Ønsker 2015

Oversikt over UiOs ønsker til Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) vedrørende FS-utvikling i 2015. Se også Årsverk til videreutvikling av FS

Innvilgede ønsker markeres med grønt

1 FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering - studentnr. default (29.1.2015) (SV)

 • I modul  programstudent ønsker vi at FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering skal vise studentnummer på rapportutskriften og det er default-hake for dette.
 • Tatt opp i  FS-møtet med fakultetene (8.9.2014)
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1717937
 • Status: Løst i FS7.7 i februar 2015

2 FS101.014 knyttet til nye funksjonaliteteter i ny Søknadsweb (20.4.2015) (AF/SOT)

 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 13.4.2015
 • Innspillsteksten Tilpassing av 101.014 til nye funksjonaliteter i Søknadsweb
 • FSATs RT#1790927
 • Status: Første del av saken løst:Til FS7.7.2 (mai 2015) kommer det et nytt parameter i rapporten: "Kun dokumenter som inngår i søknaden". Videre vil dokumenter som har verdi N for relevant ikke vises i rapporten (dette gjelder også når en ikke har kryss for "Kun dokumenter som inngår i søknaden".
  Andre del av saken saken løst i FS7.7.2 eller 7.7.3: land for utdanningsbakgrunn:
  Det har kommet et visvalg "Land utdanningsbakgrunn" for lokale opptak. Da kommer det også et filtreringsvalg for land. Når dette markeres, vil kun søkere som har verdi for utdanningsland vises. Deretter er det mulig å angi en tekst (landnr. eller landnavn) for å kun filtrere på søkere fra et bestemt land.

3 Visning av dokumentarkiv i Søknadsweb (20.4.2015) (AF/SOT)

4 Åpne dokumentopplasting for enkeltsøkere (20.4.2015) (AF/SOT)

 • Tatt opp i FS-møtet med fakultetene 13.4.2015
 • Innspillsteksten Dokumentopplasting
 • FSATs RT#1790928
 • Status 30.3.2016: Gjort til FS7.9: I nedre del av bildet søknad er det lagt til et nytt dato-felt "Frist ettersending". Denne skal overstyre fristen som er oppgitt på opptaket, kan med denne gi en senere frist (ikke tidligere). Fra FS7.9 vil funksjonen som markerer om det er kommet nye dokumenter på en søknad ta hensyn til dette feltet. (For sistnevevnte er det noe som forløpig fusker - kommer retting)
  Det gjenstår å oppdatere selve søknadsweb til å ta hensyn til dato-feltet, for visning av den enkelte søkers reelle frist. FSAT har en utviklingssak på det. Virker naturlig å få inn til neste versjon.

5 Samkunnskapskrav for HMS-kurs ved MN-fakultetet (11.6.2015) (MN)

6 Umiddelbar automatisk kandidatnummerering (25.06.2015) (MN)

7 Studentnummer i FS-rapport 470.004 oppmøteliste (28.6.2015) (MN)

8 Opptak til UIOMASTER: ny rangeringslikhetstype for «Underrepresentert kjønn» (14.9.2015) (AF/SOT)

 • I forbindelse med opptak til UIOMASTER har vi behov for en ny rangeringslikhetstype for «Underrepresentert kjønn». Forskrift om lokale opptak til UiO § 6-1 (4) sier at underrepresentert kjønn er et av flere kriterier for rangering ved poenglikhet.
 • Innspillsteksten
 • Tatt opp i FS-møtet 7. september
 • FSATs RT#1922164
 • Status: Tatt opp i Planleggingsgruppen 10. nov. 2015. Ønsket er støttet, men UiO må presisere løsningsforslaget. Presisering sendt inn 26.11.2015, se oppdatert innspillstekst. Tatt opp i Planleggingsgruppen 26. jan. 2016. Blir tatt på UiOs Årsverk til videreutvikling av FS med presiseringen. Løst 11.2.2016

9 Egen vitnemålsvariant for fellesgrader (13.8.2015) (AF og UiB)

 • Oppfølging i forbindelse med ny mal for vitnemål (FS670.001 osv.)
 • Felles ønske fra UiO og UiB
 • Orientert om på FS-møtet 7. september
 • Innspillsteksten
 • FSATs RT#1887034
 • Status: Prioritert høyt i FS' nasjonale planleggingsgruppe i 3. september 2015 og 26. januar 2016. Løst i FS7.9.1 (flis 01) våren 2016
  * I bildet Kvalifikasjon er det lagt til nytt J/N-felt: Fellesgrad-varient for side 3. Denne gjelder også for ph.d.-varianten
  * FS670.002 Vitnemål: Dersom J for fellesgrad-variant: Logo og institusjonsnavn tas vekk, og alle emnenavn (interne resultater) får institusjonsnavn i parentes bak. Ekstra side med beskrivelse av karaktersystem etc vises ikke frem.
  * FS670.003 DS: Nytt valg for sidenummerering ved utskrift. Dersom J for fellesgrad-variant: Alle emnenavn (interne resultater) får institusjonsnavn i parentes bak. Ekstra side med beskrivelse av karaktersystem etc vises ikke frem.

