English version of this page

Praktisk informasjon om eksamensavvikling ved MI

Foreleser er pålagt å følge informasjonen som står på emnesiden ved gjennomføring av et emne. For eksamen gjelder dette obligatoriske oppgaver, vurderingsform, hjelpemiddel, språk osv.

Emner med valgfri vurderingsform

Noen emner har valgfri vurderingsform, og alternativene står listet opp på emnesiden. Du må bestemme hvilken vurderingsform som skal brukes innen 15. mars/15. oktober og gi beskjed til studieinfo@math.uio.no , samt legge ut informasjon på emnets semesterside. Studieadministrasjonen gir videre beskjed til eksamensgruppen på fakultetet som da oppdaterer eksamenssiden på semestersidene. 

Skriftlig eksamen

Det er laget en anbefalt praksis ved utarbeidelse av eksamensoppgaver, og bruk av veiledninger og begrunnelser under og etter skriftlige eksamener ved Matematisk institutt. 

Oppgavesett 

Frist for å levere oppgavesett er 10 virkedager før eksamensdato. Lever enten på USB eller på e-post til Solveig Giil (er eksamen digital, må oppgaven deles med Solveig i  Inspera.)

Overholdes ikke denne fristen kan fakultetet pålegge oss å kopiere, pakke og distribuere eksamensoppgavene selv.

Eksamensoppgaver skrives i TeX.

Levèr både .pdf og .tex filer, alle vedlegg og løsningsforslag.

Malene finner dere på Instituttets mal-sider under "Eksamensmaler i TeX".

Eksamensspråk

Det er kun påkrevd å lage eksamensoppgaver på bokmål og nynorsk. Engelske oppgavesett er et ekstra tilbud til studentene som mange forelesere ønsker å tilby. Studenter med ordinært opptak til de norskspråklige studieprogrammene kan ikke kreve å få oppgavesett på engelsk, men dersom det er tatt inn utvekslingsstudenter som ikke behersker norsk, så må selvfølgelig disse få eksamenssettet på engelsk.
For emner som undervises på engelsk gjelder teksten fra emnesiden: "Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk." Dette gjelder også ved ny/utsatt eksamen. Det ikke pålagt med eksamenstekst på nynorsk ved ny/utsatt eksamen. Er dere usikre på hvilke målformer dere må lage, ta kontakt med studieadministrasjonen. 
 

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler skal stemme overens med det som står på emnesiden.Tillatte hjelpemidler må angis i forsidemalen på oppgavesettet. Hvis en lærebok tillates brukt, skal bokens tittel, forfatter og utgivelsesår oppgis. Dersom linjen ”Tillatte hjelpemidler” på oppgavens førsteside ikke er utfylt, har eksamensvaktene fått beskjed om at ingen hjelpemidler kan brukes på den aktuelle eksamen. Formelsamlinger: Legg de enten ved selve oppgaven, eller gi beskjed til studieadm. om studentene må ta dette med selv. 

Midtveiseksamen

Midtveiseksamen arrangeres i det største emnene våre, og er en skriftlig eksamen midt i semesteret. Studenter må møte opp på midtveiseksamen for å  ha rett til å gå opp til avsluttende eksamen. Resultatet fra midtveiseksamen skal telle med i fastsettelsen av endelig karakter i emnet. 

De fleste midtveiseksamene foregår nå digitalt. Foreleser må derfor sette seg inn hvordan å lage digitale eksamensoppgaver i Inspera-systemet. Fakultetet har laget gode veiledningsinstrukser  til dette. Når foreleser er ferdig med å lage oppgavesettet, må oppgaven deles med Solveig Giil slik at hun kan opprette prøve. Dette må gjøres senest 10 dager før eksamensdato. Mangler du tilgang til systemet, ta kontakt med fakultetskoordinatoren. Husk å lage i alle målformer som kreves. 

Midveiseksamen varer i 2 timer, og er som oftest flervalgsoppgaver. Velger foreleser å ha langsvarsoppgaver, må disse rettes selv. 

Det arrangeres utsatt midtveiseksamen for studenter som har gyldig fravær ved ordinær midtveiseksamen. Denne arrangeres lokalt innen 1 mnd. Oppgavesett må leveres senest dagen før eksamensdato. Det er ikke nødvendig å ha denne digitalt. 

Gå "trøsterunde" 

På semestersiden under "Eksamen- Tid og sted", finner man oppdatert informasjon om hvor studentene vil sitte på eksamensdagen. Merk at denne siden kan oppdatere seg inntil dagen før eksamensdato.

Avsluttende eksamen varer normalt i 4 timer. Forelesere som ønsker å besøke eksamenslokalene under eksamen kan ikke møte i eksamenslokalet før tidligst ½ time etter at eksamen har startet. Ved eksamener med mange kandidater bør flere lærere gå runden i lokalene hvis det er nødvendig for å rekke alle kandidatene innen rimelig tid. Følgende instruks gjelder for lærere som går runde i eksamenslokalet under eksamen:

 • Instituttet utpeker én ansvarlig lærer som går rundt i eksamenslokalet ½ - 1 time etter at eksamen har begynt. Hvis forholdene tilsier det, kan det utpekes flere lærere.

