English version of this page

Eksamens- og sensurveiledning og sensurbegrunnelser ved Matematisk institutt

Med henvisning til fakultetets sider om lovpålagt sensorveiledning anbefales følgende praksis for utarbeidelse av oppgaver, og bruk av veiledninger og begrunnelser under og etter skriftlige og muntlige eksamener ved instituttet.

Skriftlig eksamen

For skriftlige eksamener deles temaet naturlig i fire deler:

  1. Eksamensveiledning før eksamen  
  2. Eksamensveiledning under eksamen
  3. Sensurveiledning før sensur
  4. Sensurbegrunnelse etter sensur

 

Faglærer er ansvarlig for eksamensoppgavene som utarbeides i samarbeid med ekstern sensor og de andre emneansvarlige.  

Det er faglærers oppgave å påse at eksamenssettet i tilstrekkelig grad speiler emnets læringsmål.

For konte/utsatt eksamen gjelder det samme som for ordinær eksamen, bortsett fra at oppgaver ikke legges åpent tilgjengelig i etterkant.

 

1. Eksamensveiledning før eksamen 

Denne er uavhengig av det gitte oppgavesettet. Den viktigste veiledningen er normalt tidligere eksamenssett. I tillegg kan det være informasjon om formell struktur og generelle krav: Kortsvar/ langsvaroppgaver, flervalgsoppgaver og krav om utfyllende begrunnelser.

 

2. Eksamensveiledning under eksamen 

Oppgavesettene består ofte av flere deloppgaver. Hvor mye hver deloppgave teller oppgis på settet, også om alle deler teler likt. I tillegg er faglærer tilgjengelig for spørsmål under eksamen. 

 

3. Sensurveiledning før sensur  

Faglærer utarbeider et løsningsforslag som gjøres tilgjengelig for studentene etter eksamen, og normalt før sensur.  Dette er en fullstendig besvarelse som inkluderer framgangsmåte og begrunnelse der det er krevd.

Ekstern sensor, faglærer og interne sensorer blir enige om detaljer i vektingen av ulike type svar, dog slik at disse ikke kommer i konflikt med den vektingen som er oppgitt i eksamenssettet.

Normalt bruker sensorer et retteskjema, der en setter delpoeng på hver deloppgave og summerer  til slutt. Summen omgjøres til en bokstavkarakter etter en sammenligning med en mal utarbeidet av Norsk Matematikkråd. Faglærer og ekstern sensor kan bli enige om mindre justeringer i denne malen. En helhetsvurdering av besvarelsen er normalt avgjørende om summen ligger nær grensen mellom to bokstavkarakterer.

 

4. Sensurbegrunnelse etter sensur

Hvis emnet har mer enn 10 kandidater, kan studentene se karakterstatistikk i StudentWeb. På semestersiden til emnet: Legg ut den detaljerte vektingen som er brukt under sensur, dersom denne er vesentlig mer detaljert enn vektingen som er oppgitt under eksamen. Om malen fra Norsk Matematikkråd har blitt justert under sensuren opplyses det også om malen som ble brukt. 

Begrunnelse for studenter som ber om dette utarbeides på grunnlag av besvarelsen og delsummene som sensor har satt. Det er ikke nødvendig å gi delsummene som en del av begrunnelsen, men snarere en gjennomgang av hvilke deloppgaver som er godt besvart, hvilke som er delvis besvart og for hvilke deloppgaver  svaret er verdiløst.

En ikke trenger å oppgi poeng for deloppgaver fordi det ikke er summen av disse alene som avgjør karakter.

 

Muntlig eksamen

For muntlige eksamener deles temaet naturlig i to deler:

  1. Eksamensveiledning før eksamen
  2. Sensurveiledning etter eksamen

1. Eksamensveiledning før eksamen

Faglærer er ansvarlig for sammen med sensor å utarbeide en plan for muntlig eksamen som angir lengde, hva som forventes av studenten under eksamen og om det er forberedelsestid.
Planen kan inneholde en oversikt over hvilke deler av pensum som vil bli lagt vekt på under eksamen.

Eksamensveiledning legges ut på emnets semesterside.

2. Sensurveiledning etter eksamen

Sensur faller normalt umiddelbart etter, eller samme dag som eksamen er avlagt. Sensor gir, på forespørsel, en kort begrunnelse for karakter til kandidaten umiddelbart etter sensur.

 

Utarbeidet av Utdanningsleder Kristian Ranestad, 13.11.2017, revidert utgave vedtatt i studieutvalget 03.06.2019.

Publisert 2. mars 2018 11:28 - Sist endret 16. aug. 2019 20:34