Høring: Behov for ny funksjonalitet ved obligatorisk oppmøte på undervisning?

Ceres arbeider med å videreutvikle Fagpersonweb-registreringen av oppmøte på undervisning i FS. De skal utvikle ny funksjonalitet slik at mer etterarbeid kan gjøres automatisk. Ceres trenger derfor innspill på hvilke reglementer vi har for obligatorisk oppmøte på undervisning.

Spørsmål

 • Hva slags regler finnes på UiO for obligatorisk oppmøte til undervisning?
 • Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte tilfellene? Mister studenten for eksempel studieplassen, plass på undervisningsparti, mulighet til å gå opp til eksamen?

Ceres ønsker gjerne konkrete eksempler på emneinformasjon og studieprograminformasjon der kravene til oppmøte er beskrevet.

Eksempler på reglement

 • Obligatorisk første oppmøte på studiet: Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag på studiet. Dersom studenten ikke møter, mister hun studieplassen.
 • Obligatorisk oppmøte til første undervisningstime: Hvis studenten ikke møter til første samling på et undervisningsparti, mister hun plassen på undervisningspartiet, men får ta eksamen likevel.
 • Krav om oppmøte på visse deler av undervisningen (obligatoriske kurs, ekskursjoner eller lignende) for å få godkjent emnet
 • Krav om en viss prosent tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen i et emne

I alle disse tilfellene kan oppmøtet i dag registreres i Fagpersonweb/oppmøte, men resten må gjøres manuelt ved at en saksbehandler tar ut rapporter fra FS og vurderer konsekvensene for hver enkelt student. Litt mer om oppmøteregistrering i Fagpersonweb (avpublisert www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/fagpersonweb/index.html)

Svarfrist 2. mars 2017 til fshjelp@admin.uio.no


Regel om manglende oppmøte på: Konsekvens Unntak Implementering i dag

Oppsummering av høringen på UiO

Se mange eksempler i høringssvarene fra fakultetene under tabellen

 første undervisningstime på et emne

Undervisnings- og/eller vurderingsmelding slettes Melding fra studenten før undervisningen kan være akseptabelt. Feltet FS.UNDERVISNINGSMELDING.STATUS_FREMMOTE_UND settes til N. Rutinen FS513.003 Sletting av undervisnings-/vurderingsmeldinger med passende parametersetting kjøres.

en andel av hele eller visse deler av undervisningen for et emne. Det kan være krav om oppmøte på riktig gruppe. Obs! For noen emner strekker undervisningen ser over flere terminer.

Vurderingsmeldingen  og eventuelt også undervisningsmeldingen slettes Alternative aktiviteter kan være akseptable (hjemmeoppgave, ekstra undervisning eller legeattest)

Hvis oppmøte er satt opp som obligatorisk aktivitet i vurderingsmodulen, slettes meldinger med rutinen FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger. For noen emner kan man flyttes over til en annen, mer omfattende vurderingsform.

Ellers manuell sletting på bakgrunn av oppmøtelister.

aktiviteter som ikke er knyttet til emne, men program (orienteringsdager/informasjonsmøter) Studieretten inndras Unntak kan avtales på forhånd Manuelt

 

Svar på høringen fra enhetene

Svar fra Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har flere typer av obligatorisk oppmøte.

JUS2111 biblioteks kurs (kildesøk), oppmøte 2 dager à to timer pr. gang + multiple choice prøve.

 • De som ikke består prøven eller mangler oppmøte får ikke godkjent oppgaven.
 • De som stryker på prøven får ny prøve i fronter.
 • De som mangler oppmøte må ta hele kurset på nytt - oppsamlings kurs.
 • De som mangler obligatorisk aktivitet får ikke fremstille seg til eksamen, eksamensmelding slettes.
 • http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/om-oblig-undervisning/

JUS2211 - obligatorisk kurs i forvaltningsrett, oppmøte min. 6 av 8 ganger (fravær maks 4 timer) + hjemmeoppgave 24 timers.

 • De som mangler godkjent oppmøte får ikkje lever oppgåve og får ikkje godkjent aktivitet
 • De som stryker på hjemmeoppgaven men har godkjent oppmøte får tilbud om å levere oppgave på nytt i forbindelse med oppsamlings kurs
 • De som ikke har godkjent obligatorisk oppgave får tilbud om oppsamlings kurs.
 • Oblig må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen.
 • http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/om-oblig-undervisning/

JUS3111 obligatorisk aktivitet, 3 deler som må godkjennes, med forskjellige krav til oppmøte.

