Obligatoriske oppgaver / Mandatory assignments

Informasjon om obligatoriske oppgaver i ditt emne finner du på emnesiden under "Eksamen". Merk spesielt at det er ulike krav for de to variantene av et klonet emne, for eksempel MAT3500 og MAT4500. PhD- variantene har også egne krav, som beskrevet på emnesiden. Merk at det som står i emnebeskrivelsen er bindende, og må etterfølges. 

Scroll down for English version!

 

MI reglement for obligatoriske øvinger

Informasjon om obligatoriske øvinger som ligger tilgjengelig ute for våre studenter. 

Frister

Tidspunkt for innlevering av obligatoriske øvinger (obliger) for de fleste bacheloremner er fastsatt før semesteret starter. Fristen er som regel klokken 14.30 en torsdag. For andre emner bør det tas hensyn til emner som det er naturlig å ta samme semester. Snakk gjerne med studieadministrasjonen. Innleveringstidspunkt bør være fastsatt når semesteret begynner. Du kan sjekke om det er fastsatt innleveringfrister for ditt emne under Timeplan på semestersiden. Hvis du skal fastsette innleveringsfrister selv, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Oppgaveteksten bør legges ut på semestersiden i god tid før innleveringsfristen, i hvert fall to uker, men gjerne tidligere hvis det ikke er praktiske eller pedagogiske grunner for å la det være.

Frist for å gi tilbakemelding til studentene er vanligvis én uke etter ordinær innleveringsfrist. Ny frist for 2.gangsforsøk er vanligvis 2 uker etter ordinær frist

Oppgavetekst til obligatoriske innleveringer 

Studieutvalget har bestemt at instituttet skal ha en felles mal som benyttes i forbindelse med publiseringen av oppgaveteksten. Dette er blant annet for å sikre at studentene får samme informasjon. Oppgaveteksten skal publiseres på semestersiden til emnet. 

Hvordan opprette en oppgave

Det er viktig at det opprettes oppgave i Devilry samtidig som du publiserer oppgaveteksten på semestersiden. Er det ikke opprettet en oppgave, vil ikke studentene kunne laste opp sine øvinger i systemet.

 • Logg inn i Devilry og velg Administrator-rollen.
 • Velg riktig emne og semester.
 • Lag ny oppgave.
 • Følg instruksjonene:
  • Navngi oppgaven: f.eks. Obligatorisk oppgave 1
  • Oppgi kortnavn: f.eks. oblig-1
  • Velg levering "Gjennom Devilry" 
  • Sett innleveringsfristen på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD med innleverigsfrist 14.30.
  • Velg "Legg til alle studenter" 
  • Velg "Gjør meg til retter for alle studentene" hvis du skal rette alle innleveringer selv. Hvis oppgavene skal rettes av flere kontakter man studieadministrasjonen for veiledning.
  • Fullfør ved å klikke på "Lag ny oppgave"

Oblig. 2: Når man oppretter Oblig nr.2 kan man velge å kun videreføre de som har fått godkjent Oblig. 1. 

  • Se Instruksjonsvideo for mer hjelp:

   

Hvordan laste ned besvarelser og gi tilbakemeldinger 

 • Etter at innleveringsfristen har gått ut logger man seg inn i Devilry og velger Retter-rollen og deretter riktig emne, semester og oppgave.
 • Klikk så inn på hver enkelt student som har levert og last ned innlevert dokument.
 • Merk at følgende krav stilles til studentens innlevering: Kun én fil skal lastes opp, og ved scanning må besvarelsen være leselig.Vi godtar kun PDF som filformat. Hvis dette ikke er oppfylt får studenten automatisk et 2. gangsforsøk, men de får da ikke tilbakemelding på sitt 1. forsøk. 
 • Foreløpig er det kun mulig å gi tilbakemelding i form av kommentarfeltet, men det jobbes med alternative løsninger. Her er ett forslag til hvordan rette og legge inn tilbakemelding til studentene: Klikk inn på hver enkelt student, og rett en og en. Gi tilbakemeldingen i kommentarfeltet, og legg inn om studenten har bestått eller ikke.   
 • For de som må levere på nytt: Gi tilbakemelding i kommentarfeltet og oppgi at studenten må levere 2.gangsforsøk. Publiser tilbakemeldingen og klikk så på "Legg til ny innleveringsfrist" og legg inn fristen på samme format som er nevnt ovenfor. 
 • For de som ikke får godkjent og heller ikke anledning til å levere på nytt: Skriv eksplisitt i kommentarfeltet at det ikke gis anledning til ny innlevering. Gruppelærere tar kontakt med foreleser i slike tilfeller.
 • Studenter som ikke leverer oblig trenger du ikke gjøre noe med.

Se instruksjonsvideo for mer hjelp

 

Hvordan ferdigstille lister over studenter med godkjente øvinger 

Det er viktig å få vite hvilke studenter som har bestått all obligatorisk aktiviteter og dermed har rett til å gå opp til eksamen. Dette må derfor være riktig registrert i Devilry slik at fakultetet kan ta ut fullstendige lister i Devilry. Fristen for å ha listen klar er senest 14 dager før eksamensdato.

I emner med flere gruppelærere (MAT1001, MAT1012, MAT1100, MAT1110, MAT1120, MEK1100, STK1000, STK1100) registrerer studieadministrasjonen emnet som ferdigrettet for semesteret slik at du som foreleser ikke trenger å tenke på dette.

