Undervisning ved Kjemisk institutt

Her skal dere som underviser ved Kjemisk institutt kunne finne det dere trenger av informasjon om undervisning. Siden er under omarbeiding.

Organisering av undervisningen

Instituttleder utpeker en utdanningsleder. Fungerende utdanningsleder er Jaan Roots. Steven Wilson overtar i løpet av sommeren.

De gamle undervisningsseksjonene er nedlagt, men ny organisering er på planleggingsstadiet.

Administrasjonen skal til enhver tid sørge for at undervisningssplanene er oppdatert så godt som mulig. Innspill til punktberegning og bemanning mottas med takk.

Undervisningsplanlegging

Seksjonen har ansvar for å bemanne sine emner. KJM1101 Generell kjemi og KJM1002 Innføring i kjemi er et felles ansvar for instituttet. Kjemisk institutt er opptatt av å ha en forutsigbar undervisningsplan.

Undervisningsplaner

Oversikt over undervisningssemester for bacheloremner i forbindelse med interact (.pdf)

Undervisningsplaner:

Canvas

Faglig kontaktperson: Karoline Fægri

Administrativ kontaktperson: Lieu Thi Thuy Duong

Veiledninger for læringsplattformen Canvas ved UiO

Oversikt over emner som bruker Canvas våren 2019

Digital eksamen i Inspera

Faglig kontaktperson: Ola Nilsen

Administrativ kontaktperson: Lieu Thi Thuy Duong

Veiledninger for Inspera ved UiO

Minner om at tegneverktøyet i Inspera har blitt utviklet, og at det dekker de fleste behov ved eksamen i kjemiemner uten å benytte Scantron.

Undervisningsplikt

Faste vitenskapelig ansatte har normalt 45 % undervisningsplikt og skal undervise 384 timer i semesteret

Stipendiater med 25 % undervisningsplikt skal undervise 210 timer i semesteret.

Undervisningsregnskap

I påvente av ny punktoversikt for instituttet kan emneansvarlig sender punktoversikt for sitt emne til utdanningsleder eller studieseksjonen når emnet er avsluttet.

Kvalitetssikring av emner

Revidert rutinebeskrivelse for kvalitetssikring for studier ved MN fakultetet.

Underveisevaluering:
Emnene underveisevalueres av studentene hver gang emnet går. Evalueringsformen er opp til emneansvarlig, men instituttet oppfordrer til evalueringsformer som gir rom for dialog og åpne tilbakemeldinger. Eksempler på evalueringsformer finnes i verktøykasse for studentevaluering. Studieadministrasjonen kan bistå ved behov.

Oppsummeringsmøte:
Når emnet er ferdig, skal det holdes et oppsummeringsmøte der alle som har vært involvert i undervisningen skal delta, også gruppelærere og teknisk personale.

Sluttrapport:
Etter oppsummeringsmøtet skriver emneansvarlig en sluttrapport. Rapporten trenger ikke være lang, og fokus skal være på informasjonsutveksling som hjelper oss i det videre kvalitetsarbeidet. Rapporten publiseres på emnesiden, men følsomme opplysninger og innhold av intern karakter fjernes om nødvendig.

Mal for innholdet i sluttrapporten

Sluttrapporten sendes studieadministrasjonen sammen med punktoversikten der dette foreligger. Sluttrapporten skal være studieseksjonen i hende senest 15. januar for emner undervist i høstsemesteret, og senest 15. august for emner undervist i vårsemesteret.

Studiekvalitetsmøte:
Utdanningsutvalget har i begynnelsen av hvert semester et studiekvalitetsmøte der man går gjennom sluttrapporter og karakterstatistikk for emnene fra foregående semester. Programrådene må deretter diskutere de emnene som er relevante for studieprogrammene. Rapportene er offentlig tilgjengelig under Utdanningsutvalgets sider.

Bacheloremner

Undervisningsspråk på bacheloremner

Undervisningsspråk på bacheloremner skal etter loven være norsk. Av hensyn til internasjonalisering/studentutveksling, skal avanserte bacheloremner undervises på engelsk hvis studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt får vite om det innen 15. desember for emner som går i vårsemesteret og 15. juni for emner som går i høstsemesteret. Etter dette kan utvekslingsstudenter bare melde seg til emner der det allerede er andre utvekslingsstudenter. Emneansvarlig i emner som skal undervises på engelsk, skal få beskjed snarest mulig etter fristen.

Utsatt/ny eksamen på bacheloremner

Alle grunnemner (1xxx-emner) skal tilby ny eksamen til studenter som stryker eller trekker seg fra eksamen. Avanserte bacheloremner tilbyr ikke ny eksamen til studenter som stryker eller trekker seg fra eksamen (iverksettes fra høsten 2014). Elever som kan dokumentere gyldig fravær fra eksamen, har rett til utsatt eksamen uansett emne.

Eksamen i bacheloremner

Skal du lage skriftlig eksamen? Her er lenke til nettside med eksamensmaler på bokmål, nynorsk og engelsk.

Lister over godkjente laboratoriekurs og obligatoriske oppgaver må sendes fra instituttet til fakultetet 14 dager før eksamen. Her finner du brev fra fakultetet om eksamensavviklingen.

Undervisningsfrekvens på bacheloremner

Med unntak av prosjektoppgaveemnene går alle bacheloremner en gang i året, vår eller høst. Bacheloremner skal ikke avlyses, men hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet, kan undervisningsformen endres til ledet selvstudium. Obligatoriske aktiviteter skal gå som planlagt.

Mastergrad

Informasjon til masterstudenter ved KI. Her finner du bl.a. skjema for spesialpensum, risikovurdering og informasjon om seminarrekken for generisk kompetanse for masterstudenter.

Avsluttende mastergradseksamen

Alle mastergradseksamener skal ha en ekstern sensor i tillegg til en intern sensor fra instituttets pool av sensorer. Intern sensor leder eksamensavviklingen.

Her finner du detaljert informasjon om karaktersetting av masteroppgaven

For sensor:

For veileder:


 

Publisert 5. mars 2012 14:10 - Sist endret 18. nov. 2019 15:35