Behov for ny funksjonalitet vedr. begrunnelser og klager i StudentWeb?

Status fra den nasjonale StudentWeb-gruppen 19. januar 2010: Enighet om å ikke lage ny funksjonalitet for å be om begrunnelse og klage.

Neste møte i den nasjonale StudentWeb-gruppen holdes 19. januar 2010. Et av temaene vil være å diskutere om institusjonene har behov for ny funksjonalitet i StudentWeb knyttet til klager over karakterfastsetting og retten til begrunnelser.

Årsaken til at temaet kommer opp, er lovendringen av 19. juni 2009 der fristen for å be om begrunnelse er redusert til én uke, jf, § 5-3 (1). Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse

Eksempler på behov kan være f.eks. være:

  • Bør det finnes en funksjonalitet, f.eks. en knapp i StudentWeb der studenten kan be om begrunnelse? Blir det for lett?
  • Bør det finnes en funksjonalitet, f.eks. en knapp i StudentWeb der studenten kan klage på sensur? Blir det for lett?
  • Dersom feltet Klagefrist på Vurderingsenhet samlebilde er fylt ut, bør fristen komme frem under Innsyn > Resultater?

Funksjonalitet knyttet til klager og sensur som finnes i StudentWeb pr. i dag er:

  • Mulighet til å publisere kunngjøringdato under Innsyn > Eksamensmeldinger og > Resultater
  • Under Innsyn > Resultater nederst er det peker til Informasjon om klagemuligheter

 Vi ber fakultetenes FS-superbrukere melde behov til fshjelp innen 5. januar 2010.

 


To tilbakemelding fra MF 1.12.2009

1 Vi har diskutert forslagene her hos oss og kommet frem til vi ikke synes det burde være funksjonalitet for å be om begrunnelse eller klage i Studentweb. Spesielt ved klage vil det være uheldig at studenten spontant kan klage ved hjelp av et enkelt tastetrykk idet resultatet blir publisert. Dette blir for lett etter vår mening.

Når det gjelder spørsmålet om publisering av klagefrist sammen med resultat i Studentweb så synes vi dette er en god ide som vi gjerne kunne tenke oss implementert.

 

2 Vi administrative ved ISH har diskutert forespørselen deres, og kommet  frem til følgende tilbakemelding:  

1) Vi opplever at våre studenter er velinformerte vedr. klagerett og rett til begrunnelse, og at de som ønsker å benytte seg av disse  mulighetene, allerede gjør det pr. d.d.  

Vårt utgangspunkt er derfor at det for oss ikke foreligger et behov for å forenkle studentenes tilgang til å klage på karakterer og/eller be om begrunnelse.  

2) Pr. i dag må våre studenter be skriftlig om begrunnelse og/eller sende skriftlig klage på sensur.  

Vi opplever at den skriftlige formen gir studentene mulighet til å komme med viktige tilbakemeldinger, særlig mht. hvorfor de klager. Krav om skriftlig klage kan dermed, ved å sikre mulighet for eksplisitt tilbakemelding, sies å forbedre klagers mulighet til å komme til orde, noe som igjen kan sies å være med å kvalitetssikre klageprosessen. (Gjør oppmerksom på at student som ikke ønsker å begrunne klage på sensur, ikke behøver skrive mer enn at hun/han klager.)  

Vi mener dermed at adgang til å be om begrunnelse og/eller klage på sensur i StudentWeb, evt. vil måtte kombineres med en funksjon som gir studentene mulighet til å komme med eksplisitt begrunnelse på hvorfor de sender forespørselen.  

3) Dersom vi utgår fra at adgang til å be om begrunnelse og/eller klage på sensur i StudentWeb medfører et økt antall slike forespørsler, vil man måtte anta at slike foreslåtte funksjoner vil kunne føre til økt  arbeidsbelastning på både administrativt og vitenskapelig ansatte. En slik kostnad må ses i lys av hvor fordelaktig de nye funksjonene i  StudentWeb vil være for studenter og studieprogram.  

Da vi anser at både seksjonens og våre programstudenters interesser blir ivaretatt godt av dagens rutiner, ser vi ikke hvordan vi skal rettferdiggjøre potensielt utvidet arbeidsmengde forårsaket av "enklere" tilgang til å be om begrunnelse og/eller klage på sensur.

Tilbakemeldingen fra ISH må derfor bli at vi ikke ønsker eller ser  behovet for noen av de forespeilte nye Studentwebfunksjonene.


Tilbakemelding fra MN 8.12.2009

Vi har behandlet nedenstående på møte i dag med våre studieadministrative instituttkolleger, og INGEN, verken på fakultets- eller instituttnivå, ønsker nedenstående funksjonalitet / kommer til å gjøre bruk av nedenstående funksjonalitet.


Tilbakemelding fra JF 16.12.2009

Vi har diskutert oss igjennom de spørsmål som dere reiser til FS-superbrukerne i mail av 10.11.2009.

Pr. i dag er arbeidet med begrunnelse strukturert slik at studentene får opplyst sensors telefonnummer på web og kan ta kontakt til gitte tider for å få en muntlig begrunnelse for karakterfastsetting. Klager på karakter fremsettes skriftlig etter administrativ praksis og hentes inn av administrasjonen og fordeles på ny komite.

