe. Spesialtilfelle: gruppe "e" inneheld studentar som kun er meldt opp til eksamen. I kurs utan gruppeundervisning vert studentane lista opp i gruppe 0.
skurs
    Alle som er oppmeldt i kurset.
ifi-master
    Alle som har status som hovudfag- eller masterstudent ved Ifi i FS.
ifi-g
    Alle gruppelærarar. Desse har tilgang til skrivarar og terminalstover for hovudfag- eller masterstudentar.
ifi-l
    Alle som er meldt til informatikkurs av lågare grad.
ifivtx
    Alle forelesarar. Vert brukt for tilgang til Vortex.

Filgrupper

Filgrupper styrer tilgang til filer og katalogar. Kvar kursgruppe får oppretta ei eiga filgruppe som gruppelæraren vert meldt inn i. Unntaket er INF4xxx viss kurset INF3xxx går same semester -- då er desse to kursa eigentleg eksakt like, og det er ikkje noko poeng å opprette to filgrupper.

I tillegg vert det oppretta ei filgruppe med namnet kursg, t.d. i1000g, som alle gruppelærarane og kursleiinga i INF1000 er medlemer i.

La du merke til at INF vart til ein einsleg "i"? Som nemnt i avsnittet om kurskontonamnet er der ei grense på kor lange brukarnamn kan vere, og same grensa på åtte teikn gjeld filgruppenamn. Sidan filgruppenamnet også skal kunne innehalde gruppenummeret, må det kuttast drastisk for å få plass til alt:

 • INFxxxx ixxxx
 • INFxxx infxxx
 • INxxx inxxx
 • DIGxxxx idxxxx
 • HUMITxxxx hixxxx
 • MAT-INFxxxx mixxxx
 • INF-MATxxxx mixxxx
 • MODxxxx imxxxx
 • TOOLxxxx itxxxx

Og no kjem vi til den verkeleg stygge delen, men heldigvis treng dei færraste å vite eller forstå det som står her. Det er teke med for å gjere dokumentasjonen nokonlunde komplett.

Bak kursnamnet har vi plass til to teikn, og der skal gruppenummeret inn. Fyrst trekkjer vi frå éin. Gruppenummeret, som no skal vere i intervallet 0..198, vert koda i 26-talsystemet. Det vil seie at "a" står for 0, "b" står for 1, "z" står for 25. Skal vi uttrykkje større tal enn 25, må vi bruke fleire siffer: "ba" er 26, "bb" er 27, "bz" er 51, "ca" er 52, osv. (sidan "a" er 0 ville "ab" vere 1, på same måte som "01" er 1 i vårt vanlege talsystem.)

Nokre eksempel:

 • INF1000 gruppe 1 i1000-a
 • INF1000 gruppe 33 i1000bg
 • INF1000 gruppe 104 i1000ea
 • INF-MAT3350 gruppe 1 mi3350-a
 • TOOL1100 gruppe 1 it1100-a
Publisert 23. jan. 2011 13:50 - Sist endret 4. jan. 2019 16:02