Årsverk til videreutvikling av FS

Universitetsdirektøren har besluttet å avslutte UiOs årsverk til videreutvikling av FS etter 2016.

Bakgrunn og forutsetninger for årsverket

Prioriteringer 2015-2016

Om FS Webservices generelt: Behov for nye webservicer for integrasjon mellom systemer vil oppstå jevnlig. Vi sender nye bestillinger når behov oppstår, og spesifiserer i bestillingen dersom UiOs årsverk skal brukes, samt oppdaterer denne oversikten med aktuell sak.

Masteropptak

 • Åpne dokumentopplasting for enkeltsøkere, jf. RT#1790928 fra 20.4.2015.
  Status 30.3.2016: Gjort til FS7.9: I nedre del av bildet søknad er det lagt til et nytt dato-felt "Frist ettersending". Denne skal overstyre fristen som er oppgitt på opptaket, kan med denne gi en senere frist (ikke tidligere). Fra FS7.9 vil funksjonen som markerer om det er kommet nye dokumenter på en søknad ta hensyn til dette feltet. (For sistnevevnte er det noe som forløpig fusker - kommer retting)
  Det gjenstår å oppdatere selve søknadsweb til å ta hensyn til dato-feltet, for visning av den enkelte søkers reelle frist. FSAT har utviklingssak på det. Virker naturlig å få inn til neste versjon.
  Status 1. juli 2016: I den siste versjonsendringen i Søknadsweb skulle dette ha vært innført. Vi har ikke kunnet teste dette siden det krever en databaseoppdatering for å få det på plass i Søknadsweb - og så vidt vi vet er ikke denne databaseoppdateringen på plass ennå.

Webservice for BAS-integrasjon

 • Nye webservicer for Cerebrum
 • RT#2200268 av 29.06.2016

System for sensurregistrering

 • Sendt inn 22.05.2012 i RT#979224 (Jira-sak FS-286).

Fullført og løst 2015-2016-2017

Kandidatnummerering

 • Umiddelbar automatisk kandidatnummerering, jf. RT#1847831 fra 25.6.2015, og oppfølging i RT#214851.
 • Løst 20.2.2017 ved at Automatisk umiddelbar kandidatnummerering av kandidatnummertype STUDENTNR.

Webservice for undervisningsdata

 • Sendt inn 23.11.2016 i RT#209821
 • To nye felter i tjenesten.
 • Løst tidlig i februar 2017

Webservice for eksamen - til nettsidene for publisering av eksamensinformasjon og datoer

 • Ny ny webservice for eksamen. Skal brukes til nettsidene for publisering av eksamensinformasjon og datoer, jf. RT#2162918 av 24.5.2016
 • I test fra august 2016. Nytt RT-nummer fra 14.10.2016: 208107.
 • Løst 19.01.2017

Webservicen studieinfo2

 • Utvide FSWS studinfo2 med data om ledige enkeltemner, jf. RT#2157014 av 18.5.2016.
 • Løst i august 2016.

System for eksamensplanlegging

 • Webservice for skriving til FS, sendt inn 28.1.2016 i RT#2053958
 • Løst i februar 2016

System for fremmøteregistrering

 • Løsning for masseregistrering (av store grupper/emner)
  • Spesifikasjon for fremvisning av registrert oppmøte i StudentWeb, jf. RT#1667517.

Masteropptak

 • Tekstkoden TIDLIGOPPTAK_VEIL jf. RT#1847953: Tekstkoder i Søknadsweb2.
 • Utvidet antall tegn i feltet vilkarstatusnavn fra 250 til 4000, jf. RT#1628208 fra 22.10.2014. Løst i FS7.9 (våren 2016).
 • Ny rangeringslikhetstype for underrepresentert kjønn, jf. RT#1922164 fra 14.9.2015. Løst i fsdemo og fsprod 11.2.2016

Undervisningsmodulen

 • Utvidelse av FS456.001 med sorteringsvalg og 456.002 til å kjøres for flere partier. RT#1350057 fra oktober 2013 og RT#1968205 fra 4. november 2015.
 • Nullstille timeplaner med FS408.001, jf. RT#2012150 av 18.12.2015. Løst i FS7.9.

System for eksamensplanlegging

 • Webservice for integrasjon mot timeplanleggingssystemet TP, jf. RT#2006649 fra 14.12.2015. Løst 16.12.2015.
 • Hente emner med eksamen/vurdering, jf. RT#2109963 fra sendt inn 29.3.2016. Løst 13.4.2016.