 • Ikke godkjent obligatorisk aktivitet fører til at eksamensmeldingen slettes.
 • Retningslinjer for oppmøte, godkjenning og krav: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/om-oblig-kurs/

JUS4111 obligatorisk etikk

 • 8 timers kurs fordelt på to dager, 100 % oppmøte.
 • Er oppmøte godkjent så er alt i orden for fremstille seg til eksamen
 • Hvis oppmøte mangler får studenten tilbud om oppsamlings kurs mot slutten av semesteret.
 • Fagperson appen benyttes til oppmøteregistrering.
 • http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/#teaching

Svar fra Den internasjonale sommerskolen

Hva slags regler?

Konsekvenser

 • De som faller under 75 %-grensen må:
  - enten skrive og få godkjent av læreren en egen oppgave for det aktuelle emnet (vanligst),
  - eller blir fjernet fra kandidatlisten for eksamen (sjelden).

Kommentar om fravær og våre vurderingsenheter i FS

 • Hvorvidt oppmøte er innebygd i vurderingsenhetene til de ulike sommeremnene varierer. For eksempel: ISSN0110 & ISSN0140 (Norsk trinn 1 og 4) har ingen vurd.del om oppmøte, men ISSN0120 & ISSN0130 (Norsk trinn 2 og 3) har aktiv vurd.del for oppmøte. Opprydning av ulikheter i vurd.enheter bør gjøres.
 • Sommerskolen ønsker ikke at eksamensmeldingen blir automatisk fjernet i FS grunnet for mye fravær, administrasjonen vil gjerne kontrollere dette selv.
 • Sommerskolen må vurdere endringer til vurd.enheter hvis fravær skal automatisk påvirke eksamensmeldinger i FS.

Svar fra Det utdanningsvitenskaplige fakultetet

PED2xxx emner har obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag. Hvis ikke studenten har gyldig fravær slettes både undervisningsmelding og vurderingsmelding.

Mange av emnene våre har krav om 80 % oppmøte, eller liknende, på undervisning. Man får ikke gå opptil eksamen hvis ikke kravet oppfylles.

Se for eksempel

SPED4100

«Forelesninger
Noen forelesninger er obligatoriske. Dette spesifiseres i timeplanen.
På obligatorisk undervisning tillates et fravær på inntil 20 % beregnet på hele året. Eventuelt fravær utover 20 % må dokumenteres med legeerklæring.
Studenter som ikke leverer legeerklæring for fravær utover 20 % vil ikke kunne gå opp til eksamen.
Frammøte kontrolleres ved signatur på frammøtelister, både ved fellessamlinger og i gruppe. Du er selv ansvarlig for at listen blir signert. Frammøte regnes samlet for høst- og vårsemesteret.»

PPU3520D

«PPU3520D løpet av høst- og vårsemesteret må du vær til stede i:

 • minst 4 av 6 seminarsamlinger i fagdidaktikk
 • minst 3 av 4 seminarsamlinger i pedagogikk
 • minst 3 av 4 integrerte verksteder

Praksis
PPU Maksimalt gyldig fravær er: 2 dager i 3-ukerspraksisene og 4 dager i 6-ukerspraksisen. Ved ethvert fravær kan ILS kreve at praksis forlenges. Fravær utover dette kan medføre at praksisperioden ikke blir godkjent/bestått»

Svar fra Det humanistiske fakultet

Ved HF har vi obligatorisk oppmøte på mange av emnene våre (ca. 250-300 stk.), både bachelor- og masteremner. Det varierer en del fra institutt til institutt, hvor mye de bruker obligatorisk oppmøte på emnene sine.

1) Hva slags regler finnes for obligatorisk oppmøte til undervisning?

På de fleste av emnene ved HF som har obligatorisk oppmøte på undervisningen kreves det at studenten møter på et visst antall eller en viss prosentandel av seminarundervisningen.

Det finnes også følgende regler om oppmøte for noen emner ved HF:

 • Krav om oppmøte på første seminarundervisning
 • Krav om oppmøte til heldagsseminar med muntlig presentasjon
 • Krav om oppmøte til et visst antall kollokviegrupper
 • Krav om oppmøte til veiledningssamtale
 • Krav om oppmøte i form av obligatorisk studentaktivitet (presentasjon eller liknende) i deler av seminarundervisningen
 • Krav om frammøte på bibliotekskurs og bibliografi

For emnene med obligatorisk oppmøte, registreres dette som en obligatorisk aktivitet i vurderingskombinasjonen for emnet.

2) Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte tilfellene?

Dersom en student ikke oppfyller oppmøtekravet og ikke kan dokumentere gyldig fravær, får han/hun ikke anledning til å ta eksamen og eksamensmeldingen blir trukket.

Unntak fra dette er:

 • Noen få emner har et alternativt opplegg for studenter som ikke kan møte til undervisningen.
 • For noen få emner kan studentene som ikke oppfyller oppmøtekravet få anledning til å gjøre ekstraarbeid for å kompensere for fraværet.

For alle emner ved HF som har obligatorisk oppmøte opplyses det om dette i emnebeskrivelsene, som regel under "Undervisning".
Noen eksempler på emner ved HF som har obligatorisk oppmøte:
ARB1401: http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/ARB1401/
ENG4112: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG4112/
KFL2030: http://www.uio.no/studier/emner/annet/skk/KFL2030/
KIN2510: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/KIN2510/
KUN1000: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/KUN1000/
EXFAC03-HUM: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXFAC03-HUM/
SEU1300: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SEU1300/

Svar fra Det teologiske fakultet

På TF opererer vi med følgende krav til obligatorisk oppmøte på undervisning:

1 Krav om en viss prosent tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen i emnet: Dersom kravet ikke møtes får ikke studenten gå opp til eksamen. Studenter med for lavt fremmøte kan ta kontakt med gruppelærer for å gjøre avtale om annen obligatorisk aktivitet som kan kompensere for manglende deltagelse. Dette står beskrevet under "Obligatoriske aktiviteter" under "Undervisning"/"Obligatoriske aktiviteter" på emnesiden. Se eksempelvis

2 Krav om oppmøte på ekskursjoner som er en vesentlig komponent av emnet, eller der mesteparten av undervisningen foregår på ekskursjon: Dersom studenten ikke deltar på obligatorisk ekskursjon så får hun ikke gå opp til eksamen og mister også plass på undervisningen. Dette står beskrevet under "Teaching" i emnet

3 Krav om deltagelse på et tre-dagers seminar (eksternt) for programstudenter ved fakultetet: Studenter som ikke deltar, og som heller ikke søker fritak, får ikke gå opp til eksamen. Dette står beskrevet under "Obligatoriske aktiviteter" under "Undervisning"/"Obligatoriske aktiviteter" på emnesiden. Gjelder

Svar fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ved SV er obligatorisk oppmøte svært vanlig og forekommer på mange emner. Men det er også ett institutt (ØI) som ikke bruker obligatorisk oppmøte på noen undervisningen. Her er det andre skriftlige obligatoriske aktiviteter knyttet til emnene.

1) Hva slags regler finnes for obligatorisk oppmøte til undervisning?

Se https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/sv-oblig.html

Det i hovedsak 2 typer av obligatorisk oppmøte til undervisningen.

 • Krav om obligatorisk oppmøte i en viss prosentdel av undervisningen, f.eks. 7 av 10 ganger.
 • Krav om obligatorisk oppmøte første undervisningsgang

Det er også noen emner med obligatorisk oppmøte på bestemte kurs, f.eks. et litteratursøkekurs.

Psykologisk institutt har på profesjonsstudiet praksisemner med 100% obligatorisk oppmøte:
PSYC5410 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5410/index.html
PSYC5401 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC5401/index.html
PSYC4400 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSYC4400/index.html

2) Hva er konsekvensene av at en student ikke oppfyller oppmøtekravet i de enkelte tilfellene?

De som ikke oppfyller oppmøtekravet får eksamensmeldingen trukket grunnet manglende obligatoriske krav.
Det er i noen tilfeller mulig å kompensere for tapt oppmøte på annen måte, eks. TIK4001.

Her følger noen eksempler på varianter av oppmøtekrav:

SOSANT1050 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/index.html
80% deltakelse i seminarundervisningen
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.
Obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

SOSANT3090 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT3090/index.html
Deltakelse i litteratursøkekurs og alle seminarer (totalt 2 timer x 5 ganger V-17).
Fravær max én gang kan godkjennes dersom det er dokumentert med sykmelding. Fravær utover én gang vil medføre at studenten mister eksamensadgang, uavhengig av om det foreligger sykmelding.

