Økonomi

Lønn

Lønn faddersjefer på fakultetet

Faddersjefer forventes å gjøre et betydelig organisasjonsmessig bidrag over ett år. Fakultetet ser stort utviklingspotensial i at initiativ kommer fra studentene selv, og ikke fra administrativt ansatte, Derfor ønsker vi at faddersjef tar en større rolle i utviklingsarbeidet innen mottak av studenter, i form av å inspirere og ta hånd om fadderkoordinatorene på instituttnivå. Dette vil frigjøre noe daglig drift fra studiestartkoordinators stilling, som igjen vil få tid til å utvikle fakultetets studiestart i tråd med fakultetets læringsmiljøarbeid.

Det anbefales at MN faddersjef lønnes likt med tilsvarende stilling ved de andre større fakultetene ved UiO, per august 2017 inntil 15% av lønnstrinn 40. Det anbefales tilsvarende at Internasjonal faddersjef lønnes med en lavere stillingsprosent, 10% av lønnstrinn 40.

Lønn fadderkoordinatorer på instituttene

Det er en fordel at studentene er pådrivere i studiestartsarbeidet. Fakultetets overordnete mål med studiestart er at den skal være knyttet til læringsmiljøarbeidet, og dette må derfor være lokalt forankret. Studiestart skal ikke være løsrevet fra fag- og studiemiljøet, og vi snakker dermed om en fadderorganisasjon som samarbeider tett med ansatte. For at det skal være mulig å ha god kommunikasjon med alle partene som er involvert, ønsker fakultetet at instituttene velger en av to løsninger:

  1. Fadderkoordinator på institutt er en stilling som utgjør en administrativ ressurs. Dette muliggjør et tettere ansatt-studentsamarbeid, og frigjør evt ressurser for studiekonsulenter i en ellers presset periode. Her lønnes faddersjefen på timebasis. Kontaktperson fra instituttet i studiestartsarbeidet fortsetter imidlertid å være en administrativt ansatt (studiekonsulenten på bachelornivå). Det skal finnes en stillingsbeskrivelse (som inneholder felles retningslinjer for faddersjefer på MN, samt lokale tillegg) for en slik stilling, og det skal være klart hvem stillingen svarer til.
  2. Fadderkoordinator på institutt er et frivillig verv som honoreres med et gavekort på 3000 kroner. Beløpet dekker ikke full arbeidsbelastning, men er en påskjønnelse for frivillig arbeid. Her skal fadderkoordinator utføre sine oppgaver, men administrative oppgaver løses utelukkende av ansatte. Administrativt ansatt er instituttets kontaktperson i studiestartsarbeidet. Dersom instituttet har behov for flere fadderkoordinatorer, må det vurderes om det er fordi arbeidet er av et omfang som gjør at begge skal ha samme påskjønnelse, eller om det er snakk om en leder og en medarbeider. Fakultetet ønsker at instituttet sender én fadderkoordinator fra instituttet til fakultetets faddersjefnettverksmøter. Fakultetet ønsker at studenter i disse vervene noterer timer i de kommende årene for å se på ressursbruk i studiestarten.

Grunnen til denne tydeliggjøringen av valg, er at vi lønner ikke fadderkoordinatorer på instituttnivå høyere enn 3000 kroner i honorar uten at det er en administrativ stilling, og da skal det være en utlyst og formell stilling. Dette for å tydeliggjøre forskjellen på verv og stilling.

Budsjett

Generelt har MN-fakultetet en holdning om at studiestart skjer lokalt. Fakultetets utgifter i forbindelse med studiestart skal derfor i hovedsak være knyttet til utvikling av organisasjonen, og ikke tiltak i studiestartsuken. Dette innebærer lønn for faddersjefene, kompetansehevingsutgifter (foredrag/seminar faddersjefer), oppstartseminar for fadderkoordinatorer.

Fakultetet ønsker at instituttene søker studiekvalitetsmidlene for nye tiltak i studiestarten, eller større omlegging av gamle aktiviteter. For utgifter som har gått inn som årlig drift i studiestart, ønsker fakultetet at instituttene bekoster dette av eget budsjett.  Fakultetet ønsker at instituttene er i stand til å presentere et budsjett for studiestart innen 15. april hvert år.

Pengeflyt

Studenter skal ikke legge ut for utgifter i studiestart. Instituttet skal ha rutiner for å informere fadderkoordinator om innkjøp, og fadderkoordinator skal ha en kontaktperson som kan hjelpe til med innkjøp. Instituttets kontaktperson for innkjøp må oppgi alternative kontaktpersoner ved ferieavvikling, som er informert om instituttets rutiner for innkjøp, eller innkjøp må være ferdig avklart før ferieavviklingen.

Publisert 24. jan. 2018 11:14 - Sist endret 26. jan. 2018 12:29