Kontroll av forkunnskapskrav

 • Mer nyansert kontroll av forkunnskapskrav der intensivkurs foregår i starten av semesteret kreves avlagt før undervisningsstart for det videregående emnet. Detaljert beskrivelse i RT#1835931: Samkunnskapskrav for kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Løst 17.2.2016

Studentweb3

 • Flere redigerbare webapplikasjon tekstkoder. Konkretisert i RT#1869321 fra 23.7.2015. Er løst bra nok per 16.11.2016.

 

Prioriteringer 2013-2015

Avdeling for fagstøtte (AF) ønsker å prioritere årsverket slik det går frem av tabellen under.

Prio Tema Beskrivelse Status
1

System for fremmøteregistrering

MN-fakultetet og Det medisinske fakultet (MED) har spilt inn ønske om et system der det blir enklere for faglærere å registrere studenter som møter på obligatorisk undervisning. Det er flere måter å gjøre dette på. Ønsket er en del av et IHR-prosjekt ved MED. Sendt inn i RT#1276416 og videresendt til den nasjonale gruppen som arbeider med Ny undervisningsmodul. Ønsket er høyt prioritert av to fakulteter (MED og MN).

Spesifikasjon for fremvisning av registrert oppmøte i StudentWeb sendt inn 4.12.2014 i RT#1667517.

Fremmøte for mindre grupper er i produksjon i ny Fagpersonweb.

Venter på løsning for store grupper.

 

1

System for sensurregistrering

I dag foregår sensurregistrering ved at sensor fyller inn karakterer på papirlister man får fra administrasjonen, disse leveres tilbake og punches i FS. Her er det mange muligheter for feil, og det ønskes en løsning der sensor selv kan registrere karakter. Selv med et eksamensprosjekt som gjør brorparten av de skriftlige eksamenene digitale/papirløse, vil det fremdeles gjenstå mange muntlige og praktiske eksamener hvor det er nødvendig med sensurregistrering. Sendt inn til Samarbeidstiltaket FS 22.05.2012 i RT#979224 (Jira-sak FS-286).

Venter på FSAT.
1 Nominasjonweb - videreutvikling

Samarbeidstiltaket FSs RT#1324346. Evaluering av nominasjonsløsningen for opptaket høsten 2013 (10.9.2013):

 • Ønske om forbedring av emneavklaringssystemet
 • Ønske om at nominerte studenter får mailen fra UiO og ikke fra den som nominerer dem (avsenderadresse)
 • Ønske om bedre rapport for søkere til innreisende utveksling (rapport som kan sorteres på enhet OG søknadsalternativ + opplastet documenter el. ikke)
 • Ønske om fjerning av forhåndsvalgt fødselsdato/kjønn i Nominasjonsweb (eller at valg gjøres obligatorisk)
 • Ønske om kvalitetssikring av epostadresse som skrives inn for nominert student (skrive to ganger?)
 • Ønske om at studenter får tilgang til partneropplastede dokumenter
 • Ønske om at studierettsperiode + -status beregnes automatisk av 159.001
 • Ønske om logg over hvem som har nominert

Logg:

Til 7.5: Logg på hvem som nominerer (emailadresse for nominator på søknad)

Mail:

mai 15: Kan spesifisere avsenderadresse for mail til nominerte studenter - virker ikke

Bedre rapport:

Nye rapporter til klient 7.5.01:

FS170.001 Søkere til innreisende utveksling

FS171.001 Nominerte søkere - kontrollrapport

1 Utvikling ifm. samordning av masteropptak

Ønsket springer ut av IHR-arbeidet med samordning av masteropptaket ved UiO.

 • Vurdere valgmuligheter på modulnivå (= institusjonsnivå) og valgmuligheter på opptaksnivå.
 • Videreutvikle Søknadsweb:
  - Kvittering ved opplastet dokument, se RT#1593918
  - Nedtrekksmeny for land ved utenlandsk utdanning, se RT#1593920
  - Vise tidligopptaks-søknadsfrist, se RT#1594073
 • Visning av grad i Søknad samlebilde, for eksempel i rød tekst a la studierettsvisning
 • Inkludere opptaksmodulen i arbeidet med resultatoverføring mellom institusjonene - se og bruke eksterne resultater og grader i Søknad samlebilde. Ønsker “knapp” som i Studentweb3 i Søknadsweb.
 • Mulighet for tilsvarende visningsmulighet for e-post som for Brev i bildet Brevtype, se RT#1593919

Resultatutveksling:

Utført i ny søknadsweb: * Søker kan akseptere at institusjonen kan hente resultater fra andre institusjoner.

* Studieønskene kan grupperes etter land eller fakultet

Til 7.5.02-klient: Valg i Søknad samlebilde for å hente resultater fra andre institusjoner.

Til FS7.6: I Søknad samlebilde vises alle tildelte grader (mouseover for å se alle).