Oppmøtekrevet kan også være delt mellom forskjellige typer seminarer:
STV1000 - https://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1000/#teaching
Oppmøte på første seminar.
Deltakelse på minimum fem av åtte seminarer.
Deltagelse på minimum ett seminar med faglige diskusjoner.

SVEXFAC03 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVEXFAC03/#teaching
«Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.»

TIK4001 - https://www.uio.no/studier/emner/sv/tik/TIK4001/#teaching
Undervisningen foregår fra uke 34 t.om uke 50. Det er obligatorisk oppmøte (minst 80%) på forelesninger. Gyldig fravær ut over dette må dokumenteres. Ved mye gyldig fravær kan studenten pålegges ekstra obligatorisk aktivitet (f.eks ekstra semesteroppgave eller muntlig presentasjon).

Ved obligatorisk oppmøte på første undervisningsgang varierer det om studenten mister retten til å gjennomføre emnet eller kan overføres til en selvstudiums variant.
PSY1000 - http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY1000/
«Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.»

Svar fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

MN-fakultetsnivået: På HMS0507 Brannsikkerhet (3 timer forelesning og praktisk øvelse 0 sp.) er det godkjent oppmøte som kvalifiserer til bestått emne. Vi registrerer oppmøte i fagpersonweb, fs-hjelp kjører en sql og vi sensurerer. I slutten av semesteret sletter vi eksamensmeldinger og undervisningsmeldinger, dvs studenter som ikke har møtt.

Matematisk:
Per nå har vi ikke obligatorisk oppmøte på noen av våre ordinære emner, men vi ser på muligheten for å endre dette i fremtiden da vi har hatt økende pågang på våre emner de siste semestrene.

Informatikk:
På Ifi praktiserer vi det med ulike krav.

Ifi har obligatorisk oppmøte på mange emner på første forelesning. De som ikkje møter får undervisnings- og eksamensmeldingen slettet (unntatt de som har obliger godkjent fra før, her slettes ikke eksamensmeldingen). Studenter uten godkjent fravær kan melde seg til undervisning igjen på etteropptaket dersom ledig plass. Oppmøte registreres under møtt-status i undervisningsenhet samlebilde. Her pleier vi scanne studentkort ved oppmøte og får Michal Grude til å overføre dette til riktig post i FS. Vi sletter med rutinen 515.003.

Ifi har noen emner med obligatorisk oppmøte på hele eller deler av undervisningen. For eksempel har INF3700 obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene. INF5200: Det kreves tilstedeværelse på 80 % av diskusjonene. For denne type opbligatorisk oppmøte er det faglærer som holder oversikt og melder fra til studieadminstrasjonen som sørger for at studenter som ikke møter nok ikke får ta eksamen ved at eksamensmeldingen slettes.

Vi har obligatorisk oppmøte på informasjonsdag for nye bahelorstudenter. De som ikkje møter får studieretten inndratt, etter at vi har forsøkt kontakte dem. Men dette er ikke i tilknytning til undervinsing så det regner jeg ikke som del av spørsmålet. Masterstudenter har også obligatorisk oppmøte som ikke er knyttet til et emne.
 

Svar fra Det medisinske fakultet

Som det fremgår under vil det være helt sentralt for håndteringen av fremmøte i medisinstudiet at det kan finnes flere regler for fremmøte innenfor en og samme undervisningsaktivitet i FS. Timeplanen vår er som kjent organisert rundt gruppestørrelse med en lang rekke former for undervisning i en og samme FS-aktivitet.

Medisinstudiet/Ernæringsstudiet

Ved medisinstudiet er det obligatorisk oppmøte første dagen, samt en dag til første uken (ikke samme dag hvert semester). Her kan det innvilges fritak etter avtale med studiekonsulenten som er ansvarlig for mottaket. Konsekvensene for å ikke møte er tap av studierett.