I utgangspunktet frykter vi at en "klikk for begrunnelsesknapp" vil medføre at administrasjonen hentes inn igjen i det sm nå er en forhold mellom sensor og eksaminand. Det er ikke ønskelig fra vår side.

MEN, hvis det kunne legges opp til en løsning hvor studenten klikke på en knapp for begrunnelse og der får opplyst om hvem som er sensor og hvor man kan kontakte vedkommende, mener vi at dette er en svært god løsning og noe som vil rykke StudentWeb et lite skritt nærmere å være hovekommunikasjonskanal mellom institusjon og student.

Vi har også samme skepsis i forhold til klagebehandling via Studentwebog FS. Dernest lurer vi på hvordan er f.eks forholdet til Ephorte tenkt inn i denne sammenhengen.

For JFs studenter er en prosess med klager nærmest å regne som en del av dannelsen. Derfor er det viktig å se nøye på regelverk og appliseringen av dette inn i FS-systemet og passe på at alt legges til rette for å ivare ta regelverket på best mulig måte(potensielt starte opp arbeide med på endre regelverket).

Igjen tror vi det er lurt å tenke fremover og å se på FS som en hovedkommunikasjonskanal. En knapp blir for enkelt. Det bør istedet arbeides mer intensivt med å få utviklet en egen FaglærerApplikasjon. I forhold til klager bør det for studenten være mulig å legge inn en standard begrunnelse for klagen, feks. med fem alternativer i en rullegardin og videre bør det være mulig for studenten å få lagt inn sin egen utformede klage (f.eks begrenset til 2000 tegn) og så trykke på "klagknappen". Klagen fordeles så på de nye kommisjonene (etter administrasjonenes forhåndsdefinisjon i FS), hvor komiteemedlemmene henter disse opp i sin faglærerapplikasjon, setter ny sensur og studenten henter opp den nye karakteren med begrunnelse i StudentWeb.

Hele korrespondansen overføres så til egnet sted i ePhorte.

Ellers støtter vi helhjertet at Klagefrist dukker opp under Innsyn>Resultater utfra de samme argumentative føringer som nevnt over.


Tilbakemelding fra UV 17.12.2009

Tilbakemeldingene vi har fått fra våre institutter er at det ikke bør være knapper i Studentweb for å be om begrunnelse eller klage, siden dette blir for "enkelt". Det bør være gjennomtenkt når man ber om begrunnelse eller klager på sensuren (særlig klage, med tanke på at klagesensur kan slå begge veier).

Vi er positive til at klagefristen kommer ut under Innsyn > Resultater dersom feltet Klagefrist i Vurderingsenhet samlebilde er fylt ut.


Tilbakemelding fra SV 18.12.2009

Vi har diskutert saken på studieseksjonens driftsmøte. Vi ønsker ikke "knapper" for å be om begrunnelse og fremsette klage på karakter i StudentWeb, fordi vi ønsker at studentene skal gå via våre nettsider når de skal gjøre dette.

Når det gjelder info om klagefristen: I utgangspunktet bra å informere om det, men klagefristen forlenges dersom studenten ber om begrunnelse eller klager på formelle feil. Setter vi en fast dato, vil ikke de studentene som har rett på forlenget klagefrist få vite det.

Det hadde vært bedre om vi kunne legge ut frist for å be om begrunnelse, ettersom den løper fra når sensuren er tilgjengelig i studentweb (hvis studentene også kan be om begrunnelsen elektronisk). Dersom sensuren kommer før sensurfristen, skal begrunnelsesfristen regnes fra sensurfristen, men kommer sensuren ut for sent blir fristen forskjøvet. Så det kunne vært praktisk å oppgi riktig frist her.


Tilbakemelding fra HF 6.1.2010

Vi har snakket med instituttene om dette og ikke overraskende var de helt entydig av samme oppfatning som oss, at dette blir altfor lett.

Og det gjelder både en knapp for begrunnelse og en knapp for klage.

Vi har helt utmerkede ordninger for dette, skjemaer til bruk for klage, innhyllet i masse informasjon, lovtekster osv., og det er passe lett å finne.

Dersom klagefristen er lagt inn i FS er det sikkert fint hvis det fremkommer under Innsyn, resultater, men dette har vi ikke spurt instituttene om.

Men ser at det ikke er vanlig å legge klagefristen inn i Vurderingenhet samlebilde. Det burde kanskje vært en rutine for dette i FS, der de andre lignende rutinene er...? F.eks. 42 dager etter eksamensdato, eller 21 dager etter kunngjøringsdato dersom det ligger inne.

Hvis man føler man har et informasjonsbehov etter at fristen for å be om begrunnelse ble redusert, kunne det kanskje vært mulig å omformulere den teksten som finnes under Innsyn på Studentweb i dag: F.eks. Informasjon om begrunnelse og klage. Eller skrive fristene rett ut?

Av Vibeke Braaten
Publisert 10. nov. 2009 16:57 - Sist endret 14. nov. 2017 14:21