Revidere emner

Revisjon av et emne er når man endrer emnenavn, justerer emneinnhold, vurderingsform, karakterskala, eksamens- og undervisningssemester  osv.

Det å oppdatere emnesiden med generell informasjon som f.eks informasjon om rutiner ved klage og begrunnelse, legge ut informasjon om evaluering eller tydeliggjøre språket, innebærer ikke en emnerevisjon.

Behandling instituttet

  • programråd eller andre organ som har fått delegert myndighet fra instituttledelsen reviderer sine emner. Overgangsordning vedtas samtidig.
  • forslaget sendes til fakultetet i ephorte som et N-notat for behandling i STUV/dekanen. I notatet må det komme tydelig fram hvilke endringer som er vedtatt og hvordan saken er behandlet og vedtatt ved instituttet. Se også arkivplanen
  • revidert emnebeskrivelse, hvor endringene er markert med rød skrift, legges ved notatet som et vedlegg (V)

Behandling fakultetet

  • ved større endringer behandles saken i STUV og endelig vedtak gjøres av dekanen
  • ved mindre endringer/justeringer vedtas saken direkte av dekan

Etter at endringene i emnet er vedtatt

  • fakultetet oversender vedtaksbrev til instituttet i ephorte
  • fakultetet gjør nødvendige endringer i FS.
  • instituttet oppdaterer informasjonen på emnesidene i Vortex.

Frister

  • STUV-møte i mars for emner med oppstart i høstsemesteret
  • STUV-møtet i september for emner med oppstart i vårsemesteret

Frister for innsending til STUV

Publisert 10. jan. 2018 09:24 - Sist endret 17. jan. 2019 20:50