Informasjon til deg som veileder masterstudenter ved Institutt for informatikk

IFI er involvert i 10 forskjellige masterprogram, flere av disse i samarbeid med andre institutter/institusjoner. For veiledere for studenter på disse programmene kan det derfor ofte være en utfordring å vite hvilke regler og rutiner du skal forholde deg til, og hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål. Dette er et forsøk på å samle informasjonen for veiledere på ett sted.

Masterprogrammene

Masterprogrammene som administreres av IFI har ulike krav til sammensetning av pensum, men har samme frister for innlevering av skjemaer i løpet av studiet. Oversikt over de oppbygningen av de forkjellige studieprogrammene finner du her:

IFI har i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) et masterprogram der studenter får opptak ved UiO, men emnene avlegges og administreres i stor grad av HiOA. Masteroppgaven leveres og presenteres ved IFI på samme måte som andre informatikkstudenter:

I tillegg veileder IFI-ansatte studenter på studieprogram ved andre MN-institutter. Studentene må følge vertsinstituttenes egne regler og frister:

Det er også noen studenter igjen på masterdelen på det fem-årige profesjonsstudiet i informatikk.

Alle masterprogrammene IFI er involvert i er underlagt MN-fakultetets reglement.

Veiledning

Det akademiske kollegium har vedtatt etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Undervisningsutvalget ved IFI foreslår følgende normer for veiledning:

  • Lang oppgave: ca 60 timer (1 time per uke i 20 uker i 3 semestre)
  • Kort oppgave: ca 36 timer (oppstart og 2 timer per uke i 17 uker)

Dette er et anslag over hvor mange timer en student kan forvente, og ikke en regel om hvor mange timer en student har krav på.

Frister og milepæler for studentene

Masteruker: Det er to uker obligatorisk fellesundervisning for nye masterstudenter. Én i starten av første semester og én i starten av andre semester. I løpet av den første uken i august skal studentene bli kjent med studieprogrammet, instituttet og UiO, samt få hjelp til å velge emner.

I månedsskiftet september/oktober holder forskningsgruppene egne informasjonsmøter hvor de presenterer ledige masteroppgaver og veiledere med ledig kapasitet. Ledige masteroppgaver publiseres her: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/masteroppgaver/

Innen 1. desember skal alle studentene ha funnet en veileder og fylt ut en søknad om godkjenning av studieplan, se: http://www.mn.uio.no/ifi/studier/master/veileder-og-pensum/index.html for mer informasjon.

I den andre masteruken får studentene blant annet et skrivekurs. Etter dette skal de begynne på essayet. Innleveringsfristen for essay er 1. juni. Veileder gir beskjed til studieadministrasjonen om at essay er bestått. Send en mail til studieinfo@ifi.uio.no.

Deltid

Studenter kan søke om inntil 50% deltid for hele eller deler av masterstudiet. Dette kan gjøres via pkt. 6 i søknad om godkjenning av studieplan. Etter dette kreves skriftlig søknad med underskrift av veileder. Søknaden skal inneholde en kort fremdriftsplan for det gjenstående arbeidet med oppgaven.

Utlevering og innlevering av masteroppgaver

Oppstart

For begge oppgavetyper starter arbeidet med en prosjektbeskrivelse og et essay. Prosjektbeskrivelsen skal utarbeides i samråd med veileder og leveres sammen med søknad om godkjenning av studieplan. Veileder godkjenner essay og gir beskjed til studieinfo@ifi.uio.no når det er bestått.

Studentene som velger lang oppgave skal levere søknad om godkjenning av studieplan med prosjektbeskrivelse innen 1. desember det første semesteret i masterstudiet. Frist for innlevering av essay er normalt 1. juni.

Kort oppgave (30 sp) skal utføres i sin helhet i siste semester. Studenten må være ferdig med hele det teoretiske pensum på 90 studiepoeng før oppgaven kan utleveres. Søknad om godkjenning av studieplan med prosjektbeskrivelse må være godkjent senest i løpet av tredje semester. Essay skal skrives og godkjennes semesteret før oppstart av oppgaven.

Lang oppgave (60 sp) tilsvarer 2 semestre full tid. Arbeidet med oppgaven starter normalt 2. semester og oppgaven leveres i henhold til avtalt progresjon til en av instituttets faste frister. Det er fire frister i året, 1. februar, 2. mai, 1. august eller 1. november i henhold til godkjent studieplan.

Oppgaven - eierskap, publisering og etterbruk

Studenten har eierskap til masteroppgaven, både selve avhandlingen og eventuell programvare laget i forbindelse med denne, dersom ikke annet er avtalt. UiO har en ufravikelig rett til å benytte oppgaven i undervisning og forskning.

Alle masteroppgaver publiseres i DUO (så lenge den ikke er klausulert på noen måte), men studenten kan velge å skrive en artikkelversjon og publisere denne.

Mange oppgaver gjøres i forbindelse med eksterne bedrifter som stiller sine ressurser til rådighet, det er da viktig å avklare eventuelle rettighetsspørsmål på forhånd. Det er utarbeidet en avtale for etterbruk av oppgave og programvare.

Avslutning av mastergradsstudiet for programmer som administreres av IFI

I tillegg til at oppgaven skal ferdigstilles, er det mye praktisk som skal gjøres rundt avslutningen av et mastergradsstudium. Informasjon til masterstudentene finnes her.

Utsettelse på oppgaven

 Regler for utsettelse settes av programrådet ved instituttet. Dersom det dukker opp uforutsette problemer nærmere fristen bes veileder ta kontakt med den som er ansvarlig for avslutningen i studieadministrasjonen, eller sende en epost til studieinfo@ifi.uio.no.