 • Overinspektør i eksamenslokalet kunngjør at ansvarlig lærer er til stede i eksamenslokalet.

 • Læreren skal henvende seg til hver enkelt kandidat for å bringe på det rene om det er spørsmål.

 • Læreren kan besvare spørsmål av språklig og typografisk art. Spørsmål av faglig art som har å gjøre med løsningen av oppgaven å gjøre, skal ikke besvares. Spørsmål som kan tilskrives manglende faglig forståelse hos kandidaten, besvares heller ikke.

 • Hvis læreren oppdager feil eller uklarheter i teksten av en slik art at dette angår besvarelsen av oppgaven eller av andre grunner bør meddeles alle kandidatene, skal dette ikke skje ved å gå rundt til hver enkelt kandidat, men meddelelsen skal skje muntlig eller skriftlig til samtlige kandidater. Læreren avgjør meddelelsesformen. Vesentlige trykkfeilrettinger eller vesentlige nødvendige endringer i oppgaveteksten skal meddeles kandidatene skriftlig.

 • Dersom læreren mener at eksamenstiden bør forlenges som kompensasjon for bortkastet tid ved feil i oppgaveteksten, skal dette avgjøres i samråd med fakultetsadministrasjonen.

 • Læreren skal gi overinspektøren i eksamenslokalet beskjed om hvor han/hun kan treffes (oppgi telefonnummer)

 • Blir du forhindret i å gå runde, kontakt studieadministrasjonen snarest og oppgi et telefonnummer eksamenslokalet kan nå deg på. Gjelder det er stort emne må du få noen andre faglig relevante til å gå runden for deg. 

Det er mulig for foreleser å hente besvarelser i Silurveien rett etter at eksamen er slutt. For de fleste vil dette være upraktisk, og den ordinære rutinen er at alle besvarelser kommer til fakultetsadministrasjonen i 3. etasje i Fysikkbygningen ca. kl. 10 nærmeste virkedag etter eksamen. Studieadministrasjonen pleier å hente besvarelsene så raskt som mulig etter dette. Gi beskjed om du har vært og hentet eksamensoppgavene selv. 

Bedømmersensor

Studieadministrasjonen vil i god tid før eksamen sende ut en oversikt over hvem som har vært bedømmersensor i emnet tidligere. Det er foreleser sitt ansvar å ta kontakt med vedkommende og høre om han/hun kan være sensor gjeldende semester. Husk å bekrefte til studieadm. når dette er avklart. Har du lyst å bruke en annen bedømmersensor enn det som har vært brukt tidligere, er det ingenting i veien for det. Et krav er at vedkommende ikke har vært ansatt ved UiO de siste 2 årene. Angående honorering, vil alt foregå elektronisk. Bedømmersensor mottar kontrakt på e-post fra Anita Smeby i etterkant av arbeidet. 

Bedømmersensor har i oppgave:

 • å sensurere minst 50%, men ikke mer enn 50 av de innleverte besvarelsene mot den interne sensoren.

 • å fungere som konsulent i forbindelse med utforming av eksamensoppgaven. Bedømmersensor kan i tillegg konsulteres i forbindelse med utforming av oppgaven til midtveiseksamener.

 • å fungere som sensor på muntlig eksamen. For emner med flere enn 4 kandidater skal bedømmersensor være ekstern. Eksamen skal avholdes senest 31. desember for høstsemesteret og 30. juni for vårsemesteret.

 • å delta i sensuren av prosjektoppgaver og muntlige høringer

Sensur

Karakteren settes på grunnlag av en helthetsvurdering. Det gis ikke bokstavkarakter på deleksamen.

Sensurfrister: 

Sensur skal foreligge senest 3 uker etter at eksamen ble avlagt. Det gis ikke utvidet sensurfrist som følge av helligdager, og det er kun universitetsstyret som kan gi dispensasjon fra 3 ukers fristen. Eksamener som finner sted sent i juni kan få noe kortere sensurfrist, da fakultetet tar hensyn til Samordna Opptak sin frist 1. juli for ettersending av karakterer. Sensurfrist blir da gjerne 2 arbeidsdager før dette. 

For emner som tilbyr ny eksamen til kandidater som stryker eller trekker seg fra eksamen etter at den har startet, så må sensur være registrert før oppmeldingsfristen til utsatt og ny eksamen utløper.  Fristen vil bli annonsert av studieadm. på e-post. For emner som ikke tilbyr ny eksamen til kandidater som stryker, så gjelder kun den generelle 3-ukersfristen.

I tilfelle klage på sensur må sensorene ikke foreta notater på besvarelsene.  

Protokoll til utfylling av sensur får dere av studieadministrasjonen. Protokollene er klar til utskriving 3 virkedager etter eksamen. 