Til FS7.6: I Brevtype er det laget samlet visning av epost-tekster

1

FS Webservices

 • Nytt timeplansystem for studenter (med personlig timeplan) 
  - kravspesifikasjoner sendt 24.01.2014 i RT#1424335 (undervisning), 27.1.2014 i RT#1425743 (eksamen), 21.3.2014 i RT#1465424 (studieprogram)
 • Nytt timeplanleggingssystem
  - kravspesifikasjon sendt 3.4.2014 i RT#1474755 (undervisningsaktiviteter), RT#1474756 (aktive emner), 9.2.2015 RT#1728485 (oppdatering av undervisningsaktiviteter i FS)
 • Bris (data til SiO) - ingen info nå, men kan bli aktuelt på kort varsel. I drift siden mars 2015
 • Devilry (system for registrering av obligatoriske aktiviteter) - forventer at standardløsninger kan benyttes.
 • Fremmøteregistreringssystem - avhenger av løsning for fremmøteregistrering.
 • Undervisningsregnskap - ikke aktuelt nå, men behov kan komme senere.
 • SMS ved beredskap - kravspesifikasjon kommer våren 2014.
 • Tilpasse eksisterende BAS-webservicer til UiOs behov (Cerebrum) - behov kan komme senere.
 • Nytt alumnisystem - løses gjennom nasjonal løsning
 • Kortdatabasen/UB/bibsys - avhenger av USITs og BIBSYS' prioriteringer, kan bli aktuelt på kort varsel.
 • Publisere studieinformasjon fra FS. Unngå dobbeltarbeid med at informasjonen legges både i Vortex og i FS. Behov kan komme senere, dersom UiO tar i bruk EpN.
 • Eksamensplanlegging i TP. Vil medføre ulike webservice-bestillinger, tidligst fra høsten 2015.
 • Behov for nye webservicer for integrasjon mellom systemer vil oppstå jevnlig. Vi sender nye bestillinger når behov oppstår, og spesifiserer i bestillingen dersom UiOs årsverk skal brukes.

Timeplan- og timeplanlegging:

Undervisning, eksamen og studieprogram er levert og i produksjon.

 

Devilry:

Møte avholdt og beskrivelse av tjeneste for digital eksamen levert

 

2 Datautveksling mellom Cristin og FS om mobilitet Innhente data om mobilitet for ph.d.-kandidater ved at de selv registrerer mobilitet i StudentWeb. Lagre dataene i både FS og CRIStin. Sendt inn i RT#1187951.  
3 Opplegg for digital klagebehandling Det juridiske fakultet har ønske om at det skal bli lettere for studentene å be om begrunnelse og levere klage på eksamen. Ønsket er at dette skal foregå via Studentweb. Kan realiseres først når eksamensinnlevering er digital.
UiO ønsker å bruke nasjonal løsning.
 
3 Levere oppgaver til sensur elektronisk

Levere masteroppgaver, semesteroppgaver og hjemmeoppgaver og andre eksamensoppgaver uten tilsyn til sensur elektronisk. Arbeidet med Studentweb-DUO-løsningen har avdekket hvor mange steder i en slik nyutviklingsprosess ting kan gå galt, hvor mange data som må spille på lag med hverandre og hva som trenger en løsning.
Løses gjennom digital eksamen.

 
3 E-forvaltning, samtykke, digital signatur

Avhenger av fremdrift hos Samarbeidstiltaket FS. La hele saksflyten i ulike studieadministrative temaer fra søknad til svar kunne foregå i aktuell FS-webapplikasjon f.eks. Studentweb3, eksempelvis søke permisjon fra studiene og søke innpassing av ekstern utdanning. Samarbeidstiltaket FS arbeider med saken og det ligger i kravspesifikasjonen til Studentweb3. Finner nasjonale løsninger gjennom e-forvaltning og digitaliseringsrundskrivet.

 

 


Bakgrunn

I forbindelse med prosjektet internt handlingsrom (IHR) ønsker Universitetet i Oslo utvikling av FS for å forenkle rutiner og koplinger mot andre systemer. UiO ønsker at denne utviklingen skal skje relativt raskt, og ønsker derfor å finansiere et ekstra årsverk til utvikling av FS.

Styret for FS vedtok 10. juni 2013 å tilby UiO muligheten til å betale for et ekstra årsverk til videreutvikling av FS, gitt under følgende forutsetninger:

 1. Årsverket ansettes i SUN, på lik linje med andre FS-utviklere.
 2. Behovene må klargjøres og koordineres fra systemeier ved UiO.
 3. Utviklingen som gjøres må tilpasses, slik at løsningene kan tilpasses til andre institusjoner.
 4. Personen bør tilsettes i en periode på minimum 2 år.

 

Publisert 4. juni 2015 09:23 - Sist endret 15. mars 2017 12:54