  • For vårsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 3, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 21. Avsluttende mastergradseksamen inkl. presentasjon blir lagt til uke 24 eller 25. Hvis 1. mai og/eller 17. mai faller på en arbeidsdag forlenges innleveringsfristen tilsvarende.
  • For høstsemesteret er det normalt utlevering av oppgave (start) første arbeidsdag (mandag) i uke 34, og innlevering første arbeidsdag (mandag) i uke 51. Avsluttende mastergradseksamen inkl. presentasjon blir lagt til uke 3 eller 4.

Ved særskilte behov for andre utleveringstidspunkt for oppgaven kan student og veileder søke om dette til programrådet, innleveringstidspunktet vil bli justert tilsvarende.  Arbeidet med oppgaven kan ikke overskride 17 uker.

For kort oppgave gis det normalt ikke utsettelser; det skal utvises samme krav, praksis og skjønn ved vurdering av utsettelser for korte mastergradsoppgaver som for eksamener ved UiO.

Felles for begge oppgavetypene gjelder at oppgaven anses som levert innen fristen når:

  • oppgaven er levert inn i studentweb/duo, innen den fastsatte fristen
  • e-post med oppgaven sendes Reprosentralen, innen den samme fastsatte fristen for å levere inn på studentweb/duo
  • to eksemplarer av oppgaven leveres i informatikkekspedisjonen, når de er ferdig trykket hos reprosentralen. Det er studentenes ansvar å sørge for at de ferdig trykte oppgavene hentes hos reprosentralen (etc) og leveres i ekspedisjonen i 4. etasje.

Trykking av oppgaven

Instituttet dekker utgiftene ved trykking av masteroppgaver ved Reprosentralen. 6 eksemplarer av masteroppgaven i tillegg til 1 eksemplar for hver veileder blir dekket. Det er mulig å bestille flere eksemplarer dersom man ønsker det.

Studenten får dekket inntil 7 fargesider per oppgave. Dersom det er ønske om flere sider i farger skal dette normalt dekkes av studenten selv, alternativt hovedveileders forskningsgruppe dersom det er nødvendig.

Rutiner for sensur av masteroppgaven

Fra 1. april 2014 ble rutinene for sensur av masteroppgaver ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultetet endret. Veilederen skal ikke lenger delta i karaktersettingen av oppgaver. Veilederen skal sørge for at ekstern og intern sensor får informasjon om bl.a. studentens arbeidsform og selvstendighet, og ikke delta i det avsluttende møtet der karakteren fastsettes.

Les mer om de nye retningslinjene for karakterfastsetting av masteroppgaver her.

 

Når studentene har levert sine masteroppgaver, setter studieadministrasjonen opp forslag til internsensorer. Alle ansatte ved Ifi med undervisningsplikt må regne med å være internsensor for ca 2 oppgaver i året. Forslaget fra administrasjonen går så til gruppelederne som kan foreslå justeringer. Etter dette får alle ansatte beskjed om hvem de skal være internsensor for. Som tidligere er veileder ansvarlig for å finne ekstern sensor og for å finne et tidspunkt i den aktuelle tidsperioden som passer studenten, ekstern sensor, intern sensor og veileder. Ekstern sensor skal ikke ha vært med på veiledningen av masteroppgaven eller være ansatt ved UiO. Dersom sensor ikke tidligere har vært oppnevnt må det oppgis arbeidssted, tittel/grad og adresse. Rundt innleveringsfristen får veilederen en e-post fra administrasjonen hvor dette fremgår.

På eksamensdagen holder veileder og de to sensorene et sensurmøte for å bli enige om en karakter for masteroppgaven. Etter presentasjonen og utspørringen holdes et nytt møte der veileder og de to sensorene blir enige om en samlekarakter for oppgaven og presentasjonen/ utspørringen. Det skal settes to karakterer: én for kun oppgaven og én for oppgaven, presentasjonen og utspørringen sett under ett. Oftest vil disse to karakterene være like, men det er anledning til å bruke hele karakterskalaen fritt om man ønsker det

Gjeldende satser for sensur av masteroppgaver finnes her.

 

Presentasjon av masteroppgaven

Studenten skal holde en offentlig presentasjon på minimum 30 minutter hvor det gis en oversikt over oppgaven. Følgende temaer skal normalt berøres: problemstilling/er, emnet for oppgaven, metode og teori, resultater/konklusjon samt diskusjon i forhold til tidligere forskning.

Karakteren på oppgaven blir ikke kunngjort for studenten før presentasjonen er bestått.

Presentasjonsperioden avhenger av når oppgaven er levert:

 

  Innleveringsfrist Presentasjonsperiode
Lang oppgave 1. februar 5.-20. mars
1. mai 5.-20. juni
1. august 5.-20. september
1. november 5.-20. desember
Kort oppgave uke 21 uke 24-25
uke 51 uke 3-4

Tidspunkt for presentasjonen avtales mellom veiledere og intern og ekstern sensor, gjerne i samråd med studenten. Når tidspunkt for presentasjonen er satt gis det beskjed om dette til studieadministrasjonen, slik at protokoller kan gjøres klare og rom reserveres.

 


Dette er et forsøk på å samle informasjon for ansatte som veileder mastergradsstudenter i informatikk. Har du tips til informasjon som bør finnes her, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Publisert 3. feb. 2011 11:26 - Sist endret 21. feb. 2019 13:01