Undervisningsansvar

Undervisningsutvalget har (09.10.17) vedtatt reviderte retningslinjer for forelesers og gruppelærers ansvar ved undervisning av et emne.

(INF3151/INF4151 har et eget undervisningsopplegg.)

Faglærers ansvar

Faglærer(e) har det overordnete ansvar for undervisningen i et emne; dette inkluderer (der det er relevant)

 • utarbeide emnet og vedlikeholde det
 • vedlikeholde emnets nettsider og semesterside
 • velge lærebok og/eller annet undervisningsmateriell
 • velge og/eller lage ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver med løsningsforslag
 • forberede og holde angitte forelesninger
 • svare på faglige spørsmål når gruppelærerne ikke kan
 • arrangere en form for midtveisevaluering
 • samarbeide med instituttet når det oppdages fusk
 • lage eksamensoppgave på alle aktuelle språk eller avholde muntlig eksamen, dette gjelder også utsatt eksamen og konteeksamen
 • finne eksamenssensorer
 • lage eksamensløsningsforslag/sensorveiledning
 • rette 30 besvarelser (hver faglærer)
 • administrere sensurprosessen
 • sørge for begrunnelse på eksamenskarakteren til studenter som ber om det, inkludert å gi 5 begrunnelser selv (hver faglærer)
 • finne klagekommisjon om noen klager
 • delta i ansettelsen av gruppelærere
 • holde ukentlige møter med gruppelærerne
 • delta i arbeidet med kvalitetssikring i henhold til fakultetets og instituttets rutiner

Gruppelærers ansvar

 • forberede og undervise øvingsgrupper og rapportere om oppmøtet
 • svare på faglige spørsmål under øvingsgruppen og ellers
 • motta, rette og gi begrunnet tilbakemelding på obligatoriske oppgaver
 • holde oversikt over godkjente obligatoriske oppgaver
 • delta på ukentlig møte med faglærer
 • delta på obligatoriske gruppelærerseminar hvert semester
 • melde fra ved mistanke om fusk eller andre problemer

Arbeid utover dette må avtales med faglærer og utdanningsleder i forkant.

Sjefsgruppelærers ansvar

Noen få emner har egen sjefsgruppelærer for å avlaste faglærer. Dette gjelder emner hvor det er ekstra mye arbeid som følge av veldig mange (dvs >200) studenter. Arbeidet kan deles mellom flere av gruppelærerne dersom de er mest hensiktsmessig. Taket på 150 timer gjelder da disse gruppelærerne samlet.

Sjefsgruppelæreren har ansvar for

 • delta på gruppelærermøtene
 • administrere innsamling, fordeling og listeføring av obligatoriske oppgaver; dette omfatter administrasjon av Devilry, Canvas eller annen aktuell programvare for innlevering
 • administrere blogg/diskusjonsforum (om kurset benytter det)
 • svare på faglige spørsmål i den grad han/hun kan

Arbeid utover dette må avtales med faglærer og utdanningsleder i forkant.

Publisert 4. jan. 2012 10:22 - Sist endret 23. okt. 2020 08:18