FS-møte 7. oktober 2019

Frist for ønsker: 27. september 2019. Send inn skjema

Saker

 1. T.o. Ønske 9/2019 Studentweb: Endre veivalg: ikke slette meldinger. Ønsket av FS-møtet 3.6.2019, sendt Unit 4.6.2019
 2. T.o. Ønske 10/2019 Begrense antall emner en student får melde seg til pr. semester? Ønsket av FS-møtet oktober 2017, sendt Unit 4.6.2019
  Referat: MN stilte spørsmål om Studieavdelingen vil melde inn behovet ytterligere en gang. Det er det per i dag ikke planer om.
 3. T.o. Ønske 11/2019 Emnekombinasjon samlebilde: Felt for siste semester for å velge inn emnegruppe. Ønsket av HF og SV. Sendt Unit 9.7.2019
  Referat: MF ville ønsket  gi innspill til saken dersom den var blitt diskutert i FS-nettverket før den ble sendt inn. MF har innspill i forbindelse med emneprioritering. Studieavdelingen tar selvkritikk og ser at ønsket eventuelt kunne blitt utdypet med noe om emneprioritering i dialog med FS-nettverket.
 4. T.o. Ønske 12/2019 Synliggjøre påloggingsalternativene for Studentweb o.l. Ønsket av Houston og studieavdelingen, sendt Unit 8.8.2019
 5. T.o. Ønske 13/2019 Endringslogg fra und.akt. samlebilde om to LMS-felt. Ønsket av studieavdelingen, sendt Unit 20.9.2019
 6. Ønske 14/2019 Ph.d.: Vise godkjent opplæringsdel. Ønsket av UV.
  Referat: UV var ikke tilstede på møtet, og ønsket ble ikke behandlet
 7. Ønske 15/2019 Emner med både seminarvariant og selvstudiumsvariant. Sperre vedr. eksamensvariant. Ønsket av SV
  Referat: Studieavdelingen ønsker å få det formelt avklart om det er greit å ha emner med to forskjellige vurderingsformer. Fakultetene støtter forslaget, fordi selv om det kun gjelder fire emner, omfatter til sammen om lag 3000 eksamenskandidater.
 8. Ønske 16/2019 Håndtere obligatorisk fremmøte i FS. Ønsket av MF
  Referat:
  MN er svært enige i ønsket, og har de samme behovene.
  JF minner om at man ikke må glemme aktivitetene (obligene) i Canvas i dette arbeidet. MN støtter det poenget.

  Når man fortsatt er i pilotfasen i hvordan man gjør oppmøteregistrering, og så kan man ikke effektivisere hvordan man gjør det med utstyr.
  Kunne tenke seg å bruke et slikt system til å registrere et ferdighetskrav. F.eks på disseksjon på medisin, så kan man registrere at studenten har oppfylt kravene til å få øvelsen godkjent.

  Ønsket støttes av alle fakulteter.

  Studieavdelingen tar et ettermøte.
 9. T.o. FS/Tableau nyhetsbrev sendt ut siden forrige møteinnkalling: Ingen
 10. T.o. Status endringsønsker sendt til Unit i 2019
  Referat: MF ønsket status på ønsket ønske 1/2019 Flere tegn i feltene for "Navn" i vurderingskombinasjon samlebilde. Studieavdelingen purrer på status for neste møte i ekspertgruppen for vurdering. --> Se innspillsteksten for oppdatering 8.10.2019
 11. Møtetider våren 2020 i møterom 3 i 10. et. Lucy Smiths hus
  - 9. mars kl. 14-15.30. Frist for saker og endringsønsker onsdag 26. februar kl. 12
  - 8. juni kl. 14-15. Frist for saker og endringsønsker onsdag 27. mai kl. 12
 12. T.o. E-post sendt til studieledere om oppnevning av tableau-superbruker for studier: Denne høsten vil det rulles ut et par standardrapporter i Tableau med nøkkeltall for kontorsjefer og andre ledere. UiO-Tableau teamet gir opplæring i rapportene, og i den forbindelse er det viktig for oss at studiesiden er representert. I utgangspunktet har det så langt vært FS-koordinator som er kontaktperson for tall for studiesiden, men med innføringen av Tableau som statistikkverktøy, så er det ikke sikkert at det er samme personer som er FS-koordinatorer som kan eller skal være hovedkontaktpersoner for studietall.
  Studieavdelingen ber fakultetet oppnevne 1-2 personer som kan komme på opplæringen i oktober og november. Navn og brukernavn på de aktuelle superbrukere sendes til uio-tableau@admin.uio.no
  Viktige data er studiepoeng, aktive studenter og uteksaminerte kandidater, tall vi får penger for og blir målt på fra KD.
  I løpet av opplæringsmøtet blir de som kommer på møtet introdusert for kontorsjef-dashboardet og noen nye rapporter som erstatter Styringskartet med UiOs måltall. Tanken er at dere sammen med superbrukere innen økonomi- og resultatdata fra Cristin skal kunne holde kurs for kontorsjefer og andre ledere i de nye rapportene, samt hjelpe til å svare på oppfølgingsspørsmål om dette.
  Karen Sikkeland vil være med på opplæringsmøtene for å kunne svare på spørsmål og ta imot eventuelle innspill og kommentarer. 
  De navnene som meldes inn vil foreløbig legges til oversikten til fakultetenes fs-koordinatorer.

Eventuelt

a. MN: Ulønnede praksisveiledere på apotek. For å få tilgang til riktige moduler (Canvas) og godkjenne praksis, må praksisveiledere opprettes i Canvas. Disse på opprettes i SAP for å få gjestebruker-tilgang på UiO. Utfordringen ligger i å få disse opprettet i SAP uten kontrakt.

Studieavdelingen undersøker saken med kollegaene som har jobbet med saken i DIG og gir MN beskjed om hvem som må følge denne saken videre (om HR på MN må ta det videre med SAP)

b. MN stilte spørsmål om hvilke vurderinger studieavdelingen gjør før studieavdelingen sender endringsønsker til Unit uten å ta dem opp i FS-nettverket først.

Svar: Studieavdelingen vurderer at særlig endringer i opptaksmodulen og FS-API-er normalt kan sendes direkte etter en FS-faglig vurdering i studieavdelingen, siden opptaksarbeidet stor grad behandles i studieavdelingen, og ønskene dels er svært spesialiserte.
Ettersom møtene i FS-nettverket fra desember 2016 til dels er erstattet av FS-nyhetsbrev, og det er langt mellom møtene, har studieavdelingen vurdert det slik at endringsønsker som er godt begrunnet og innebærer en forbedring av FS for UiO som helthet, med fordel kan sendes rett til Unit etter FS-faglig vurdering i studieavdelingen og dialog med fakulteter som har meldt inn behovet. På denne måten går det raskt å få meldt endringsønsker videre. Studieavdelingen har forstått det som at fakultetene har vært fornøyd med ordningen og får god oversikt over alle endringsønsker UiO melder inn i orienteringssakene.

c. Passordbytte til FSPROD minst en gang i året heretter. Begripelig e-post kommer fra Usit i forkant.

d. Neste FS Brukerforum blir i Bergen 24. og 25. mars 2020.

Publisert 18. mars 2019 14:14 - Sist endret 10. okt. 2019 15:13