I Devilry gjør følgende:  

 • Logg inn som emneansvarlig
 • Klikk på Kan gå opp til avsluttende eksamen under riktig emne og semester.
 • Som regel skal studentene bestå alle oppgavene, så velg dette og sjekk at lista er riktig før du lagrer.
 • Har studentene av eller annen grunn ikke brukt Devilry, må du likevel inn og ferdigstille listen i Devilry. Da velger du alternativet "manuelt" i forrige punkt og huker av for de studentene som har godkjente øvinger. Husk å lagre.
 • Send e-post til studieinfo når du er ferdig. 

Når listene er klare gir studieadministrasjonen beskjed til fakultetet som deretter sender ut beskjed til de studentene som ikke har bestått sine obligatoriske aktiviteter at de ikke har rett til å gå opp til avsluttende eksamen, og at de er trukket fra emnet.

Merk: De obligatoriske oppgavene teller ikke med i fastsettelse av karakter, men må være godkjent for at man skal få gå opp til avsluttende eksamen.

English version

Information about the mandatory requirements in your course will be listet under "Examination" on the course home page. If your course has a cloned version, note that there might be different requirements in the two courses. PhD courses also has their own requirements. NOTE: You are required to follow the information/instructions stated on the course home page.

1. Here is a link to the information provided to our students regarding mandatory assignments at the Department. 

2. Deadlines: 

Deadline for submission of mandatory assignments for most bachelor courses is determined before the semester starts. The deadlines are usually at 14.30 a Thursday.  The submission date should be set when the semester begins. You can check if deadlines for submission of your subject are set, by going to the semester page and check under "Schedule". If you want to set deadlines yourself, please contact the study administration.

The text of the assignment should be posted on the semester page well in advance of the submission deadline, at least two weeks, but preferably earlier if there are no practical or educational reasons for not doing so.

The deadline for giving feedback to the students is usually one week after the ordinary submission deadline. New deadline for 2nd attempt is usually 2 weeks after the ordinary deadline.

3. Assignment text:

Studieutvalget has decided that the Department should have a common template that is used in connection with the publication of the assignment text. This is to ensure that students receive the same information. The text must be published on the semester page of the course.

4. How to create an assignment in Devilry:

It is important to log in and create an assignment in Devilry when you have published the assignment text. If an assignment in Devilry has not been created, the students will not be able to upload anything in the system.  

In Devilry you can change instruction language by clicking the "person"-icon on the top tab. 

How to create an assignment (watch the instruction video above in point 4):

 • Log in to Devilry , Choose the role as "administrator", then course the correct course and semester.
 • Choose " Create new assignment". Enter an appropriate name; Mandatory assignment 1, and a short name. 
 • Choose delivery through Devilry and a submission date (preferably a Thursday at 14:30)
 • Add all students, and choose "make me examiner for all students" if you are correcting all the mandatory assignments. If there are more people correcting, please contact the study administration for help with this.
 • Finish by clicking "Create new assignment"

When you make assignment 2 (3,4 etc), you can choose to just add the students who got assignment 1 approved. 

5. How to download assignments and give feedback ( watch instruction video in point 5 above) .

 • Log in as Examiner, choose correct course and semester. 
 • Click on each student to download their assignment.  Please check if the student has followed the instructions correctly: Only 1 file (pdf only), and if it is a scan it should be readable. If this is not met, you give the student a second attempt. Do not give any feedback on their first attempt. 
 • Currently, feedback is only possible in the form of the comment field. Here is a suggestion for correcting and submitting feedback to students: Click on each student and correct one by one. Provide feedback in the comment box, and enter if the student has passed or not.
 • For those who need to resubmit: Provide feedback in the comment field and state that the student must submit a second attempt. Publish your feedback and click on "Add new submission deadline" and enter the deadline.
 • For those who are not approved or unable to resubmit: Please enter explicitly in the comment box that no new submission is allowed. Group teachers will contact lecturers in such cases.
 • Students who did not deliver any assignment you just ignore.

6. How to get an overview list over students qualified for exams. 

It is important to know which students have passed all mandatory activities and thus have the right to attend the exam. This must therefore be properly registered in Devilry so that the faculty can extract complete lists from Devilry. The deadline for completion of the list is 14 days prior to the exam date.

In subjects with several group teachers (MAT1001, MAT1012, MAT1100, MAT1110, MAT1120, MEK1100, STK1000, STK1100), the study administration registers the final list.

In Devilry:

 • Log in as course manager
 • Click"Qualified for final exam" under the correct course and semester.
 • As a rule, students should pass all the assignments, so choose this and check that the list is correct before you save.
 • For some reason, if you/ the students have not used Devilry, you must still enter and complete the list in Devilry. You then choose the option " Choose manually" in the  and tick off the students who have approved assignments. Remember to save.
 • Send an e-mail to study administration when you are done.
 • Once the lists are completed, the study administration informs the faculty, who then sends out an email to those students who have not passed their mandatory activities that they are not qualified to attend the final exam.

Note: The mandatory assignments do not count in determining the grade, but must be approved in order to be allowed to attend the final exam.

Publisert 29. apr. 2019 15:13 - Sist endret 29. apr. 2019 15:13