Ved medisinstudiet er det satt opp slik at en undervisningsaktivitet i FS kan ha flere ulike oppmøtekrav satt opp mot ulike deler av samme aktivitet. Derfor er det viktig at vi kan ha flere oppmøtekrav til samme undervisningsaktivitet. Skillet på de ulike kravene kan være både parallelt (to eller flere samtidig) og suksessivt (altså kravene kommer etter hverandre i tid)

Eksempel: MED3300 – klippet ut fra emnebeskrivelsen: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED3300/

 • Kirurgiske fag: kirurgisk håndvask. 1 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Indremedisinske fag og kirurgiske fag: 2 dager hospitering – Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Kliniske smågrupper i anestesiologi, indremedisinske fag og kirurgiske fag: Anestesiologi har 1 klinisk smågruppe, indremedisinske fag (hjerte/lunge/blodsykdommer/infeksjon/endokrinologi) har 12 kliniske smågrupper og kirurgiske fag(kar/thorax/onkologi) har 4 kliniske smågrupper. Studenter må være tilstede på til sammen minst 12 av disse. Ved mindre enn 12 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.
 • Gruppeundervisning i medisinske atferdsfag, radiologi og patologi: Radiologi har 2 gruppeundervisninger, medisinske atferdsfag har 4 gruppeundervisning og patologi har 4 gruppeundervisninger. Studenter må være tilstede på 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.
 • Journalopptak: Journalskriving er obligatorisk. Alle studenter skal skrive fem journaler i indremedisinske fag og to journaler i kirurgiske fag.

Alle disse aktivitetene er knyttet opp til samme smågruppeundervisning (aktivitet) i FS, men oppmøtet må dermed registreres hver for seg.

Følgende oppmøteregler benyttes på medisinstudiet – ved for mye fravær mister studentene retten å gå opp til eksamen (kode «M» - manglende obligatorisk – i FS):

 • 100% oppmøte ved få aktiviteter. Her kan studentene ved gyldig fravær få gjennomføre i annen gruppe.
 • X av Y ganger tilstedeværelse (f.eks. 12 av 16 ganger). Det er ikke gyldig fravær utover dette. På enkelte emner er dette kravet fordelt over to terminer for eksempel MED1100 og MED2200).
 • Gjennomføringskrav. Studentene må gjennomføre en eller flere obligatoriske aktiviteter (ev. få disse aktivitetene godkjent). Dette gjøres da i undervisning som ligger i en aktivitet med obligatorisk undervisning på deler av aktiviteten, men der denne undervisningen i seg selv ikke er obligatorisk (kun studentaktiviteten). Eksempel på dette kan være MED2200 (disseksjon og demonstrasjon – uke 1-13, og funksjonsundersøkelse på medstudent, uke 14-30):
 • http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED2200/
 • Journalopptak: Studentene må skrive en eller flere journaler for å være kvalifisert til å gå opp til eksamen. Disse koblet opp mot egne timeplanforekomster i undervisningsaktivitetene.
 • Obligatorisk oppgave: Det skrives en obligatorisk oppgave som må godkjennes innen fastsatt frist
 • Tilstedeværelse på hendelser i klinikk. For eksempel: 3 fødsler og et keisersnitt.
 • Presentasjon: Hver student må presentere et gitt emne til de øvrige studentene. «Powerpointen» må godkjennes i forkant av presentasjonen. Et kort sammendrag må også godkjennes.
 • Gjennomføre praksis:
  - Minimum 80 % tilstedeværelse på praksis ved sykehus (38 timer i uken dagtid, og minimum 6 vakter) og i primærhelsetjenesten. Praksisen skal i tillegg godkjennes ved avsluttet praksis («ved slutten av»). Ikke godkjent praksis skal begrunnes skriftlig
  - Få 6 av 9 ferdigheter godkjent av sykehuskoordinator eller praksisveileder (både på sykehus og i primærhelsetjenesten)
  - Få godkjent 10 journaler og 5 epikriser av - sykehuskoordinator
  - Gjennomføre ulike besøk hos ulike institusjoner (minimum tre av en liste)
  - Gjennomføre flere ulike aktiviteter.
  - Få enkelte av praksisene vurdert av lege, pasient og studenten selv

ernæring har de oppmøtekrav 80 % tilstedeværelse på undervisningen, som er delt inn i blokker (80% på hver blokk). Dersom de er tilstede på minimum 70% av undervisningen kan dette kompenseres, slik at undervisningen likevel blir godkjent.

Bachelor- og masterstudiene

Relativt utbredt med regler for 75-80 % deltakelse for å ha rett til å gå opp til eksamen. For noen emner kan det være en mulighet for å skrive en kompensasjonsoppgave for å bøte på manglende oppmøte.

 

Publisert 16. feb. 2017 15:14 - Sist endret 23. juli 2018 13:58