Muntlig eksamen

 • Tidspunkt for muntlig eksamen settes av foreleser i samarbeid med studenter og bedømmersensor.
 • Kontakt studieadministrasjonen for å booke eksamensrom. 
 • Er det ønskelig at studentene får beskjed via studentweb om dato, tid og sted for muntlig eksamen, må foreleser sende studieadm. en oversikt senest 1 uke på forhånd. 
 • Studenten kan trekke seg fra eksamen inntil 14 dager før eksamen. Vi oppfordrer foreleser til å minne studentene på dette, slik at vi unngår at foreleser og sensor blir sittende og vente på studenter som ikke møter til eksamen.
 • For emner med flere enn 4 kandidater skal bedømmersensor være ekstern. Eksamen skal avholdes senest 31. desember for høstsemesteret og 30. juni for vårsemesteret.
 • Protokoll til utfylling av sensur kan dere få av studieadministrasjonen i forkant av eksamen.

Utsatt og ny eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen for dem som har gyldig fravær under avsluttende eksamen. I noen emner blir det også arrangert ny eksamen for dem som har strøket i emnet. Du kan lese på emnesiden hvilke regler som gjelder for ditt emne. Studieadm. vil sende ut beskjed til de foreleserne som må lage utsatt/ny prøve når oppmeldingsfristen for studentene har gått ut. 

Det er mulig å tilby en annen eksamensform ved utsatt/ny eksamen enn ved ordinær eksamen ( praktisk hvis det er få kandidater). Dette skal studentene i så fall ha beskjed om så tidlig som mulig. Muntlige eksamener behøver ikke å avholdes på samme dato som de skriftlige, men må avvikles innen utgangen av august/januar. 

Det er ikke krav om å levere nynorsk-versjon av eksamenssett på utsatt/ny eksamen. Om det må lages engelsk versjon vil dere få beskjed om det. Eksamenssettet må leveres så snart som mulig, og senest to arbeidsdager før eksamensdato. Følg samme prosedyre som ordinær eksamen.

Det er ikke nødvendig med ekstern sensor for å rette eksamensbesvarelser på utsatt/ny eksamen. Disse retter foreleserne selv. Protokoll får man av studieadministrasjonen. Sensufrist er 3 uker, som ved ordinær eksamen. 

Begrunnelse for karakter 

Les om sensurbegrunnelse etter sensur.  Etter ordinær skriftlig eksamen kan studenter be om begrunnelse innen 1 uke etter at resultatet er kunngjort i studentweb. Studenten skal sende krav om begrunnelse på e-post til studieinfo@math.uio.no, som videresender det til foreleser. Foreleser har ca. 2 uker på seg til å gi begrunnelse, og kan velge om det skal gis muntlig eller skriftlig. Sett studieinfo i kopi om det gis svar på e-post.  Fristene er satt slik at studentenes rettigheter ivaretas. Dersom du gir begrunnelse etter fristen skaper du ekstra arbeid for deg eller en kollega.

Fristen for å klage er innen tre uker etter at resultatet er kunngjort. Dersom studenten først har bedt om begrunnelse for karakteren eller klaget over formelle feil ved eksamen, gjelder klagefristen fra det tidspunktet studenten har fått svar på sin begrunnelse.

Behold eksamensbesvarelsene hos deg til du er ferdig med å gi begrunnelser, og returner de til ekspedisjonen etterpå.

Klagekommisjon

Det er en klar økning i klagesaker for hvert år. Ny rutine fra 2018 er at foreleserne i de største emnene finner eksternt medlem i klagekommisjonen på samme tidspunkt som de finner bedømmersensor til ordinær eksamen. Interne medlemmer av klagekommisjonen blir oppnevnt av undervisningslederne i samarbeid med studieadministrasjonen. Dette gjøres for å effektivisere prosessen med å få behandlet klagesakene. Kommer det klager inn i de mindre emnene vil studieadministrasjonen etterspørre forslag til klagekommisjon fortløpende. 

Alle klagesaker skal behandles på nytt av en klagekommisjon som består av to nye sensorer, der minst en må være ekstern (ikke ansatt på UiO de 2 siste årene). De som sitter i klagekommisjonen kan ikke ha vært del av rettingen av eksamen det klages på. 

Husk å lever løsningsforslag/ sensurveiledning og evt. annen informasjon som klagekommisjonen har bruk for til studieadministrasjonen. 

Det er også viktig å returnere eksamensbesvarelser til Ekspedisjonen etter at fristen for å be om begrunnelse har gått ut. Dette er særlig viktig før sommerferien. 

 

Sitter du i klagekommisjon? Du og ekstern bedømmersensor vil motta klagebesvarelser, oppgavesett, løsningsforslag og protokoll på e-post (besvarelsene legges også i posthyllen din). Studenten bør få svar innen 4-6 uker. Bruker dere lenger tid må dere gi  beskjed til studieadm. slik at de får gitt beskjed til studenten. Klagekommisjonen blir enige om en felles karakter for hver klagesak, og fyller ut protokoll som returneres signert til astudieadm. Studentene kan be om begrunnelse for karakter, så om dere ønsker/ har kapasitet kan dere lage et kort notat med begrunnelse for hver enkelt. 

 

 

Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 7. feb. 2020 16:53