10 Snarvei fra Søknad samlebilde til Søknad samlebilde historikk (AF/SOT)

11 ERASMUSINSTKODE i tabell INSTITUSJON i FS270.001 Utvekslingspersoner (23.10.2015) (AF/SOT)

12 Utvide antall tegn i opptaksmodulen tabell SOKNAD_OPPTAKSGRLAG/STUDPROSSTUD_OPPTAKSGRLAG kolonne KOMMENTAR (23.10.2015) (AF/SOT)

13 Klagestatistikk FS579.002 - summere kolonner (26.101.2015) (HF)

 • Tatt opp i FS-nettverket 08.06.2015
 • Innspillsteksten (5/2015)
 • FSATs RT#1959841 og ny RT-kø #208030
 • Status etter møtet i Planleggingsgruppen 10. nov. 2015:
  Pkt. 1: Sum for avvist, uendret, gunst, ugunst, annet og ikke angitt ønskes vist i rapporten.
  Pkt. 2: Vise om det er store endringer i klagesakene.
  Pkt. 3: Vise utvikling av klager over tid.
  Planleggingsgruppen støtter at pkt. 1 blir løst i FS, og det settes på ønskelisten. Saker på ønskelisten blir rangert på møte i Planleggingsgruppen 26. januar 2016.
  Pkt. 2 og 3 bør løses i Tableau ved at det lages en standardrapport i Datavarehuset.
 • Pkt. 1 løst i FS 8.1.3 høsten 2018. Pkt. 2 og 3 løst i Tableau tidligere.

14 Nedtrekksmeny i bildet Person/Student (26.10.2015) (MN)

 • Tatt opp i FS-nettverket 08.06.2015
 • Innspillsteksten 6/2015
 • FSATs RT#1959858
 • Status: Tatt opp i Planleggingsgruppa 10. nov. 2015. Settes på ønskelisten med følgende rekkefølge i nedtrekksmenyen:
  1. Student samlebilde
  2. Søknad samlebilde
  3. Søknad samlebilde NOM
  4. Godkjenningssak samlebilde
  5. Utvekslingsperson
  6. Dokumentarkiv
  7. Fagperson
 • Løst: Overgang fra bildet Person/Student til de syv nevnte bildene er på plass til FS7.9.7 som kommer i FSPROD ca. november 2016.

15 Bildet fagperson, nye datofelter (28.10.2015) (flere)

16 FS-rapporter der sum viser bare for totalt og kvinner, ikke menn, særlig FS580.001 (14.12.2015) (JUS)

 • Tatt opp i FS-nettverket 7.12.2015
 • FSATs RT#2007429
 • Status: Løst i FS7.9. Rapporten FS580.001 er utvidet med visning av karakterfordeling for menn, både i tabellen og i grafen.

17 Ved passordendring, kreve at nytt passord er ulikt det gamle (AF)

 • ROS-vurderingen av FS høsten 2015 kom det frem at vi må kreve oftere endring av passord til FS for alle brukere.
 • FSsystem må tilrettelegges slik at nytt passordet må være et annet enn det gamle dersom en bruker endrer passord.
 • Hensikten er å sikre at tilganger til opplysninger i FS begrenses til de som skal ha tilgang.
 • FSATs RT#2018834
 • Status juli 2016: Vi kan be databasedrift sette opp det for UiO. Under arbeid.

18 Nullstille timeplaner med FS408.001 (18.12.2015) (AF)

 • Tatt opp i FS-nettverket 19. oktober 2015
 • Utvide rutinen FS408.001 med funksjon for å kunne «nullstille» forrige års tildelte dag og tid. Med «nullstilling» vil vi at feltene for ukedag, klokkeslett (fra-til) og dato (fra-til) blir nullstilt. Man må få beholde de kopierte verdiene for timetall per uke og antall rom. Rom og fagperson er det allerede haker for i rutinen.
 • FSATs RT#2012150
 • Blir tatt på UiOs Årsverk til videreutvikling av FS
 • Status: Løst i FS7.9, mars 2016.

I tillegg diverse andre innspill i forbindelse med ny undervisningsmodul, Studentweb3, ny mal for vitnemål (FS670.001 osv.) og oppmøteregistrering i Fagpersonweb.

Publisert 13. feb. 2015 10:21 - Sist endret 17. juli 2018 12:27